Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 17.09.2021 - 10:50  //  aktualizácia: 17.09.2021 - 14:50  //  zobrazené: 211

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 23.09.2021 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy s týmto programom:

 

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej komisie

3.1   Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 23.09.2021

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsZ dňa 29.06.2021

4.2   Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsR dňa 09.09.2021  

5.     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2021

6.     Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2020

7.     Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2020

8.     Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2020

9.     Smernica o evidencii pamätihodností mesta - aktualizácia

10.   Informatívna správa o MHD na území mesta

11.   Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica

12.   Návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu

13.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21

13.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21

14.   Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 38 o školských obvodoch v meste Senica

15.   Návrh VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta

16.   Dispozície s majetkom

17.   Prezentácia štúdie obnovy Mestského parku

18.1 Zabezpečenie spolufinancovania projektu - Cyklodopravné trasy Senica: Kasárne –  Železničná stanica

18.2 Zabezpečenie spolufinancovania projektu – Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)

19.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2021

19.2 Správa o výsledku kontroly uplatňovania z.č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a VZN mesta Senica č. 68/2019 za rok 2020

19.3 Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej Zariadeniu sociálnych služieb n. o., z rozpočtu mesta v r. 2020

19.4 Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta realizovaných v r. 2020

20.   Rôzne

21.   Interpelácie

22.   Diskusia

23.   Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ

24.   Záver                                                           

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                                                                                                        

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!