Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 24.01.2023 - 08:47  //  aktualizácia: 24.01.2023 - 13:35  //  zobrazené: 390

Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)

 

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:                        Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)

Kód projektu v ITMS 2014+:     302071BMV9

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                            7. REACT-EÚ

Investičná priorita:                 

7.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:                 

7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Fond:                                                           

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                               

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb prostredníctvom budovania doplnkovej cyklistickej a SMART infraštruktúry v meste Senica.

 

Mesto Senica úspešne buduje bezpečnú cyklodopravnú sieť s cieľom integrovať cyklistickú dopravu s ostatnými druhmi prepravy. Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry zvyšuje popularitu využívania cyklistickej prepravy do práce a na krátke vzdialenosti po meste, čo má za následok zníženie motorovej dopravy v meste.

 

Mesto sa snaží stále viac motivovať obyvateľov k využívaniu cyklistickej infraštruktúry tak, aby uprednostňovali cyklistickú dopravu pred motorovou dopravou.

 

S cyklistickou infraštruktúrou je úzko prepojená aj doplnková cyklistická infraštruktúra. Prostredníctvom hlavných aktivít projektu: A.3 doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra a B.1 webové portály, mobilné aplikácie, bude v meste vybudovaná sieť zdieľaných bicyklov. V rámci tejto siete bude v meste vybudovaných 24 dokovacích staníc, ktoré budú vybavené zdieľanými bicyklami o počte 145 ks, celková parkovacia kapacita v dokovacích staniciach bude predstavovať 276 miest.

 

Mesto Senica chce realizáciou projektu rozšíriť používanie bicykla ako bežného a bezpečného dopravného prostriedku v rámci mesta. Dostatočnú dostupnosť využívania tohto spôsobu prepravy zabezpečí 24 dokovacích staníc, ktoré budú rozmiestnené tak po meste, aby boli dostupné pre všetkých obyvateľov zo všetkých mestských častí.

 

Rozšírením používania bicykla ako prostriedku prepravy v rámci mesta sa obmedzia negatívne vplyvy automobilovej dopravy (hluk, emisie plynov a prachových častíc).

 

V rámci doplnkovej infraštruktúry a mobiliáru bude  zakúpených 20 ks stojanov na bicykle, pri ktorých bude možné zaparkovať 40 bicyklov. Tieto stojany budú umiestnené na ulici Štefánikova - pred budovou mestského úradu Senica a pred Rímskokatolíckym kostolom na Námestí oslobodenia.

Aktivity a harmonogram projektu:

Názov hlavnej aktivita projektu:       

Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, webové portály, mobilné aplikácie

Webový portál, mobilná aplikácia

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    6

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                    02/2023

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                  07/2023

 

Financovanie projektu:

Forma financovanie:                                                                               Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                     608 055,18  €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                             577 652,42  €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                          30 402,76 €

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!