Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 17.02.2021 - 13:15  //  aktualizácia: 18.02.2021 - 14:21  //  zobrazené: 373

Pozvánka na 15. zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie vo štvrtok 25. februára 2021 o 15.00 hodine

s týmto programom:

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.2.2021

3.1   Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.2.2021

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020

4.2   Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020

4.3   Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsR dňa 11.02.2021  

5.     Rozpis rozpočtu príspevkovej - MsKS a rozpočtových organizácií - škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021

6.1   Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie

6.2   Návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS v Senici

6.3   Štatút – Múzeum Senica       

7.     Návrh na schválenie konateľa Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o.

8.     Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021-2030                                     

9.1   Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020

9.2   Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Jablonica a v obci Šajdíkove Humence

10.   Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020

11.   Návrh dodatku č. 10/2021 VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

12.   Dispozície s majetkom

13.   Informácia o zrušení Regionálnej rozvojovej agentúry Senica - RRAS 

14.   Stratégia zavádzania inteligentných technológií v meste Senica

15.1 Správa HK o výsledku kontroly pokladničných operácií so zameraním na správne vykonávanie finančnej kontroly

15.2 Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2020

15.3 Správa o činnosti HK za rok 2020

16.   Rôzne

17.   Interpelácie - písomné

18.   Diskusia

19.   Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ

20.   Záver                                                          

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!