Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.07.2023 - 15:23  //  aktualizácia: 11.07.2023 - 15:40  //  zobrazené: 1839

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste referenta pre odpadové hospodárstvo

M e s t o     S e n i c a

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na Oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

 

Pracovná pozícia: referent pre odpadové hospodárstvo

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 19. 07. 2023

 

Popis pracovnej pozície: referent pre odpadové hospodárstvo na Oddelení výstavby životného prostredia a dopravy zabezpečuje najmä úlohy na úseku ochrany zelene, odpadového hospodárstva a čistoty v meste, objednáva u dodávateľa služby a práce pre mesto v dohodnutom rozsahu a podľa rozpočtu mesta, vykonáva  kontrolu, preberá práce, zadáva, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za kvalitu verejnoprospešných prác.  

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • úplné stredné vzdelanie
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax v samospráve vítaná, nie je podmienkou

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

základná znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti

zodpovedný prístup k práci

samostatnosť, dôslednosť

záujem o prácu v samospráve

schopnosť organizovať a koordinovať práce

komunikačné schopnosti

schopnosť tímovej práce

záujem o prácu v teréne (podstatná časť pracovnej náplne vyžaduje prácu v teréne)

znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štrukturovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: 01. 08. 2023

 

Pracovný pomer: na plný úväzok, na dobu určitú 1 rok,  s 3-mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

 

Mzdové ohodnotenie: funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, platová trieda je určená v závislosti od dosiahnutého vzdelania požadovaného pre výkon uvedenej pozície a platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

- skrátený pracovný čas v piatok, pružný pracovný čas, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 19. 07. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent pre odpadové hospodárstvo“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!