Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 24.08.2023 - 13:24  //  aktualizácia: 24.08.2023 - 13:34  //  zobrazené: 2089

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste referenta podateľne

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici,  na Oddelení  organizačnom a vnútornej správy.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, územie mesta Senica

 

Pracovná pozícia:  referent podateľne

 

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: do 31. 08. 2023

 

Popis pracovnej pozície: referent podateľne Mestského úradu Senica, vykonáva komplexné činnosti na úseku  podateľne, zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov a služieb (obstaranie xerox papiera, prenájom kopírovacích  strojov, servis kopírovacích strojov... )

 

Pracovný pomer: na plný úväzok, na dobu určitú 1 rok, s 3-mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou  následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

 

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: 01. 10. 2023

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • úplné stredné vzdelanie
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax v samospráve vítaná, nie je podmienkou

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

základná znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti

zodpovedný prístup k práci

samostatnosť, dôslednosť, presnosť

záujem o prácu v samospráve

komunikačné schopnosti

schopnosť tímovej práce

znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

 

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štrukturovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Mzdové ohodnotenie: funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, 4. platová trieda, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.

 

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

- skrátený pracovný čas v piatok, pružný pracovný čas, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 31. 08. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent podateľne“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica  

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!