Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.04.2022 - 13:18  //  aktualizácia: 01.04.2022 - 14:34  //  zobrazené: 584

Príspevky za ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Od piatku 1. apríla 2022 môžu obyvatelia Senice požiadať o vyplatenie príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Príspevok môžu žiadať na Mestskom úrade v Senici v čase úradných hodín. O príspevok za mesiac marec, respektíve poskytnutie ubytovania od 26. februára 2022, môžu obyvatelia požiadať od 1. do 7. apríla 2022.

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.
 
Kto môže získať príspevok?
Príspevok na ubytovanie môžu získať fyzické a právnické osoby, ktoré bezodplatne poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny (ďalej len „oprávnené osoby“). Príspevok sa poskytuje za ubytovanie utečenca so štatútom dočasného útočiska (v doklade o tolerovanom pobyte môže byť uvedené aj „odídenec“).
Fyzická osoba musí nehnuteľnosť určenú na bývanie vlastniť.
Právnickej osobe sa príspevok poskytne v prípade, ak utečencov ubytuje v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie ktorú vlastnia alebo spravujú ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona. Právnická osoba je pred začatím poskytovania ubytovania povinná oznámiť obci, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza jej celkovú kapacitu.

Výška príspevku
Príspevok   sa poskytuje vo výške:
• 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
• 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, kt orá nedovŕšila vek 15 rokov.
• najviac však: za jednu obytnú miestnosť 500 EUR/kalendárny mesiac, za 2 obytné miestnosti 750 EUR/kalendárny mesiac, za 3 obytné miestnosti 1000 EUR/kalendárny mesiac a za 4 a viac obytných miestností 1250 EUR/kalendárny mesiac.

 

Aké doklady a tlačivá je potrebné priniesť

Oprávnená osoba žiadajúca o príspevok na ubytovanie utečenca musí na úrad priniesť:

  1. Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi (v prípade ubytovania rodiny zmluva musí byť uzavretá za každého člena rodiny zvlášť - za neplnoleté osoby uzatvára zmluvu zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník) - VZOR
  2. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi - VZOR
  3. Doklad o tolerovanom pobyte.
  4. Vyplnený výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za príslušný mesiac - FO VZOR, PO VZOR

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
Vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť mestu Senica, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, pričom túto povinnosť je potrebné splniť prvý raz v mesiaci apríl 2022, odporúčame, doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať Mesto Senica - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
  • Mesto Senica zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
  • • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;
  • • Mesto Senica vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

Kontaktná osoba:
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, Senica
Mgr. Silvia Krčová – č. dverí 206
Tel. číslo:  +421 905 765 594
e-mail: silvia.krcova@senica.sk

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!