Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 20.06.2022 - 07:42  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 07:58  //  zobrazené: 342

Pozvánka na MsZ Senica vo štvrtok 23. júna 2022

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23.06.2022 o 15.00 hodine

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom:

1.       Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.        Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1       Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 23.06.2022

3.2       Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1       Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ dňa 21.04.2022

4.2       Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsR dňa 09.06.2022

5.       Určenie počtu poslancov a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 - 2026

6.       Výročná správa - Technické služby Senica, a. s. za rok 2021 

7.        Výročná správa - Mestský podnik služieb, spol. s r.o. za rok 2021

8.         Výročná správa - Stoma Senica, a.s. za rok 2021

9.         Výročná správa - Poliklinika Senica, n.o. za rok 2021

10.    Výročná správa - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2021

11.       Výročná správa - Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021

12.       Smernica o evidencii pamätihodností mesta - aktualizácia

13.       Návrh sobášnych dní na rok 2023

14.       Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica

15.1     Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky

15.2     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22

15.3     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22

15.4     Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022

16.       Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica

17.1     Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2022

17.2     Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie pre rok 2022

18.       Dispozície s majetkom

19.       Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022

20.1     Správa o výsledku kontroly hospodárenia v roku 2021 v Základnej škole Sadová 620, Senica

20.2     Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022

21.       Rôzne

22.       Interpelácie

23.       Diskusia

24.       Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí MsZ

25.       Záver        

          

         

Ing. Mgr. Martin Džačovský                                                                              primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!