Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:05  //  aktualizácia: 08.06.2017 - 11:05  //  zobrazené: 22395

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného  plánovania, stavebného poriadku a  vyvlastnenia pre obce , s ktorými má mesto Senica   zmluvu o zriadení Spoločného  obecného úradu. SOÚ vykonáva činnosť od 1. januára 2003 a mesto Senica má zmluvu uzavretú s obcami: Borský Svätý Jur, Cerová, Častkov,  Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule,  Senica, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.

 

Spoločný obecný úrad:

a/ - vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ)

- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny   (§ 54 až 70 SZ)

- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74)

- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85)

-  nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadení, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 SZ)

- rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ)

- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ)

- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení stavebných prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ)

- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ)

- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 až 135 SZ)

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ)

- rieši priestupky a správne delikty na úseku stavebného poriadku  a ukladá

 

b/ vykonáva kontrolnú činnosť:

- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ)

- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ)

 

c/ vedie evidenciu:

-  zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ)

-  vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ)

 

d/ prešetruje petície a sťažnosti:

- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona  o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti

- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti

 

e/ zabezpečuje výkon rozhodnutí (§ 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)

 

f/ poskytuje informácie (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - MESTO SENICA A 22 OBCÍ

 


Adresa: Štefánikova 1408/56, 905 01  Senica

Č. dverí

Pridelené obce

Meno pracovníka

Telefón

e-mail

404

Vedúci oddelenia - Senica

Ing. Ivan NOSKO

698 7649

ivan.nosko@senica.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

403

Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sobotište

Ing. Saskia PETROVÁ

698 7661

saskia.petrova@senica.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

403

Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence

Ing. Ľubomír PLANKA

651 2642

lubomir.planka@senica.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

403

Senica

Ing. Miroslav ORAVEC

698 7605

miroslav.oravec@senica.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Doporučené úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 11.00    12.00 - 15.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)
Streda     7.30 - 11.00    12.00 - 16.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)
Piatok     7.30 - 11.00     12.00 - 14.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!