Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 16.05.2017 - 09:49  //  zobrazené: 654

Materiály a termíny MsZ

MsR                                 MsZ

16.02. 2017                     28.02.2017 - utorok
20.04.2017                      04.05.2017
15.06.2017                      29.06.2017
07.09.2017                      21.09.2017
02.11.2017                      14.11.2017- utorok
05.12.2017-utorok           14.12.2017

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!

16. februára 2017

 • Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2017
 • Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016
 • Správa o činnosti MsHZ pri MsZ v Senici a DHZ v Senici za rok 2016
 • Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2016 a zámery organizácie
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2016
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

20. apríla 2017

 • Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2016
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta
 • Inventarizácia majetku k 31.12.2016
 • Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta
 • Určenie platu primátora na rok 2017
 • Schvaľovanie žiadostí  o dotácie z Fondu PRO Senica

15. júna 2017

 • Správa o stave nezamestnanosti
 • MSPS, spol. s r.o. -  výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti
 • Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o.
 • RSMS, spol. s r.o.  –  výsledok hospodárenia za rok 2016 a  príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti
 • VZN č. 21 – Štatút rekreačnej oblasti Kunov  - zmena VZN
 • VZN č. 1 – Zásady hospodárenia s obecným majetkom – zmena VZN
 • Technické služby a.s. -  správa o činnosti za rok  2016 a zámery spoločnosti
 • Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2017

7. septembra 2017

 • Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2017
 • Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie
 • Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2016
 • Informatívna správa o  statickej doprave , budovaní nových parkovísk a MHD na území mesta
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2017

2. novembra 2017

 • Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – MsHZ
 • Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach
 • škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016-2017
 • VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2018
 • VZN č. 3a – miestny poplatok za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2017

5. decembra 2017 – utorok

 • Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky    2018, 2019 a 2020
 • Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018, plán činnosti HK na I. polrok   2018

Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a odporučí MsR a primátor

PRÍLOHY

Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!