Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 23.09.2019 - 14:54  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 15:34  //  zobrazené: 232

Zážitok vo vyučovaní nie je cieľ, ale cesta

 

Ako vniesť  zážitok do vyučovacieho procesu si na vlastnej koži vo štvrtok 19. septembra vyskúšalo dvanásť pedagógov prírodovedných predmetov okresu Senica.  Seminár bol prvým z troch stretnutí, ktoré pre pedagógov organizuje  nezisková organizácia Daphne ako súčasť projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT (BIG SK-AT), ktorý je financovaný z programu Interreg V-A SK- AT.         

 

Séria seminárov pod názvom „Zážitok do každodennej praxe pedagóga“  motivuje učiteľov,  ako pracovať s témami učebných osnov  tak, aby žiak prostredníctvom zážitku lepšie pochopil a nadobudol  trvalejšie poznatky o vysvetľovanej téme a chápal učivo komplexnejšie aj v rámci medzipredmetových súvislostí.   S lektori z Daphne n. o. pedagógovia diskutovali  o výhodách aj nevýhodách klasického a zážitkového prístupu vo vyučovaní, pričom v každom prístupe je vždy veľmi dôležitá najmä osobnosť učiteľa. Zážitkové vyučovanie sa od toho klasického líši najmä  formou výučby,  pričom zážitok nie je cieľ, ale cesta. Veľmi dôležitá je motivácia učiteľa aj žiaka. Žiaka je potrebné nadchnúť , vzbudiť v ňom zvedavosť, nechať mu voľbu, aby prišiel na vlastné riešenia, aj omyly, viesť ho , aby si vytvoril vlastný názor, ale mal aj kritické myslenie a napriek jeho individualite vedel pracovať  v skupine.  K tomu je nutné vytvoriť vhodnú formu vyučovania, bezpečné a priateľské prostredie.  Lektori pedagógom predviedli názorné ukážky  ako zážitkovo pracovať  s niektorými témami. Dôležité sú v tomto prístupe nápadité pomôcky,  o ktoré na seminári nebola núdza.  Najdôležitejším faktorom je však zaviesť učenie vonku. Postačí aj školský dvor,  aby žiaci poznali a pochopili priamo v teréne prostredníctvom zážitku  napríklad biologické procesy  fauny a flóry, fyzikálne javy  či geografické fakty.  Pedagógovia si tento prístup vyskúšali  v mestskom parku, kde  určovali rôznymi spôsobmi svetové strany, výšku stromov,  hravou formou  spoznávali  dopad  kôrovca na ekosystém lesa.  Najbližší seminár sa uskutoční  pri sútoku riek Moravy a Dyje, ktorý bude venovaný názornejším ukážkam práce so žiakmi v teréne.   Pochopiteľne nie je možné,  aby každá vyučovacia hodina mala ideálny priebeh a využila princípy zážitkového vyučovania. Prácu pedagógov ovplyvňuje mnoho faktorov. Ak  však učiteľ aspoň čiastočne využije nové inšpirácie a motiváciu v prospech svojich žiakov, seminár splnil svoj účel. 

 

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!