Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 03.05.2022 - 09:37  //  aktualizácia: 03.05.2022 - 09:45  //  zobrazené: 396

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy

Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

Základná umelecká škola, Vajanského 27, Senica s nástupom od 1.júla 2022

 

1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľa základnej umeleckej školy je požadované splnenie predpokladov:

 

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:
   

- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- najmenej 5  rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
 

 • Ovládanie štátneho jazyka,
 • Absolvovanie prípravy vedúceho pedagogického zamestnanca
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 
2.   Iné kritériá požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

 

3.   Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • Profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • Úradne overená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,
 • Úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v    zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
 • Návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy (v rozsahu najviac 3 strany A4),
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

4. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná tarifná mzda v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania v rozpätí   915 €, v závislosti od rokov započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.

     

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

 

Termín podania žiadosti: do 10:00 hod. dňa 20. mája 2022 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Senici.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej umeleckej školy, Vajanského 27, Senica“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu:

Mesto Senica

Mestský úrad

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Základnej umeleckej  školy, Vajanského 27, Senica poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

V Senici 29.04.2022

 

Vypracoval: Mgr. Dudáš

Oznámenie sa doručí:

Úradná tabuľa mesta Senica

Web Mesta Senica

RÚŠS Trnava

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!