Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 29.06.2020 - 16:00  //  aktualizácia: 29.06.2020 - 16:02  //  zobrazené: 443

Výberové konanie na odborného zamestnanca Spoločného školského úradu so sídlom v Senici

 

Mesto Senica

vyhlasuje

výberové konanie

 na pracovnú pozíciu odborného zamestnanca  Spoločného školského úradu so sídlom v Senici zriadeného v súlade s §7   zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici.

 

 

Miesto výkonu práce: Mesto Senica, Mestský úrad v Senici, útvar Spoločný školský úrad, Štefánikova 1408/ 56, 905 01 Senica

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad: určené v §7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Požadovaná prax: najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požadované predpoklady:

 • Skúsenosti s metodickým riadením školstva, metodické a manažérske zručnosti, znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva

 • Prax v riadiacej činnosti vítaná

 • Ovládanie štátneho jazyka

 • Znalosť práce na PC – Word, Excel, Internet, Outlook

 • Vodičský preukaz skupiny B

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti škôl a školských zariadení na úrovni Spoločného školského úradu Senica

 • Tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, zákonov, nariadení vlády, vyhlášok, smerníc a pod. v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

 • Profesijný životopis v štruktúrovanej forme

 • Úradne overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školského zariadenia nie starší ako 3 mesiace

 • Úradne overenýdoklad o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 mesiace

 • Potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 3 mesiace

        údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  

        podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na

        vydanie výpisu z registra trestov a to:

         3.1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k

 zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

         3.2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 

                  osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

         3.3 -  štátne občianstvo,

         3.4 -  pohlavie,

         3.5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

         3.6 - číslo občianskeho preukazu
 

 •         Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania  v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto:  17.08.2020

 

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

 

Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základná tarifná mzda (pri odbornej praxi 5 rokov) od 1 031,00 EUR  v závislosti od rokov započítanej praxe.

- osobný príplatok v zmysle  § 10 zákona č. 553/2003 Z.z.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

 

Termín podania žiadosti: do 10:00 hod. dňa 17.07.2020 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Senici.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – odborný zamestnanec Spoločného školského úradu – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu:

 

Mesto Senica

Mestský úrad

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, bude oznámený termín a miesto konania výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Senici  29.06.2020

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

                                                                              

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!