Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.04.2022 - 14:19  //  aktualizácia: 22.04.2022 - 08:32  //  zobrazené: 144

Poslanci budú schvaľovať záverečný účet, dlhodobý investičný úver, ale aj prerozdelenie financií z Fondu PRO Senica

Na programe dnešného Mestského zastupiteľstva Senica (21. apríl) je navrhnutých dovedna 27 bodov. Začiatok rokovania je naplánovaný na 15.00 hodinu. Priamy prenos z rokovania môže verejnosť sledovať prostredníctvom vysielania TV SEN na televíznych prijímačoch alebo na YouTube TV SEN.

Dôležitým bodom programu bude schválenie záverečného účtu mesta. Vlani mesto hospodárilo s príjmami na úrovni 24 274 638 eur, pričom výdavky boli vo výške 22 770 111 eur. Prebytok v hospodárení mesta predstavoval sumu 1 504 526 eur. Z tohto prebytku však treba odrátať nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 251 261 eur, ktoré sú zapojené už do rozpočtu aktuálneho roku 2022. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 253 265 eur. O tieto finančné prostriedky sa teda mohol navýšiť rezervný fond mesta.

Ďalším z hlavných bodov programu zastupiteľstva, ktorý súvisí s financiami a rozvojom mesta, bude schválenie návrhu na prijatie dlhodobého investičného úveru mesta vo výške 2,2 milióna eur ako zdroj krytia kapitálových výdavkov mesta na rok 2022. Mestské zastupiteľstvo už v decembri 2021 prijalo uznesenie, ktorým schválilo Programový rozpočet mesta na rok 2022, kde bol tento úver v časti príjmové finančné operácie mesta schválený v rovnakej výške. Dnes sa bude schvaľovať samotný úver za konkrétnych vysúťažených úverových podmienok. Rozpočet mesta Senica na rok 2022 ráta s najväčšími investíciami za posledné roky vo výške 7,3 milióna eur! Tieto investície budú financované z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, použitím rezervného fondu a investičným úverom. Časť ambiciózneho investičného rozpočtu Senice ráta s dofinancovaním už rozbehnutých investícií, pripravených je však aj niekoľko nových. Takmer pol milióna eur je vyčlenených na miestne komunikácie, či už na realizáciu nových alebo rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ciest, parkovísk a priechodov pre chodcov. Takmer 600 tisíc eur má byť investovaných do senických škôl a predškolských zariadení. Investície väčšieho rozsahu sa budú na pôde senickej samosprávy realizovať prostredníctvom projektov zastrešených eurofondami - či už pôjde o cyklodopravné trasy, zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, revitalizáciu parku v areáli mestského múzea a niekoľko ďalších. S investíciami senická radnica počíta aj v prípade mestských budov a zariadení, ako napríklad domu kultúry a amfiteáter.


Poslanci senického zastupiteľstva budú schvaľovať aj prerozdelenie financií na základe zaslaných  žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica. Rozpočet Fondu PRO Senica pre rok 2022 bol schválený vo výške 160 tisíc eur. Každoročne objem žiadostí o dotácie prevyšuje možnosti tohto rozpočtu. Takzvané malé projekty v hodnote do 3000 eur schvaľujú komisie pri MsZ, o projektoch nad 3000 eur rokuje mestské zastupiteľstvo. Do komisií pracujúcich pri MsZ bolo na základe týchto pravidiel senickými organizáciami a združeniami predložených celkom 73 projektov v hodnote 117 585 eur. Na tieto „malé projekty“ bolo pridelených 40 tisíc eur. O zvyšné rozpočtované finančné prostriedky z Fondu PRO Senica sa uchádza sedem „veľkých“ projektov v celkovej hodnote 249 500 eur. Mestské zastupiteľstvo 21. apríla rozhodne o rozdelení čiastky 120 tisíc eur medzi tieto projekty.

Mestskému zastupiteľstvu Senica bude zároveň predložené rozhodnutie primátora o organizačnej zmene v štruktúre mestského úradu. Od 1. mája bude Múzeum Senica a Turisticko-informačná kancelária Infosen patriť pod Mestské kultúrne stredisko Senica. Zámerom tejto organizačnej zmeny je postupné sústredenie kultúrneho a spoločenského života v meste pod záštitu jednej organizácie, ktorou je Mestské kultúrne stredisko Senica.

Poslancom mestského zastupiteľstva bude predložená aj informácia o plate primátora, plate hlavnej kontrolórky a odmene zástupcu primátora na rok 2022.Plat primátora sa určuje podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobkom určeným pre jednotlivé obce a mestá podľa počtu obyvateľov. Na základe týchto kritérií plat primátora, hlavnej kontrolórky a zástupcu tento rok poklesol.

Na rokovaní aprílového MsZ nebude chýbať bod týkajúci sa dispozícií s majetkom mesta, viaceré správy z kontrol hlavnej kontrolórky, interpelácie poslancov, či diskusia, ale aj Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta Senica za rok 2021.

 

Foto: Archív Mesto Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!