Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 07.03.2023 - 14:14  //  aktualizácia: 08.03.2023 - 08:46  //  zobrazené: 1096

ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Zhruba o mesiac čaká rodičov predškolákov zápis ich detí do prvého ročníka základnej školy. Zápis sa tento rok uskutoční v termíne 20. apríla 2023 (štvrtok) od 14:00h do 18:00h.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (deti narodené od 1.9.2016 – 31.8.2017).

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu :
 • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť
 1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu :
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
 • kontakt na účely komunikácie.

 3.   k zápisu treba priniesť :

 • vypísanú prihlášku – elektronickú alebo prihlášku písomnú (dotazník)
 • prefotený rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • splnomocnenie (v prípade neúčasti) druhého zákonného zástupcu

 

Zápis 2023/2024 - narodení od 1. 9. 2016 do 31. 08. 2017 – školské obvody:

Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica

Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, Železničná, Tehelná, Priemyselná, V. Paulínyho-Tótha, Agátová, Ružová, Štúrova, Muškátová, Olivová, Robotnícka, Dlhá, Bernolákova, Hviezdoslavova, Jabloňová, Jasmínová, Stromová, Školská, Krátka, Sládkovičova, Smreková, Kalinová, Astrová, Topoľová, Kvetná, Lipová, Orgovánová, Kaplinská, Záhradná, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Gaštanová, Kaplinské pole, Kasárenská, Morušová, Orechová

Základná škola, Komenského 959, Senica

Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, SNP, Nám. oslobodenia, Hollého, Komenského, Moyzesova, Štefánikova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Vajanského, Okružná, Fajnorova, Brestové, Ľudovíta Vanička, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, Čerešňová, Košútovec, Hlbocká cesta, Jablonická cesta, L.Vaníčka.

Základná škola, Sadová 620, Senica

Ulice: Čáčovská cesta, K veterine, Kruhy, Bahenská, Miroslava Bibzu, Ľudmily Križanovej, Dr. Milana Hodžu, Cyrila Gallaya, Martina Bartoňa, Cintorínska, Športova, Škodáčkova, V uličke, Beňovského, Pri garážach, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Sadová, Sotinská, S. Jurkoviča, Sv. Gorazda, Sv. Cyrila a Metoda, Mlynská, Poľná, Teplická, Slnečná, Mesačná, Hájska, Lúčna, Potočná, Veterná, Obchodná, Športová, Družstevná.

Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica

Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského, Jána Bežu, Jozefa Závodského, Jána Náhlika, Štefana Pilárika, Juraja Fándlyho.

Spoločný školský obvod Senica

Obec: Záhorie, Hlboké, Prietrž, Častkov, Rovensko, Rohov, Rybky, Smrdáky, Podbranč

 

                             

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!