Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2017 - 13:34  //  aktualizácia: 22.11.2017 - 15:36  //  zobrazené: 160

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Základná škola, Komenského 959, Senica

 

Dátum začatia konania:     21.11.2017     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, breza

Dotknuté územie :

Senica, areál školy, Komenského 959,  parcela č. 244/16  k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    23.11.2017 – 29.11.2017

 

 

 

V Senici  22.11.2017

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!