Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.06.2024 - 11:26  //  aktualizácia: 05.06.2024 - 11:38  //  zobrazené: 739

Výberové konanie na miesto vedúceho Oddelenia správy majetku

MESTO SENICA
ako zamestnávateľ v súlade s § 5 z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Senica, vyhlasuje:

Výberové konanie na miesto vedúceho Oddelenia správy majetku


so sídlom: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

Miesto výkonu práce
: Mestský úrad Senica, územie mesta Senica.

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 7. 6. 2024.

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou dobou.

Termín nástupu: dohodou.

Popis pracovnej pozície: vedúci oddelenia organizuje a riadi prácu, metodicky usmerňuje a zodpovedá za správny výkon činností zamestnancov Oddelenia správy majetku.


Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • VŠ vzdelanie prvého stupňa v odbore právo, ekonómia, stavebníctvo

 

Ďalšie predpoklady:

 • schopnosť orientovať sa v právnych predpisoch v predmetnej oblasti, aplikačná prax
 • skúsenosti s riadením, vedením tímu a kontrolnou činnosťou vítané
 • prax v oblasti samosprávy výhodou
 • vítaná prax pri správe majetku
 • zdravotná spôsobilosť
 • počítačové znalosti - MS Word, MS Excel, Outlook
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Osobnostné predpoklady:

 • záujem o prácu v samospráve
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • riadiace schopnosti
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • asertívny prístup
 • tímová spolupráca
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť zvládať stres a záťaž

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

           1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

           2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a                            

                 u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

           3. štátne občianstvo,

           4. pohlavie,

           5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

           6. číslo OP.

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná mzda 9. platová trieda, platový stupeň v závislosti od rokov uznanej praxe, 15 % zvýšenie tarifného platu,  možnosť získania príplatku do výšky 100 % tarifného platu, príplatok za riadenie a ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody a benefity v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou:

- 37,5-hodinový týždenný pracovný čas 

- 5 dní dovolenky navyše

- 1 deň plateného voľna navyše

- pružný pracovný čas a skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy

- príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 31,23 € mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 7 €

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- rekreačný pobyt za zamestnaneckú priaznivú cenu v Rekreačnej oblasti Kunovská

  priehrada

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

 

Žiadosti doručte na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 7. 6. 2024 do 12.00 hod.

do podateľne MsÚ s označením „VK - vedúci Oddelenia správy majetku“.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača, alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu Senica.

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: marek.dosek@senica.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov mestom Senica ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/309974/sk/zakladne-informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

 

                                                                                          Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                              primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!