Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 13.04.2022 - 08:42  //  aktualizácia: 13.04.2022 - 09:03  //  zobrazené: 163

Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ

 P o z v á n k a

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 21.04.2022 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy s týmto programom:

 

1.         Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.         Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1       Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 21.04.2022

3.2       Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia

            č. 23/2018/703

4.1       Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022

4.2       Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022

4.3       Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsR dňa 07.04.2022

5.1       Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2021

5.2       Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2021 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2021

6.1       Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere

6.2       Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

7.1       Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – investičný úver

7.2       Návrh na prijatie investičného úveru mesta 

8.1       Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21

8.2       Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21

8.3       Návrh na zmenu rozpočtu mesta

9.         Inventarizácia majetku k 31.12.2021

10.       Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica

11.       Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Šajdíkove Humence

12.       Návrh VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny

13.1     Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ – Múzeum Senica a Turisticko-informačná kancelária Infosen

13.2     Zmena Zriaďovacej listiny a Štatútu Mestského kultúrneho strediska Senica

13.3     Zverenie majetku Múzea Senica a Turisticko-informačnej kancelárie Infosen do správy Mestského kultúrneho strediska

14.       Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

15.       Dispozície s majetkom

16.       Zmena v Mestskom výbore č. 2

17.1     Informácia o plate primátora, plate hlavnej kontrolórky a odmene zástupcu primátora na rok 2022

17.2     Návrh na schválenie pravidelnej mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke

18.1     Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2022

18.2     Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o. v r. 2020 a 2021

18.3     Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vykonanej v Mestskom kultúrnom stredisku Senica

18.4     Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených  v r. 2020 pri kontrole dodržiavania VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

19.       Rôzne

20.       Interpelácie

21.       Diskusia

22.       Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ

23.       Záver        

 

          

         

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                                                                                                    

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!