Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.12.2023 - 12:42  //  aktualizácia: 15.12.2023 - 12:37  //  zobrazené: 498

Avízo na decembrové MsZ Senica: Návrh rozpočtu i dodatky VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad

Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici sa uskutoční dnes (14. december 2023) v MsÚ Senica so začiatkom o 13.00 hodine. Najdôležitejším bodom rozsiahleho programu je návrh budúcoročného rozpočtu mesta.

Mesto Senica bude podľa návrhu v roku 2024 hospodáriť s financiami na úrovni 35,4 milióna eur so zostaveným prebytkom rozpočtu sto tisíc eur. „Zostavenie návrhu rozpočtu bolo veľmi náročné, nakoľko len na bežný chod mesta chýbalo približne 900 tisíc eur. Tento deficit sme pri náročnej tvorbe kompenzovali cez šetrenie naprieč všetkými oblasťami, aj cez mierne zvýšenie miestnych poplatkov a daní a tiež zapojením prostriedkov rezervného fondu vo výške jedného milióna eur - bez tejto rezervy by rozpočet nebolo možné zostaviť v takejto podobe,“ uviedol vedúci Finančného oddelenia Mestského úradu Senica Róbert Mozolič.

Návrh budúcoročného rozpočtu je zostavený tak, aby plnil všetky základné samosprávne funkcie. Bežné výdavky na rok 2024 sa mestu podarilo znížiť oproti práve končiacemu sa roku o cca 900 tisíc eur, pričom išlo o šetrenie najmä v oblasti prevádzky a údržby mestských objektov. Návrh rozpočtu obsahuje priestor aj na potrebné investície, najväčšie v oblasti modernizácie mestského bytového fondu a zariadení sociálnej starostlivosti.

„V celkovom objeme návrh budúcoročného rozpočtu počíta s investíciami v rozsahu osem miliónov eur. Z toho štyri milióny eur prostredníctvom úverov ŠFRB plánujeme investovať do rekonštrukcie bytového domu na Ulici Janka Kráľa a do modernizácie budov domova sociálnych služieb a zariadenia sociálnej starostlivosti na Štefánikovej ulici. Prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu (1,1 mil. eur) plánujeme zastrešiť prebiehajúcu modernizáciu verejného osvetlenia, vďaka ktorej už teraz šetríme cca sto tisíc ročne na energiách. V budúcom roku počítame aj s projektami, ktoré máme pripravené na Plán obnovy a Program Slovensko vo výške 1,4 milióna eur. Spadajú doň investície ako rekonštrukcia amfiteátra, budovy DHZ, telocvičňa ZŠ Komenského, zateplenie ZŠ s MŠ Jána Mudrocha. Nezanedbateľnou položkou v návrhu rozpočtu je 550 tisíc eur vyčlenených na rekonštrukciu miestnych komunikácií,“ konkretizuje primátor Senice Martin Džačovský.

V odbornom stanovisku k rozpočtu hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová uvádza, že bol zostavený metodicky správne a v súlade s platnými legislatívnymi normami. Zároveň sa v stanovisku dotýka náročných podmienok pri jeho zostavovaní: „Podmienky pri tvorbe návrhu rozpočtu sa  v porovnaní s tvorbou rozpočtu na rok 2023 nezlepšili. Stále pretrvávajú dôsledky legislatívnych zmien, ktoré vyžadujú zvýšené výdavky z rozpočtu na platy zamestnancov, pokračuje alebo neznižuje sa rast cien tovarov a služieb. Mesto, ako aj ďalšie samosprávy stoja aj v roku 2024 pred realitou zníženia príjmov z podielových daní. Tieto všetky vplyvy sú dôvodom, prečo mesto aj v roku 2024 uvažuje o zvýšení miestnych daní a poplatkov.“ Zároveň kontrolórka zdôraznila, že návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2024  bol vypracovaný a predkladá sa v období, kedy parlament ešte neschválil zákon o štátnom rozpočte predložený vládou.  

Okrem schvaľovania rozpočtu mesta, bude decembrové mestské zastupiteľstvo ešte pred týmto bodom prerokovávať dodatky všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a o poplatkoch za komunálne odpady, ktoré obsahujú navýšenie jednotlivých sadzieb. Poslanecký zbor sa bude ďalej venovať napríklad aj návrhu schválenia mimoriadneho členského príspevku do OOCR Záhorie, či informácii o smart riešeniach hlavnej križovatky.

Rokovanie MsZ Senica môžete sledovať TU: https://youtube.com/live/b2l93aAv_zk?feature=share

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!