Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 07.03.2024 - 15:48  //  aktualizácia: 07.03.2024 - 12:46  //  zobrazené: 2406

Žiadosti na trvalé parkovanie

O vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie na obdobie od 01.06.2024 do 31.05.2025 môže požiadať držiteľ motorového vozidla:

 • fyzická osoba (občan) s trvalým pobytom v meste Senica alebo
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie/právnická osoba s miestom podnikania/sídlom/prevádzkou v meste Senica,

ktorá splní podmienky na vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta určené VZN č. 81/2023.

Za užívanie parkovacieho miesta vyrubuje Oddelenie správy daní a poplatkov držiteľovi osobného motorového vozidla daň za užívanie verejného priestranstva. Výška dane sa za obdobie od 01.06.2024 do 31.05.2025 zvýšila nasledovne:

 • z 250 Eur (za 365 dní) na 365 Eur (za 365 dní)

O úľavu (tzn. zníženie dane) si môžu naďalej požiadať:

 • držitelia osobného motorového vozidla, ktorí ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta získali striebornú, zlatú alebo diamantovú Jánskeho plaketu ako darcovia krvi - výška dane zostáva nezmenená, tzn. 178 Eur (za 365 dní)
 • držitelia osobného motorového vozidla, ktorým bol ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pridelený parkovací preukaz alebo ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bol ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pridelený parkovací preukaz - výška dane zostáva nezmenená, tzn. 109 Eur (za 365 dní)    

O úľavu (tzn. zníženie dane) si v minulosti mohli požiadať aj osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti dovŕšili 70 rokov veku. Po novom si o túto úľavu môžu požiadať:

 • osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov veku

Túto podmienku však musia splniť k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom podávajú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta. Výška dane zostáva pre túto skupinu daňovníkov nezmenená, tzn. 178 Eur (za 365 dní).

PRIPOMÍNAME: Žiadateľ podáva žiadosť s potrebnými prílohami každoročne najneskôr do 31. marca. Užívanie parkovacieho miesta podlieha dani za užívanie verejného priestranstva a preto má každý žiadateľ súčasne zákonnú povinnosť oznámiť mestu Senica vznik daňovej povinnosti. Mesto Senica pre zníženie administratívnej záťaže pripravilo pre žiadateľov TLAČIVO, ktorým žiadateľ požiada o vyhradenie parkovacieho miesta a súčasne si splní svoju zákonnú povinnosť oznámiť vznik daňovej povinnosti. Občania tak už nemusia podávať dve tlačivá.

TLAČIVO: Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie

UPOZORNENIE: Písomnú žiadosť je potrebné doručiť:

 • osobne do podateľne MÚ,
 • písomne prostredníctvom pošty alebo
 • do elektronickej schránky so zaručeným elektronickým podpisom

Žiadosti nemožno v súlade s daňovým poriadkom podávať emailom!

 

 

 • Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy mesta Senica žiadosti spracúva
 • Oddelenie správy daní a poplatkov mesta Senica vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva

(Mesto Senica môže v súlade so zákonom daň vyrubovať rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t.j. 01.06. príslušného roka. Z tohto dôvodu sa rozhodnutia spracovávajú a doručujú daňovníkom spravidla v priebehu júna.)

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!