Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Strategické dokumenty
publikované: 22.05.2017 - 13:39  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 13:55  //  zobrazené: 1716

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 - 2013

ÚVOD.............................................................................................................................. 5
1. Analýza rozvojového potenciálu.............................................................................. 6
1.1 Geografická charakteristika ................................................................................... 6
1.2 Demografická štruktúra, ľudský potenciál a bývanie.............................................. 8
1.2.1 Demografické ukazovatele.............................................................................. 8
1.2.1.1 Vývoj obyvateľstva mesta Senica............................................................. 8
1.2.1.2 Pohyb obyvateľstva mesta Senica............................................................ 9
Prirodzený prírastok obyvateľov ................................................................ 9
Prognóza vývoja migrácie obyvateľstva................................................... 10
1.2.1.3 Výhľadový počet obyvateľov................................................................... 10
1.2.1.4 Veková štruktúra obyvateľov .................................................................. 11
1.2.2 Ľudský potenciál ........................................................................................... 12
1.2.2.1 Ekonomická aktivita obyvateľstva........................................................... 12
1.2.2.2 Zamestnanosť ........................................................................................ 12
1.2.2.3 Nezamestnanosť .................................................................................... 13
1.2.3 Bývanie ......................................................................................................... 14
1.2.3.1 Počet domov a bytov .............................................................................. 14
1.2.3.2 Vybavenosť bytového fondu ................................................................... 15
1.3 Hospodársky potenciál ........................................................................................ 16
1.3.1 Poľnohospodárstvo ....................................................................................... 16
1.3.2 Lesné hospodárstvo...................................................................................... 16
1.3.3 Priemyselná zóna Senica.............................................................................. 16
1.4 Doprava a technická infraštruktúra ...................................................................... 19
1.4.1 Doprava......................................................................................................... 19
1.4.1.1 Cestná doprava ...................................................................................... 19
1.4.1.2 Železničná doprava ................................................................................ 20
1.4.1.3 Letecká doprava ..................................................................................... 21
1.4.1.4 Dostupnosť ostatných druhov dopráv..................................................... 21
1.4.1.5 Hromadná (cestná) doprava................................................................... 21
1.4.1.5 Pešia doprava a cyklistická doprava....................................................... 22
1.4.2 Technická infraštruktúra................................................................................ 23
1.4.2.1 Voda ....................................................................................................... 23
1.5 Vybavenosť územia ............................................................................................. 24
1.5.1 Školstvo......................................................................................................... 24
1.5.2 Kultúra........................................................................................................... 25
Kultúrne dedičstvo......................................................................................... 26
1.5.3 Telovýchova.................................................................................................. 30
1.5.4 Zdravotníctvo ................................................................................................ 30
1.5.5 Sociálna starostlivosť .................................................................................... 31
1.5.6 Verejná administratíva a správa.................................................................... 32
1.6 Životné prostredie................................................................................................ 32
1.6.1 Ochrana prírody a krajiny.............................................................................. 32
1.6.2 Sídelná zeleň ................................................................................................ 33
1.6.3 Životné prostredie a limity využitia územia.................................................... 33
1.6.3.1 Voda ....................................................................................................... 34
1.6.3.2 Pôda ....................................................................................................... 34
1.6.3.3 Vegetácia................................................................................................ 34
1.6.3.4 Ovzdušie................................................................................................. 34
3
1.6.3.5 Hluk ........................................................................................................ 35
1.6.4 Odpady.......................................................................................................... 35
1.7 Medzinárodné vzťahy a spolupráca..................................................................... 37
1.7.1 Cezhraničná spolupráca ............................................................................... 37
1.7.2 Členstvo v združeniach ................................................................................. 37
2. Finančné zdroje mesta Senica ............................................................................... 38
Finančná analýza....................................................................................................... 38
3. SWOT analýza mesta Senica................................................................................. 43
4. Stratégia rozvoja mesta Senica............................................................................. 45
4.1 Strategická vízia .................................................................................................. 45
4.2 Strategické ciele .................................................................................................. 46
4.3 Priority ................................................................................................................. 49
4.3.1 STRATEGICKÁ OBLASŤ 1 - HOSPODÁRSKY ROZVOJ ........................... 49
Priorita 1 - Rozvoj priemyslu a investície............................................................ 49
Priorita 2 - Podpora malého a stredného podnikania.......................................... 49
Priorita 3 - Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu......................... 50
Priorita 4 - Stabilita poľnohospodárstva a lesné hospodárstvo........................... 53
4.3.2 STRATEGICKÁ OBLASŤ 2 – KVALITA ŽIVOTA ......................................... 53
Priorita 1 - Dopravná infraštruktúra..................................................................... 53
Priorita 2 - Rozvoj bývania.................................................................................. 55
Priorita 3 - Kvalita služieb ................................................................................... 56
Priorita 4 - Životné prostredie ............................................................................. 58
4.3.3 STARTEGICKÁ OBLASŤ 3 – SLUŽBY NA PODPORU REKREÁCIE,
ŠPORTU A KULTÚRY.................................................................................. 60
Priorita 1 - Rozvoj prímestskej rekreácie a oddychových zón ............................ 60
Priorita 2 - Podpora telesnej kultúry a športu...................................................... 61
Priorita 3 - Oživenie tradičnej kultúry a remesiel................................................. 62
Priorita 4 - Kultúrny rozvoj obyvateľstva ............................................................. 62
4.3.4 STRATEGICKÁ OBLASŤ 4 – ĽUDSKÉ ZDROJE ......................................... 63
Priorita 1 - Vzdelanosť a informovanosť ............................................................. 63
Priorita 2 - Rozvoj zamestnanosti ....................................................................... 65
Priorita 3 - Rovnosť príležitostí, mládež a marginalizované skupiny................... 66
Priorita 4 - Rozvoj osobnosti a aktívne občianstvo ............................................. 67
4.3.5 STRATEGICKÁ OBLASŤ 5 – INFORMATIZÁCIA MESTA SENICA............. 68
Priorita 1 - eGoverment ...................................................................................... 68
Priorita 2 - Geograficko informačný systém mesta GIS...................................... 68
Priorita 3 - Metropolitná sieť ............................................................................... 69
Priorita 4 - Infraštruktúra a ľudské zdroje............................................................ 69
5. Implementácia PHSR mesta Senica....................................................................... 69
Priorita 1 - Implementácia PHSR........................................................................ 70
Priorita 2 - Ekonomické nástroje PHSR.............................................................. 70
Priorita 3 - Aktualizácia a kontrola PHSR ........................................................... 71

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!