Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.06.2024 - 13:59  //  aktualizácia: 11.06.2024 - 14:06  //  zobrazené: 528

Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici

Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční 

vo štvrtok 20.06.2024 o 15.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom:

1.    Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3.1    Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 20.06.2024
3.2    Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 8/2023/269/b
4.1    Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ dňa 18.04.2024
4.2    Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 06.06.2024
5.1    Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2023
5.2    Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2023 – Záverečný účet mesta za rok 2023
6.1     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2024 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/24
6.2     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2024 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/24
6.3    Návrh na uloženie finančných prostriedkov na termínovaný vklad
7.    Výročná správa - Technické služby Senica, a.s. za rok 2023
8.    Výročná správa - Mestský podnik služieb, spol. s r.o. za rok 2023
9.    Výročná správa - Stoma Senica, a.s. za rok 2023 (od 06.03.2024 Mestská poliklinika Senica, a.s.)
10.    Výročná správa - Poliklinika Senica, n.o. za rok 2023 (od 06.03.2024 Mestská poliklinika Senica, a.s.)
11.    Výročná správa - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2023
12.     Správa o vývoji kvality ovzdušia za rok 2023 v meste Senica
13.    Návrh sobášnych dní na rok 2025
14.1     Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica
14.2     Návrh na aktualizáciu Koncepcie rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 - 2029
14.3     Návrh na schválenie Zásad financovania športových klubov v meste Senica
15.    Návrh na zmenu Štatútu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Mestské jasle
16.    Návrh VZN č. 85/2024 o verejnom poriadku na území mesta Senica
17.    Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici
18.    Dispozície s majetkom
19.     Návrh na zriadenie záložného práva k projektu modernizácie bytového domu J. Kráľa
20.     Informácia o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ za Programové obdobie 2014 – 2020
21.1     Návrh na zmenu v Pozemkovom spoločenstve vlastníkov lesa „Závršie“
21.2     Návrh na zmenu tajomníka Komisie na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
21.3     Návrh na zmenu tajomníka Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
21.4     Návrh na zmenu tajomníka a člena Komisie mládeže
21.5     Návrh na zmenu tajomníka Komisie životného prostredia
21.6     Návrh na zmenu člena Komisie pre prevenciu kriminality a ochrany verejného poriadku
22.    Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2024
23.1    Správa HK o výsledku kontroly výdavkov z rozpočtu mesta Senica na prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov za rok 2023
23.2    Správa HK o výsledku kontroly vybavenia petícií doručených mestu Senica v roku 2022 a 2023
23.3    Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2024
23.4    Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024
24.    Interpelácie
25.      Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ
26.      Záver
 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!