Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 24.10.2023 - 10:34  //  aktualizácia: 26.10.2023 - 14:39  //  zobrazené: 1280

Pred vykurovacou sezónou nezabudnite na kontrolu komínov i kotlov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Za uplynulých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila až 371 požiarov, ktoré si vyžiadali 4 zranené osoby. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 968-tisíc eur.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav vykurovacích telies. Za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčame skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod., dodržiavať lehoty čistenia komínov.

Pravidelná kontrola komína
Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť zariadení vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis - vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Komín a dymovod sa musí udržiavať v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelného spotrebiča bola zabezpečená požiarna bezpečnosť stavby počas celej jeho prevádzky a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa cit. vyhlášky.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny priamo do ovzdušia, sa vzťahujú primerane opatrenia, ktoré platia pre komín. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať.

Pri samotnom používaní spotrebičov by sme sa mali riadiť týmito odporúčaniami:
- Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušie.

- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia

- Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.
Dôsledné zabezpečenie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.

pplk. Mgr. Zuzana Danisová 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!