Mesto Senica
  • SK
Titulka
publikované: 17.10.2019 - 10:29  //  aktualizácia: 06.11.2019 - 09:19  //  zobrazené: 610

VOĽBY DO NR SR 2020

Voľby do Národnej rady

Slovenskej republiky 2020

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 h.

 

II.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a  nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

  •   výkon trestu odňatia slobody,
  •   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV

Spôsob voľby

 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

alebo

  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada mesto, v ktorom má trvalý pobyt.

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu mesta (mestského úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú mesto zverejnilo na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom mestskom úrade.

 

Žiadosť o voľbu poštou  musí obsahovať údaje o voličovi:

-    meno a priezvisko,

-    rodné číslo,

-    adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-    adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

-    obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta,

-    hlasovacie lístky,

-    návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla mestského úradu  ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-    poučenie o spôsobe hlasovania.

 

 

 

Dôležité:

 

Adresa Mestského úradu:

Mestský úrad

Štefánikova 1408/56

905 25 Senica

Slovenská republika

 

 

Emailové adresy na kominikáciu ohľadom volieb:

lubica.lesayova@senica.sk

silvia.krcova@senica.sk  

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Ľubica Lesayová, 034 6510101, 0905765591, lubica.lesayova@senica.sk

Mgr. Silvia Krčová, 034 6987611, silvia.krcova@senica.sk  

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!