Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 15.10.2015 - 02:00  //  aktualizácia: 12.10.2017 - 14:01  //  zobrazené: 2546

VZN č. 01 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

číslo:  |  dátum schválenia: 29.06.2017  |  dátum účinnosti: 18.07.2017  |  stav: účinné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe ustanovenia § 9 odsek 1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia  § 8 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Senica č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica (ďalej len"Zásady"): 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mesto Senica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Mesto Senica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári  s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1/
 2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch v zmysle  ustanovenia § 13 ods. 5zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je primátor mesta Senica.
 3. Tieto "Zásady" sa vzťahujú na majetok:
 1. určený na výkon samosprávy mesta
 2. zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú mesto zriadilo
 3. ktorý je v spoluvlastníctve mesta a iného subjektu
 4. ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť mesta
 5. ktorý je v prenájme, alebo vo výpožičke.
 1. Mesto, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré mesto zriadilo, hospodária s majetkom mesta spôsobom vymedzeným týmito "Zásadami".
 2. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 3. Tieto "Zásady" sa nevzťahujú na finančné prostriedky mesta, hospodárenie ktorých sa riadi schváleným rozpočtom mesta a pravidlami finančného hospodárenia mesta.

 

Článok 2

Obsahové vymedzenie majetku mesta

 

 1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
 2. Majetok mesta tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou. 2/
 3. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
 4. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
 5. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 6. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
 7. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
 8. Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 4/

 

Článok 3

Predmet a rozsah úpravy

 

Tieto "Zásady" upravujú:

1.Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta a prevody vlastníctva mestského majetku

2.Postup prenechávania majetku mesta do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

3.Správu majetku mesta

4.Podmienky odňatia správy majetku

5. Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta

6. Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi a spôsob výkonu práv vyplývajúcich  

     z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených

     mestom alebo v ktorých  má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv

7. Evidenciu a inventarizáciu majetku

8. Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

9. Hospodárenie s majetkom mesta

 

Článok 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta a prevody vlastníctva mestského  majetku

 

A. Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta

 1. Mesto môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok:
 1. prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou /Do vlastníctva miest prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky./
 2. od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne  3/
 3. vlastnou podnikateľskou činnosťou:
  • majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb
  • peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností
 4. investorskou činnosťou:
  • stavbou objektov a budov
  • v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo       fyzickými osobami
 5. dedením, darovaním.
 1. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským        zastupiteľstvom.
 2. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad  3 500 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta. 
 3. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie majetku na základe zmluvy o     nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (lízing) s obstarávacou cenou nad 3 500 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.
 4. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľného majetku do základného imania zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností. 
 5. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú vklady iného majetku ako majetku uvedeného v bode 5.  v  obstarávacej cene nad 3 500 eur do základného imania  zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.
 6. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľného majetku do majetku     zakladaných iných právnických osôb ako v bode 6. 
 7. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú vklady iného majetku ako majetku uvedeného v bode 7.  v  obstarávacej cene nad 3 500 eur do majetku zakladaných iných právnických osôb ako v bode 6.

V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.

 

B. Prevody vlastníctva majetku mesta

 

 1.   Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú        

     zmluvne a za odplatu a vždy podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 2.  O zmluvnom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku rozhodujú:

 1. primátor mesta do hodnoty 3 500 eur zostatkovej ceny
 2. mestské zastupiteľstvo nad hodnotu 3 500 eur zostatkovej ceny.

  3. Medzi zmluvné prevody majetku patria najmä:

          a)   predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku

          b)   zámenné zmluvy a delimitácia majetku v zmysle platných právnych predpisov.

  4. Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom  

      práve.

  5. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom.  

  6. Prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať

 1. na základe obchodnej verejnej súťaže /§ 281 až 288 Obchodného zákonníka/ - podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže
 2. dobrovoľnou dražbou /zákon č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov/
 3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ - mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

  7.  Mesto zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej 

      stránke mesta a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 6 písm. a) a b), musí oznámenie

       v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej

      súťaže alebo dražby.

  8.  Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je

      v  tomto meste

 1. primátorom mesta,
 2. poslancom mestského zastupiteľstva,
 3. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,
 4. prednostom mestského úradu,
 5. zamestnancom mesta,
 6. hlavným kontrolórom mesta,
 7. blízkou osobou /§116 Občianskeho zákonníka/ osôb uvedených v písmenách a) až f).

   9.  Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v

      ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom

      štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v

      odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má

      mesto obchodný podiel.

10.  Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa nepoužijú pri prevode majetku mesta, a to

 1. bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov/
 2. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 3. podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo /napr. § 140 Občianskeho zákonníka/
 4. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby
 5. pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní  pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Článok 5

Postup prenechávania majetku mesta do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

 

1.Mesto môže nehnuteľný majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať  nájomnou zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe, a  to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme nehnuteľného majetku mesta na základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje:

a)  primátor mesta na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov, bez možnosti opakovaného nájmu

b) mestské zastupiteľstvo, ak doba nájmu presahuje 5 rokov  alebo ide o nájom na dobu neurčitú, alebo ide o opakovaný nájom

c) nájomca je oprávnený dať prenajatý majetok do podnájmu tretej osobe len s predchádzajúcim súhlasom primátora mesta.

2. Mesto môže hnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať nájomnou zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe, a  to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme hnuteľného majetku mesta na základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje:

 1. primátor mesta v hodnote do 3 500 eur zostatkovej ceny
 2. mestské zastupiteľstvo v hodnote nad 3 500 eur zostatkovej ceny.

3. Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok mesta prostredníctvom štatutárneho zástupcu:

               a) na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov

                 b) na dobu určitú, na dobu dlhšiu ako 5 rokov alebo na dobu neurčitú. Uzatvorenie týchto zmlúv podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

4.  Ustanovenia článku 4 bodu B ods. 6 až 8 je mesto povinné primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku mesta do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem

 1. hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
 2. nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

          c) prípadov hodných osobitného zreteľa o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov . Osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať

majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,

           d)   nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku do 3 500 eur, ak doba nájmu nepresiahne 5

rokov na základe individuálnej žiadosti.

5.     Na nehnuteľný majetok prenajatý podľa odst.1 bod a), odst. 3 bod a) tohto článku nemôže byť bez   schválenia Mestského zastupiteľstva vydané stavebné povolenie.

 

Článok 6

Správa majetku mesta

 

 1. Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 4/
 2. Správa majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im mesto zverilo do správy.
 3. Správca je oprávnený a povinný majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a so zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
 4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom mesta.
 5. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca koná v mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mesta, ktorý spravuje.
 6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 7. Správa majetku vzniká:
 1. zverením majetku mesta do správy správcu,
 2. prevodom správy majetku mesta,
 3. nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu.
 1. Majetok mesta zverený do správy určí mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Mesto  môže za podmienok určených v týchto zásadách hospodárenia s majetkom mesta správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta alebo odňať správu majetku mesta.
 2. Mesto spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy. Protokol musí obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, musí obsahovať číslo uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol majetok zverený do správy. Protokol musí  obsahovať aj povinnosť správcu majetku poistiť  majetok mesta, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je  poistený.
 3. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je nad 3 500 eur podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
 4. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ zostatková cena individuálnej veci je do  3 500 eur schvaľuje primátor mesta.
 5. Odovzdávanie nehnuteľného majetku do správy podlieha schváleniu mestským  zastupiteľstvom.
 6. Mesto vedie evidenciu majetku mesta zvereného do správy, ako aj jeho prírastky a úbytky.
 7. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy sú povinné predkladať súpis  evidencie majetku mesta vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku mesta, a to pravidelne k 31.12. bežného roka  alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania  mestského úradu.
 8. Organizácie zriadené mestom, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku mesta podľa týchto zásad, navrhujú na Katastrálny úrad zapísať správu majetku mesta.
 9. Prevod správy majetku mesta medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise /3 aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas mesta.
 10. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok mesta vo svojej správe. Odsek 16 sa použije aj na zmluvu o zámene správy.

 

Článok 7

Podmienky odňatia správy majetku

 

 1. Mesto môže odňať majetok rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený do správy podľa  článku 6 za týchto podmienok:

  a)  ak neplnia povinnosti uvedené v týchto "Zásadách"

                  b)  ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný

                  c)  ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre mesto

 1. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
 2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je nad hodnotu 3 500 eur.
 3. Primátor mesta schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je do hodnoty 3 500 eur.
 4. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý má podstatné náležitosti ako sú uvedené v článku 6 ods. 9.

 

Článok 8

Zriadenie vecného bremena na majetku mesta

   1.  O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta rozhoduje mestské    

        zastupiteľstvo.

 1. Na nehnuteľný majetok mesta (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno v prípadoch inžinierskych sietí (napr. kanalizácia, plyn, elektrika a pod.), ako aj vecné bremená v prípade prechodu pešo, vozidlom a pod. Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla odplatne za jednorazovú odplatu.
 2. Výška odplaty sa určuje dohodou. Vo výške odplaty musia byť zohľadnené náklady vynaložené na zriadenie vecného bremena. Pri určovaní výšky odplaty sa ďalej prihliada na účel, dobu trvania, na skutočnosť, či možno zabezpečiť práva iným spôsobom, na výhod, ktoré tieto práva prinášajú oprávnenému v období jedného roka, akú stratu bude mať povinný z toho, že na jeho nehnuteľnosti viazne určité bremeno, aké náklady by bolo nutné vynaložiť, aby tu vecné bremeno nebolo.
 3. Pri práve prechodu a prejazdu sa prihliada aj na skutočnosť, či právo prislúcha obmedzenému okruhu osôb alebo je zriadený pre anonymný, neurčitý okruh oprávnených.
 4. Pri práve vecného bremena pre energetiku – energetické stavby sa prihliada aj na mieru obmedzenia vlastníckeho práva a mieru využiteľnosti pozemku.
 5. Bezodplatne sa zriaďuje vecné bremeno v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia primátora.
 6. Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného bremena.

 

Článok 9

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta

 

1.Majetok mesta  tvoria aj majetkové práva a pohľadávky.

2.Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha:

                a) prijatie úveru /pôžičky/

                b) odpísanie a odpustenie  nevymožiteľnej  jednotlivej pohľadávky (daňovej aj

                     nedaňovej) v hodnote   prevyšujúcej    1000 eur za  podmienok stanovených v

                    článku 9 bod 4,5,6  týchto "Zásad"

                c) dohoda o splátkach s lehotou splatnosti dlhšou ako 2 roky

                 d) poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí  (v zmysle platného VZN                     o dotáciách). 4a/

 3.  O odpísaní a odpustení nevymožiteľnej jednotlivej  pohľadávky mesta v hodnote do 1000 eur     

      vrátane môže  rozhodnúť primátor mesta za  podmienok stanovených  v článku 9 bod 4,5,6

      týchto  "Zásad".

4.  Pohľadávka je nevymožiteľná ak:

a) vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byť vymáhaná, je

    bezvýsledné,

b) majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku,

          c) majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a 

              správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie,

           d) je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by

              neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,

 e) výška pohľadávky  v úhrne  nepresahuje 170  eur.

5.   Mesto (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku v konkurznom konaní

      a reštrukturalizačnom konaní voči dlžníkovi alebo jej časť na základe:

 1. uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie,
 2.  právoplatného uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
 3. právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
 4. právoplatného uznesenia súdu o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba.

     Daňovú pohľadávku odpíše mesto(správca dane) po splnení aspoň jedného z ustanovení článku 9

     bod 5. Odpísanie daňovej pohľadávky, ktorá bola prihlásená do konkurzu nepodlieha schváleniu

     v mestskom zastupiteľstve.

 6. Mesto (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku, po prerokovaní v škodovej

    komisii na základe jej návrhu, ktorá nebola prihlásená do konkurzného konania voči daňovému

    dlžníkovi, ak daňová pohľadávka spĺňa aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 9 bod 4 týchto

     Zásad a je vedená v evidencii pohľadávok mesta viac ako 5 rokov.

 7. Mesto odpíše ostatné   pohľadávky  ( napr. z obchodného styku) po prerokovaní v škodovej komisii

   na základe jej návrhu, ak spĺňajú aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 9 bod 4 týchto Zásad a  

   sú  v evidencii pohľadávok mesta viac ako 5 rokov. O odpísaní pohľadávky sa rozhodne v zmysle

   článku 9 bodu 2 a 3 týchto Zásad.

 

Článok 10

Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi a spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých  má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv

 

 

1.Emisia cenných papierov a nakladanie s nimi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

2.Nakladanie s majetkovými podielmi  na právnických osobách  podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

3.Výkon práv vyplývajúci z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv sa realizuje s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

4.Predaj cenných papierov a majetkových podielov sa uskutočňuje  podľa §   9a odsekov 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb.  v platnom znení, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.

5.Práva mesta ako spoločníka v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách vykonáva primátor mesta.

6.Zástupcovia mesta v orgánoch právnických osôb sú povinní svoju činnosť vykonávať s prihliadnutím na  najlepší  záujem mesta.

7.  Základným zásadami účasti mesta v spoločnostiach sú:

a) zásada efektívneho a účelného využitia vkladu mesta v spoločnosti,

b) zásada návratnosti vloženého vkladu,

c) zásada účelného využitia zisku.

 

Článok 11

Evidencia a inventarizácia majetku

 

 1. Majetok mesta sa eviduje a inventarizuje podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 2. Výsledky hodnotenia stavu majetku mesta v rámci vykonanej inventarizácie predkladá mestský úrad mestskému  zastupiteľstvu spolu so správou hlavného kontrolóra 1 x ročne.

 

Článok 12

Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 

 1. Prebytočný hnuteľný majetok mesta je majetok, ktorý mesto,  rozpočtové a príspevkové organizácie trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh.
 2. Neupotrebiteľný majetok je taký majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.
 3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta rozhoduje primátor na základe odporúčania a návrhu vyraďovacej komisie. O spôsobe naloženia s týmto majetkom rozhodujú:
 1. primátor mesta do hodnoty  3 500 eur zostatkovej ceny
 2. mestské zastupiteľstvo nad hodnotu 3 500 eur zostatkovej ceny.
 1. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta sa musí pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.
 2. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Článok 13

Hospodárenie s majetkom mesta

 

 1. Orgány mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie majú  právo najmä:
 1. používať zverený majetok na plnenie svojich úloh
 2. vo všetkých majetkovoprávnych vzťahoch v rozsahu týchto "Zásad" vystupovať svojim         menom (právna subjektivita) a niesť majetkovú zodpovednosť (viď ods. 2) z týchto vzťahov vyplývajúcu v súlade s týmito "Zásadami"
 3. správca mestského majetku nesmie majetok mesta prevádzať do vlastníctva iných osôb,         majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, alebo zriadiť vecné bremeno bez súhlasu mestského zastupiteľstva.
 1. Orgány mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
 1. starať sa o účelné a hospodárne využitie zvereného majetku v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia
 2. udržiavať a užívať majetok
 3. chrániť majetok mesta pred poškodením, zničením, stratou  alebo zneužitím
 4. používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku mesta, na jeho ochranu, uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor mesta alebo organizácie či subjektu získal, vymáhať s tým súvisiace pohľadávky        
 5. plniť ďalšie povinnosti uložené mestom pri správe majetku  mesta
 6. viesť majetok mesta v účtovníctve podľa osobitného predpisu  6/
 7. v termíne do 31.12. bežného kalendárneho roka vykonávať inventarizáciu majetku mesta,         podľa potreby aj mimoriadne.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolou nad dodržiavaním "Zásad" je poverený hlavný kontrolór mesta.
 2. VZN č.1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senici dňa 16.9.2010  uznesením č. 25/2010/M.

     Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 22.9.2010 do 6.10.2010.Účinnosť  nadobúda 15-tym dňom od  

     vyvesenia, t.j. 6.10.2010. Zmena a doplnenie VZN č. 1 bolo schválené MsZ dňa 28.4.2011   

    uznesením č. 3/2011/75. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 4.5.2011 do 18.5.2011, kedy táto

    zmena nadobúda účinnosť. Zmena a doplnenie VZN č.1 bolo schválené MsZ dňa 10.05.2012

    uznesením číslo 9MsZ/2012/268. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 16.05.2012 do  

    30.05.2012, kedy táto zmena VZN nadobúda účinnosť. Zmena VZN č. 1 bola schválená MsZ dňa  

    24.09.2015 uznesením číslo 5MsZ/2015/155. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 01.10.2015

   do 15.10.2015, kedy táto zmena VZN nadobúda účinnosť. Zmena VZN č.1 bola chválená MsZ dňa 29.06.2017 uznesením číslo 17/2017/485. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 04.07.2017 do 18.07.2017, kedy táto zmena VZN nadobúda účinnosť.

 1. Dňom účinnosti tohto VZN č.1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica sa ruší  VZN č.1 o zásadách hospodárenia s obecným majetkom zo dňa 13.6.1991 v znení neskorších dodatkov vrátane prílohy č. 1.

 

V Senici, 03.07.2017

 

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta Senica

 

Odkazy:

1/ Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2/ Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Občiansky zákonník

3a/ Obchodný zákonník

4/ Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

4a/ Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

5/ Zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

6/ Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!