Skip Navigation or Skip to Content
Titulka
publikované: 09.11.2017 - 14:40  //  aktualizácia: 31.05.2024 - 11:00  //  zobrazené: 45883

Parkovanie v meste

DOČASNÉ PARKOVANIE

Poslanci na 6. zasadnutí MsZ konanom dňa 21.09.2023 schválili Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Senica č. 81/2023 o podmienkach státia motorových vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách (ďalej ako „VZN č. 81/2023“).

Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie vozidiel sú vyznačené príslušnými zvislými aj vodorovnými značkami, ktoré upozornia vodičov, že parkovanie vozidiel je možné len po zaplatení poplatku za dočasné parkovanie vozidiel.

Oprávnením na užívanie verejného priestranstva určeného na dočasné parkovanie vozidiel je zaplatenie úhrady prostredníctvom SMS alebo zakúpenie 365-dňovej parkovacej karty.

Cena parkovacieho lístka a úhrady prostredníctvom SMS služby za dočasné parkovanie vozidla na miestnych komunikáciách je 0,50 €/hodinu. Cena parkovacej karty za dočasné parkovanie vozidiel je 150€/rok. Cena parkovacej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica a vozidiel, ktorých držitelia sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo v meste Senica, je 1. a 2. motorové vozidlo 20 € / 365 dní.  Cena parkovacej karty pre držiteľov vozidiel, ktorí majú trvalý pobyt v meste Senica a ako darcovia krvi získali striebornú, zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu a pre držiteľov vozidiel, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, je 10 € / 365 dní.

Úhrada za dočasné parkovanie vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií sa neplatí v čase : piatok od 18.00 – pondelok do 6.00 h a v štátom uznané sviatky. 

365 dňové parkovacie karty si môžu záujemcovia zakúpiť v pokladni Mestského úradu Senica a Turistickej informačnej kancelárii Infosen. Pri tomto je potrebné predložiť k nahliadnutiu "veľký" technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, časť II.). Údaje v technickom preukaze musia súhlasiť s údajmi v občianskom preukaze.
Parkovaciu kartu vybavíte aj z domova cez portál datamesta.senica.sk, kde si môžete aj skontrolovať platnosť karty.

Vodiči vozidiel prepravujúcich osoby, ktorým Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal parkovací preukaz, môžu používať parkovacie miesta bez povinnosti úhrady za parkovanie, pričom vozidlo musí byť vyznačené parkovacím preukazom.

V prípade, že vozidlo bude používať parkovacie miesto krátkodobo, je možnosť uhradiť poplatok za dočasné parkovanie vozidiel prostredníctvom SMS. Cena parkovacieho lístka je 0,50 €/hodinu. Užívateľ parkovacieho miesta môže použiť telefón všetkých operátorov, pričom mu príde spätná SMS, potvrdzujúca zaplatenie. 10 minút pred uplynutím lehoty príde užívateľovi parkovacieho miesta upozorňujúca SMS. SMS sa posiela na číslo 2200 (platí pre všetkých operátorov) v tvare SE A1 EČV H (SE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla medzera H, H znamená počet hodín).


Daňový doklad o zaplatení SMS za parkovanie si môžu daňovníci vytlačiť po prihlásení na web stránke http://smslistky.sk/parking/public . Ako prihlasovacie údaje použite svoje tel. číslo a kód z textu SMS, ktorou Vám bolo potvrdené parkovné.


mapa parkovísk


TRVALÉ PARKOVANIE

Na základe prijatého VZN č. 81/2023 si naďalej môže o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie na obdobie od 01.06.2024 do 31.05.2025 požiadať držiteľ motorového vozidla:

 • fyzická osoba (občan) s trvalým pobytom v meste Senica alebo
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie/právnická osoba s miestom podnikania/sídlom/prevádzkou v meste Senica,

ktorá splní podmienky na vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta určené VZN č. 81/2023.

Za užívanie parkovacieho miesta vyrubuje Oddelenie správy daní a poplatkov držiteľovi osobného motorového vozidla daň za užívanie verejného priestranstva. Výška dane sa za obdobie od 01.06.2024 do 31.05.2025 bude zvyšovať nasledovne:

 • z 250 Eur (za 365 dní) na 365 Eur (za 365 dní)

O úľavu (tzn. zníženie dane) si môžu naďalej požiadať:

 • držitelia osobného motorového vozidla, ktorí ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta získali striebornú, zlatú alebo diamantovú Jánskeho plaketu ako darcovia krvi - výška dane zostáva nezmenená, tzn. 178 Eur (za 365 dní)
 • držitelia osobného motorového vozidla, ktorým bol ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pridelený parkovací preukaz alebo ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bol ku dňu podania žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pridelený parkovací preukaz - výška dane zostáva nezmenená, tzn. 109 Eur (za 365 dní)    

O úľavu (tzn. zníženie dane) si v minulosti mohli požiadať aj osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti dovŕšili 70 rokov veku. Po novom si o túto úľavu môžu od budúceho roka požiadať:

 • osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov veku

Túto podmienku však musia splniť k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom podávajú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta. Výška dane zostáva pre túto skupinu daňovníkov nezmenená, tzn. 178 Eur (za 365 dní).

PRIPOMÍNAME: Žiadateľ podáva žiadosť s potrebnými prílohami každoročne najneskôr do 31. marca. Užívanie parkovacieho miesta podlieha dani za užívanie verejného priestranstva a preto má každý žiadateľ súčasne zákonnú povinnosť oznámiť mestu Senica vznik daňovej povinnosti. Mesto Senica pre zníženie administratívnej záťaže pripravilo pre žiadateľov TLAČIVO, ktorým žiadateľ požiada o vyhradenie parkovacieho miesta a súčasne si splní svoju zákonnú povinnosť oznámiť vznik daňovej povinnosti. Občania tak už nemusia podávať dve tlačivá.

TLAČIVÁ

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla.PDF
Žiadosť o zrušenie povolenia na vyhradené parkovacie miesto na trvalé parkovanie vozidla.PDF

UPOZORNENIE: Písomnú žiadosť je potrebné doručiť:

 • osobne do podateľne MsÚ Senica,
 • písomne prostredníctvom pošty alebo
 • do elektronickej schránky so zaručeným elektronickým podpisom

(!žiadosti nemožno v súlade s daňovým poriadkom podávať emailom!)

 • Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy mesta Senica žiadosti spracúva
 • Oddelenie správy daní a poplatkov mesta Senica vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva

(Mesto Senica môže v súlade so zákonom daň vyrubovať rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t.j. 01.06. príslušného roka. Z tohto dôvodu sa rozhodnutia spracovávajú a doručujú daňovníkom spravidla v priebehu júna.)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!