Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 19.11.2020 - 15:25  //  aktualizácia: 19.11.2020 - 15:28  //  zobrazené: 313

Verejné uznanie mesta Senica pre štvoricu sociálnych pracovníkov i občanov

 

Profesionalita, odbornosť a hlboká ľudskosť – to sú vlastnosti, ktoré spájajú štvoricu ocenených sociálnych pracovníkov a občanov mesta, ktorí počas pandémie pomáhali senickej radnici zvládať situáciu v oblasti sociálnych služieb.

V prvej pandemickej vlne ochorenia COVID-19, v mesiacoch apríl až jún bola situácia a nielen v Senici pre nových žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb, ktorí potrebovali okamžité umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a domovy sociálnych služieb, veľmi ťažká.

„Príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb bol takmer nemožný. Samosprávne kraje a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 boli povinné zriadiť karanténne miesta pre príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb. Zriadenie takéhoto karanténneho miesta si vyžadovalo personálne i priestorové zabezpečenie a jeho vybavenie potrebným zariadením pre poskytovanie sociálnych služieb. Mesto Senica zriadilo v mesiaci jún jedno takéto karanténne miesto vo svojom Zariadení sociálnych služieb n. o. Senica,“ približuje vedúca Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta Hebnárová.

Tým, že nebolo možné umiestňovanie žiadateľov do zariadení v období od apríla až do júna, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb aj za pomoci občanov mesta Senica.

„Veľmi si ceníme nezištnú pomoc pani Danky Dobšovej, ktorá sa starala o dvoch občanov mesta Senica, odkázaných na 24-hodinovú starostlivosť, pomoc a dohľad inej osoby. Pani Dobšová sa o nich postarala do času, kým nebolo možné ich umiestnenie v domove sociálnych služieb, čo trvalo takmer dva mesiace. Obetavo im zabezpečovala potrebnú opateru aj napriek sťaženým podmienkam,“ uvádza Renáta Hebnárová.

„Taktiež si veľmi ceníme odbornú a ľudskú pomoc pána Mgr. Vladimíra Schäffera, ktorý pracuje v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Senici (ADOS). Počas výkonu svojej práce upozornil na osamelú osobu, ktorá bola vo veľmi vážnom zdravotnom stave, zanedbaná a žila v nepriaznivých bytových a hygienických podmienkach. Pravidelne jej poskytoval zdravotnú starostlivosť nad rámec svojich pracovných povinností a vo svojom voľnom čase až dovtedy, kým mohla byť umiestnená v zariadení, teda takmer dva mesiace,“ vymenováva vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu ďalší konkrétny prípad z praxe.

Za dobrovoľnícku činnosť, svedomitú a nezištnú prácu pre obyvateľov mesta Senica počas prvej vlny pandémie COVID-19 primátor Senice udelil Danke DobšovejMgr. Vladimírovi Schäfferovi verejné uznania. Ďalšie dve verejné uznania si prevzala JUDr. Zita Rišková a PhDr. Miriam Madunická, PhD., za aktívnu pomoc pri napĺňaní krízového plánu mesta Senica počas prvej vlny pandémie COVID-19.

JUDr. Zita Rišková - riaditeľka DSS Senica, profesionálny človek s veľkým srdcom na správnom mieste. Nikdy neodmietne pomoc občanom Senice, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb. Mestu Senica počas prvej vlny COVID-19 poskytovala  maximálnu súčinnosť pri umiestňovaní Seničanov, odkázaných na okamžité umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Senická samospráva si pani riaditeľku Riškovú cení za jej odborný a ľudský prístup.

PhDr. Miriam Madunická, PhD. - riaditeľka Územného spolku Senica Slovenského červeného kríža (SČK) je profesionálkou na správnom mieste, žiaden problém nie je pre ňu neriešiteľný. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 poskytoval senický SČK všetky druhy sociálnych služieb občanom mesta Senica. V ťažkých podmienkach dodržiavania hygienických opatrení, nových predpisov a nariadení  dokázala zabezpečiť fungovanie jedálne, kde sa poskytovali obedy pre 150 občanov mesta Senica. Senická radnica oceňuje veľmi dobrú spoluprácu aj pri zabezpečovaní prepravnej a opatrovateľskej  služby pre občanov mesta. V Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu bol zasa počas pandémie zabezpečený výdaj potravín a oblečenia pre osoby v hmotnej núdzi. Mesto Senica si pani riaditeľku Madunickú cení za jej profesionálny a ľudský prístup.

„Už po skončení plošného testovania som verejne poďakoval všetkým, ktorí neváhali, priložili ruku k dielu a pomohli nám zvládnuť túto mimoriadne náročnú úlohu. Pretože, keď sme v krízovej situácii a núdzi, mám reálne odskúšané a viem, že sa vieme spoľahnúť na svojich občanov, ktorí ochotne poskytnú pomoc v prospech ostatných. V sťažených podmienkach museli uplynulé mesiace fungovať aj zariadenia sociálnych služieb. Nesmierne si cením úsilie všetkých sociálnych pracovníkov, zdravotníkov, ošetrovateľov a opatrovateľov, ktorí v náročných podmienkach zabezpečovali starostlivosť najmä seniorom a odkázaným občanom. Korona ukázala, že okrem vzájomného hašterenia a polemizovania nad správnosťou tých-ktorých opatrení, dokáže spraviť ľudí navzájom bližšími, ochotnými si navzájom nezištne pomôcť,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.

A úplne na záver vyslovujeme poďakovanie pani riaditeľke Monike Knezovičovej z DSS Rohov za výrobu a bezplatné poskytnutie hlinených glazovaných srdiečok, ktoré sme odovzdali oceneným pracovníkom a občanov ako symbol nášho poďakovania.

PS: V ocenení pracovníkov, dobrovoľníkov a ďalších, ktorí v čase trvania pandémie nového koronavírusu dokázali pomôcť alebo svojim prístupom zlepšiť situáciu, chce mesto Senica pokračovať. Niektoré svoje tipy už máme, ale uvítame aj nominácie priamo od vás - občanov. Ak poznáte niekoho vo vašom okolí, kto by si zaslúžil takúto pozornosť, dajte nám o ňom vedieť na mesto@senica.sk.

Poznámka: Odovzdávanie verejných uznaní sa uskutočnilo pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a nariadení. Ocenení prichádzali osve v časových intervaloch.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!