Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 03.01.2018 - 09:32  //  zobrazené: 1393

Materiály a termíny MsZ

 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018

 

15. februára 2018

-     Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2018

-     Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017

-     Správa o činnosti DHZM  pri MsZ v Senici a DHZ v Senici za rok 2017

-     Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2017 a zámery organizácie

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2017

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017

 

26. apríla 2018

-     Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2017

-     Akčný plán  mesta Senica – vyhodnotenie plnenia

-     Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

-     Inventarizácia majetku k 31.12.2017

-     Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

-     Určenie platu primátora na rok 2018

-     Schvaľovanie žiadostí  o dotácie z Fondu PRO Senica

 

14. júna 2018

-     Správa o stave nezamestnanosti

-     Komunitný plán mesta - aktualizácia

-     MSPS, spol. s r.o. -  výsledok hospodárenia za rok 2017 a zámery spoločnosti

-     Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2017 a zámery n.o.

-     RSMS, spol. s r.o.  –  výsledok hospodárenia za rok 2017 a  príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti

-     Technické služby a.s. -  správa o činnosti za rok  2017 a zámery spoločnosti

-     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2017

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2018

-     Návrh na  určenie sobášnych dní na rok  2019

-     Určenie   počtu poslancov mestského zastupiteľstva  na celé volebné obdobie pred komunálnymi voľbami 2018 – rozsah výkonu funkcie primátora pred komunálnymi voľbami 2018

-     Voľba prísediacich pre Okresný súd v Senici

 

13. septembra 2018

-     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2018

-     Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2017 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie

-     Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2017

-     Informatívna správa o  statickej doprave , budovaní nových parkovísk

-     Informatívna správa o  MHD na území mesta

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2018

 

25. október 2018

-     Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM

-     Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2017-2018

-    VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2019

-    VZN č. 3a – miestny poplatok za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019

-    Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2018

-    Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky  2019 , 2020 a 2021 , východzí materiál

 

Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a odporučí MsR a primátor

 

                   MsR                                 MsZ

 

                  15.02. 2018                   01.03.2018

                  26.04.2018                    10.05.2018

                  14.06.2018                    28.06.2018

                  13.09.2018                    27.09.2018

                  25.10.2018                    06.11.2018- utorok

 

                                     Komunálne voľby      T: podľa rozhodnutia predsedu NRSR

 

                                     Ustanovujúce MsZ      T: do 30 dní od vykonania volieb

 

 

1.Otvorenie zasadnutia  (doterajší primátor )

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta (predseda mestskej  volebnej komisie)

4.Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  a odovzdanie insígnií

5.Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

6.Vystúpenie novozvoleného primátora

7.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

8.Návrh na zriadenie  mestskej  rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií

9.Zriadenie výborov v mestských častiach (tam, kde sa zriaďujú)

10.Schválenie platu primátora a zástupcu primátora

11.Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2019

12.Plán činnosti HK na I. polrok 2019

13.Diskusia

14.Uznesenia prijaté na ustanovujúcom MsZ

15.Záver.

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!                                                                             

PRÍLOHY

Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!