Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.09.2023 - 09:02  //  aktualizácia: 14.09.2023 - 10:04  //  zobrazené: 1212

Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ

P o z v á n k a

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 21. 09. 2023 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom:

 

1.         Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.         Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1        Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 21.09.2023

3.2        Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1       Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí MsZ dňa 22.06.2023

4.2       Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsZ dňa 24.08.2023

4.3       Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsR dňa 12.09.2023

5.         Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2023

6.1       Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23

6.2       Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/23

6.3       Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

6.4       Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky ŠJ pri Základnej škole s materskou školou J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica

7.         Informatívna správa o MHD na území mesta

8.         Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2022

9.         Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2022

10.     Návrh VZN č. 81/2023 o podmienkach státia motorových vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách

11.       Dispozície s majetkom

12.       Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ

13.1     Návrh na voľbu člena Redakčnej rady Naša Senica

13.2     Návrh na zmenu v mestskom výbore č. 1

14.1    Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole evidencie prevádzky a údržby a kontrole spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta Senica vykonanej v r. 2021

14.2     Správa o výsledku kontroly vybavenia sťažností doručených mestu v období od 01.01.2022 do 30.06.2022

14.3     Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení MsZ v Senici, ktorými bol v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 schválený prevod nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva tretích osôb

14.4     Správa o činnosti HK za II. štvrťrok 2023

15.       Interpelácie

16.       Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ

17.       Záver

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský                                                                                                    

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!