Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.02.2019 - 13:27  //  aktualizácia: 08.02.2019 - 13:30  //  zobrazené: 2434

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

O Z N Á M E N I E

o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok

podľa

ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

 

            Primátor mesta Senica v súlade s ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

týmto oznamuje zámer mesta Senica prenajať

 

pozemky v kat. území Predmier alebo ich časti :

-  parcela registra E KN parc.č. 235 o výmere 159 m2, druh pozemku záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/14, evidovaná na liste vlastníctva č. 1627 k.ú. Predmier, okres Bytča,

- parcela registra C KN parc.č. 2050 o výmere 8303 m2, druh pozemku lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel 10/8303, evidovaná na liste vlastníctva č. 2592 k.ú. Predmier, okres Bytča,

-  parcela registra C KN parc.č. 1483 o výmere 920 m2, druh pozemku orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaná na liste vlastníctva č. 2178 k.ú. Predmier, okres Bytča,

-  parcela registra C KN parc.č. 2674 o výmere 665 m2, druh pozemku orná pôda, spoluvlastnícky podiel 3/5, evidovaná na liste vlastníctva č. 1947 k.ú. Predmier, okres Bytča,

-  parcela registra E KN parc.č. 394/1 o výmere 320 m2, druh pozemku orná pôda, spoluvlastnícky podiel 2/28, evidovaná na liste vlastníctva č. 1075 k.ú. Predmier, okres Bytča.

 

 

 

 

 

 

Zámer prenajať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 08.02.2019 do 23.02.2019 na

 

                                   a./  úradnej  tabuli mesta Senica

                                   b./  webovom sídle mesta Senica:

                                                           www.senica.sk

 

 

 

V Senici dňa 05.02.2019  

 

                                                                                             

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!