Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 20:58  //  aktualizácia: 07.12.2022 - 16:25  //  zobrazené: 29960

Štatút mesta

                                                                                        

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 11 ods. 4 písm. k/ a § 24 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

 

Štatút mesta Senica

 

 

Úvodné ustanovenia

           

Štatút mesta Senica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie mesta, obyvateľov mesta, orgány mesta, deľbu práce medzi nimi,  majetok mesta, rozpočet mesta, postavenie poslancov mestského zastupiteľstva, spoluprácu obcí, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a vyznamenaní a kroniku mesta.

I. časť

POSTAVENIE MESTA

 

Čl.1

Postavenie mesta

 

1/  Mesto Senica je samostatný územný  samosprávny a správny celok Slovenskej republiky : združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok  ustanovených  osobitným zákonom a Všeobecne záväzným nariadením mesta  hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1/

 

2/ Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

3/Mesto má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného        prospechu.

 

Čl.2

Územie mesta

 

Územie mesta tvorí katastrálne územie Senice a katastrálne územie Kunov. Mesto Senica sa člení na časti obce: Čáčov, Kunov, Senica a Sotina. Zmeny územia mesta Senica možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 2/,3/

 

II. časť

ORGÁNY MESTA SENICA

 

Čl. 3

Základné ustanovenia

 

1/ Orgánmi mesta sú:

    a/ mestské zastupiteľstvo

    b/ primátor mesta

 

2/ Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné  výkonné, kontrolné a poradné orgány ako aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.4/

 

3/ Mestské zastupiteľstvo v Senici zriaďuje najmä:

    a/ mestskú radu

    b/ komisie mestského  zastupiteľstva

    c/ hlavného  kontrolóra

    d/ mestskú políciu

    e/ mestský hasičský zbor

    f/ mestské výbory

 

Čl. 4

Mestské zastupiteľstvo

 

1/ Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Počet poslancov  mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie  určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo.  Volebné pravidlá  upravuje osobitný predpis. 5/

2/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva.

3/ Postavenie mestského zastupiteľstva, pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje  zákon o obecnom zriadení. 6/

 

Čl. 5

Miestne referendum

 

1/ Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone o obecnom zriadení. 7/

 

 

Čl. 6

Zhromaždenie obyvateľov mesta

 

1/ Na prerokovanie vecí územnej samosprávy  môže mestské zastupiteľstvo alebo primátor  zvolať  zhromaždenie  obyvateľov mesta alebo jej časti.

2/ Mestské zastupiteľstvo alebo primátor  zvolá  zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti vždy, ak   o to požiada:

a/ 30 % poslancov mestského zastupiteľstva

b/ petíciou najmenej 20 % oprávnených voličov mesta, alebo jej časti

 

3/ Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli Mestského  úradu , na webovom sídle mesta,   v periodiku  Naša Senica, vo video texte TV SEN   a oznámením na verejných tabuliach.

 

4/ Na konaní  zhromaždenia obyvateľov mesta sa spisuje prezenčná listina prítomných obyvateľov a základné veci, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia obyvateľov  mesta.

 

Čl. 7

Primátor mesta Senica

 

1/ Primátor mesta je  predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Spôsob voľby upravuje osobitný zákon. 8/

 

2/ Postavenie primátora,  pôsobnosť primátora a ďalšie náležitosti súvisiace s mandátom primátora upravuje zákon o obecnom zriadení 9/ a osobitný predpis 10/

 

Čl. 8

                                                          Zastupovanie primátora

 

1/ Primátora zastupuje zástupca primátora.

 

2/ Spôsob poverenia a ďalšie podmienky a náležitosti poverenia zástupcu upravuje    

    zákon o obecnom zriadení.11/

 

Čl. 9

Hlavný kontrolór mesta

 

1/ Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti,  úlohy hlavného kontrolóra  upravuje zákon o obecnom zriadení. 12/

           

Čl. 10

Mestská rada

 

1/ Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Mestskú radu, ako orgán mestského zastupiteľstva, ktorý je v zmysle zákona aj poradným orgánom primátora mesta.

 

2/ Mestská rada najmä:

    a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ, prerokúva a rieši 

        iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých útvarov mestského úradu a mesta   

        Senica,

    b/ zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi nakladania s majetkom mesta

        a rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení,

    c/ pripravuje a prerokúva materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestského 

        zastupiteľstva a zaujíma k nim stanoviská,

    d/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva, utvára podmienky pre

        ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov

        a pripomienok,

    e/ plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora

        mesta.

 

3/ Rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo“.

 

Čl. 11

Komisie mestského zastupiteľstva

 

1/ Mestské zastupiteľstvo v Senici zriaďuje tieto komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány  a určuje počet členov komisií mestského zastupiteľstva:

1/ komisia finančná                                                                                           

2/ komisia pre správu mestského majetku        

3/ komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu                                                       

4/ komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť                                                                       

5/ komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti   

6/ komisia športu

7/ komisia mládeže                                                                                         

8/ komisia životného prostredia

9/ komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

10/ komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta                                                        

11/komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                                                                                                                              

2/ Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených  mestským zastupiteľstvom.

 

3/  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorý je vždy poslancom mestského zastupiteľstva. Podpredsedu komisie volí komisia na svojom prvom zasadnutí.  Mestské zastupiteľstvo volí tajomníka komisie, určuje počet členov komisie a určuje im úlohy podľa potrieb a podmienok.

 

4/ Tajomník komisie je zamestnanec mestského úradu a navrhuje ho primátor mesta.

 

5/ Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie jej zasadnutia, spoločne s tajomníkom pripravuje program zasadnutia,
 • zostavuje plán činnosti komisie,                                                                        
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva, s mestskou radou, s mestským úradom,
 • zastupuje komisie navonok
   
     Podpredseda komisie:
 • v prípade neprítomnosti predsedu komisie vykonáva úlohy predsedu
        komisie
     Tajomník komisie:
 • spoločne s predsedom vypracúva návrh plánu činnosti komisie
 • zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie
 • vyhotovuje zápisnicu o zasadnutí komisie a prijatých uzneseniach
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
   
     Členovia komisie:
 • plnia úlohy, ktorými ich poverí predseda komisie, alebo na ktorých sa komisia  uzniesla na svojom zasadnutí
   
  6/ Komisie sa schádzajú podľa potreby alebo pred rokovaním mestského zastupiteľstva .
   
  7/ Rokovanie komisií upravuje rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý
      schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Čl. 12

Úlohy komisií  mestského zastupiteľstva

 

 a/ Komisia finančná

     - prerokováva návrh rozpočtu mesta, jeho zmeny, rozpočtové opatrenia a správy o plnení

        rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení

     - prerokováva záverečný účet mesta

     - prerokováva VZN o miestnych daniach a poplatku a ich zmeny a doplnky

     - prerokováva návrh na prijatie návratných zdrojov financovania

     - vyjadruje sa  k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených  

        právnických osôb

     - vyjadruje sa k návrhom  na zakladanie, zrušovanie právnických osôb zriadených 

        alebo založených mestom

     - prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

       obsahom   dotýkajú  úloh komisie

 

 b/ Komisia pre správu mestského majetku

    - prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta  a programové dokumenty mesta    

    - prerokováva  návrhy na nakladanie s majetkom mesta

    - prerokováva správy o stave majetku mesta a majetku mesta zvereného do správy alebo

      nájmu právnických osôb založených alebo zriadených mestom

    - prerokováva VZN týkajúce sa poskytovania služieb, obchodu a nakladania s majetkom

       mesta

    - prerokováva správy o poskytovaní pohrebných a cintorínsky  služieb na území mesta

       a v časti Čáčov a  Kunov 

    - vyjadruje sa  k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených  

       právnických osôb

    - vyjadruje sa k návrhom na zakladanie, zrušovanie právnických osôb zriadených 

      alebo založených mestom

   -  prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

      obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

 c/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

      - prerokováva koncepcie a zámery rozvoja mesta a programové dokumenty mesta

      - prerokováva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta  - jej obstarávanie, schvaľovanie a

         zmeny

      - prerokováva VZN týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie a statickej dopravy v

        meste

      - vyjadruje sa k vlastnej investičnej činnosti  a k investičnej činnosti s významnými

        dopadmi na mesto

    -   prerokováva VZN týkajúce sa územného plánu, investičnej činnosti a statickej dopravy

      - vyjadruje sa k dispozíciám s majetkom mesta z titulu súladu s územným plánom mesta

      - predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií, ich údržbu

        a opravy

     - vyjadruje sa k statickej doprave v meste a k návrhom dopravného značenia

     -  prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

        obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

 d/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

     - prerokováva koncepcie rozvoja sociálnych služieb v meste a správy o činnosti sociálnych

       služieb na území mesta

     - vyjadruje sa k zriaďovaniu zariadení sociálnych služieb na území mesta

     - prerokováva správu o činnosti ZSS Senica, n.o.

     - prerokováva VZN týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb, sociálnej kurately,

       poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v jedálňach pre dôchodcov,

       podmienok  prideľovania nájomných bytov a odpredaja bytov

     - vyjadruje sa k bytovej politike mesta 

     - preveruje opodstatnenosť žiadostí na pridelenie bytu a zaradenie  do evidencie čakateľov

     - vyjadruje sa k žiadostiam o odpredaj bytov

     - prerokováva správu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti na území mesta

     - vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

     - prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva práce, sociálnych vecí 

       a rodiny SR a TTSK Trnava a z iných zdrojov na podporu  rozvoja sociálnych

       a zdravotných služieb na území mesta

     - prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

        obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

 e/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti

     - pôsobí ako koordinátor jednotlivých organizácií a inštitúcií na území mesta  pri

       zabezpečovaní a rozvoji kultúry v meste

     - zabezpečuje Vyhodnotenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov

     - spolupôsobí pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja kultúry v meste na príslušný rok

     - prerokováva správu o činnosti MsKS

     - prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta       

     - prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR a TTSK

       Trnava a z iných zdrojov  na podporu kultúrnych aktivít na území mesta a podporu

       mládeže

     - prerokováva správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

       a školských zariadení na území mesta

     - prerokováva VZN týkajúce sa školstva, kultúry a určovania názvu ulíc

     - prerokováva a vyjadruje sa k informácii o činnosti zboru pre občianske záležitosti

     - vyjadruje sa k stavu písania kroniky mesta, vydávania periodika Naša Senica a obsahu

       Televízneho vysielania TV SEN - SENO

     - vyjadruje sa k návrhom na názvy ulíc a verejných priestranstiev

     -  prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

        obsahom  dotýkajú úloh komisie

     - vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

     - spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských a športových podujatí   

        v meste v spolupráci s referátom kultúry a Europe Direct MsÚ            

 

 f/ Komisia športu

   - spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych, spoločenských  a športových podujatí

      v meste

  -  zabezpečuje organizovanie tradičných športových podujatí – Silvestrovský beh,

      vyhodnotenie Športovec roka, Záhorácky maratón

   - prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR, Asociácie

     športových jednôt a športu pre všetkých, TTSK  Trnava a z iných zdrojov na podporu

     športových  aktivít na území mesta

   - vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

   - vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja a podpory športu v meste

   - prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

      obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

g/ Komisia mládeže

    - pôsobí ako iniciátor a koordinátor akcií mládeže na území mesta

    - spolupracuje so Študentským parlamentom a inými mládežníckymi organizáciami v meste na vypracovaní analýzy potrieb mladých ľudí v meste Senica

    - spolupracuje so Študentským parlamentom a inými mládežníckymi organizáciami v meste      pri tvorbe koncepcie práce s mládežou na príslušný rok

    - vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

    - vypracúva analýzy potrieb mladých ľudí

    - vytvára podmienky pre podporu systematickej práce s deťmi a mládežou mimo procesu formálneho vzdelávania a aktívneho využívania voľného času

    - prerokováva koncepcie a zámery rozvoja mesta

    - prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím  obsahom dotýkajú úloh komisie

    - predkladá vlastné návrhy opatrení na realizáciu miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži

    - aktívne rozvíja participáciu v meste Senica na všetkých stupňoch

 

 h/ Komisia životného prostredia

     - prerokováva a vyjadruje sa k VZN týkajúcim  sa tvorby a ochrany životného prostredia,

       poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad a požiarnej ochrany mesta

     - prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta       

     - vyjadruje sa k systému skládkovania a  nakladania s komunálnym a drobným stavebným

        odpadom

     - vyjadruje sa k investičným zámerom na území mesta z hľadiska dopadov na životné

       prostredie

     -  vyjadruje sa ku koncepcii ochrany, výsadby, údržby a výrubu drevín

     - vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

     -  prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

        obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

 ch/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

- prerokováva  správu o činnosti MsP a MsHZ  a prehodnocuje pravidelne situáciu

dodržiavania verejného poriadku, požiarno-bezpečnostnej situácie v meste a ochrany obyvateľstva pred živelnými pohromami

- prerokováva a vyjadruje sa k VZN týkajúcim  sa tvorby a ochrany verejného poriadku a požiarnej ochrany mesta

      - koordinuje, pripravuje a realizuje preventívne aktivity v oblasti prevencie kriminality

        a drogových závislostí

      - združuje orgány miestnej štátnej správy, špecializovanej štátnej správy, samosprávy,

        polície a prokuratúry, inštitúcie pôsobiace v oblasti výchovy, vzdelávania, kultúry,

        osvety a športu, ktoré spolupracujú v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti

        a drogových závislostí

      - prerokováva koncepcie a zámery   mesta v oblasti prevencie kriminality a iných

         protispoločenských činností

      - prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím

        obsahom  dotýkajú  úloh komisie

 

 i/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

      - úlohy komisie sú určené ústavným zákonom č. 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného

         záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

  j/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta 

    - prešetruje sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a

       hlavného kontrolóra mesta 

 

Čl. 13

Mestský úrad Senica

 

1/ Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Postavenie a úlohy Mestského úradu upravuje zákon o obecnom zriadení.13/

 

2/ Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Postavenie a úlohy prednostu mestského úradu upravuje zákon o obecnom zriadení.14/

 

3/ Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu, ktorý ako vnútroorganizačný predpis patrí v súlade so zákonom o obecnom zriadení 15/ do výlučnej kompetencie primátora mesta. Primátor mesta informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu.

 

Čl. 14

Mestská polícia

 

1/ Mestskú políciu zriadilo Mestské zastupiteľstvo v Senici  Všeobecne záväzným nariadením č. 2 prijatým na svojom zasadnutí dňa 13.6.1991  a ktoré nadobudlo účinnosť 01.07.1991 v znení neskorších zmien.

2/ Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta  bola zriadená  a plní svoje úlohy na základe zákona o obecnej polícii 16/ v platnom znení a v súlade s Organizačným poriadkom.

 

Čl. 15

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

 

1. MsZ v Senici zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení 17/ a na základe osobitného predpisu. 18/

2.  Podrobnosti o fungovaní a chode dobrovoľného hasičského zboru mesta upravuje osobitný zákon a Požiarny poriadok mesta.

 

Čl. 16

Mestské výbory

 

1/ Mesto môže zriaďovať v častiach mesta  mestské výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnom  volebnom obvode, občania príslušnej časti mesta zvolení mestským zastupiteľstvom a členovia mestskej polície.

 

2/ Výbory v častiach mesta reprezentujú obyvateľov časti mesta  a podieľajú sa na samospráve mesta.

 

3/ Mestský výbor je poradný a iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

 

4/ Počet mestských výborov, ich obvody a počty členov mestských výborov určí mestské zastupiteľstvo do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie

 

5/ Základnou úlohou výborov je uplatňovanie  záujmov jednotlivých častí mesta a zapájanie občanov do riešenia verejných  vecí mesta.

 

6/ Rozhodnutia týkajúce sa obvodu výborov, najmä zmeny názvu mestských častí, ulíc, verejných priestranstiev, schválenia územných plánov zón, možno len po predchádzajúcom prerokovaní v mestskom výbore.

 

7/ Mestské výbory nemajú právnu subjektivitu ani rozhodovaciu právomoc.

 

Čl. 17

Základné úlohy mestských výborov

 

Mestské výbory najmä:

1/ Informujú občanov prostredníctvom poslancov volebného obvodu o rozhodnutiach prijatých mestským zastupiteľstvom  a ďalšími orgánmi mesta,

 

2/   Spolupracujú pri plnení úloh mesta.

 

3/  Organizujú účasť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta,

 

4/ Uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta, mestských podnikoch a organizáciách v pôsobnosti mesta,

 

5/  Zvolávajú zhromaždenia obyvateľov mestskej časti alebo volebného obvodu,

 

6/ Upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

 

7/  Orgány mesta, mestské podniky, organizácie a zariadenia sú povinné sa zaoberať požiadavkami, stanoviskami a pripomienkami výborov a oboznamovať ich so spôsobom vybavenia najneskôr v lehote 14 dní.

 

Čl. 18

Organizačné usporiadanie výborov

 

1/ Členmi výboru sú poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli zvolení v príslušnom volebnom obvode a obyvatelia obvodu na základe dobrovoľnosti, na základe občianskych návrhov a návrhov politických strán a hnutí a členovia mestskej polície.

 

2/ Na čele výboru je predseda, poslanec,  ktorého si zvolia členovia výboru na svojom prvom zasadnutí.

 

3/ Zápisnice zo zasadnutia mestských výborov vyhotovuje predseda mestského výboru alebo ním poverený člen mestského výboru a ukladajú sa u zástupcu primátora mesta a zverejňujú sa na webovom sídle mesta.

4/ Členstvo vo výbore zaniká v prípadoch, ak sa člen výboru bez vážnych dôvodov a ospravedlnenia nezúčastní 3 krát po sebe zasadnutia výboru alebo ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru.

 

5/ Predseda mestského výboru má právo predložiť zástupcovi primátora odôvodnený návrh na  odvolanie člena mestského výboru.

                                            

Čl. 19

Vzťah mestských výborov k orgánom mesta

 

1/ Primátor mesta zvoláva poradu predsedov mestských výborov na riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta a riešenie podnetov a pripomienok mestských výborov.

 

2/ Právo ukladať úlohy mestským výborom má primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.

 

3/ Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva otázky, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti, mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie až po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska dotknutého mestského výboru. O zaujatie stanoviska mestského výboru požiada primátor predsedu výboru. Ak predseda výboru neoznámi  primátorovi stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia dožiadania, má sa za to, že mestský výbor nemá pripomienky.

 

4/ Mestský úrad zabezpečuje odborné podklady, písomnosti, administratívu, materiálnu a technickú pomoc potrebnú pre činnosť mestského výboru.

 

5/ Mestské výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva, s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku.

 

III. časť

MAJETOK MESTA, ROZPOČET MESTA A HOSPODÁRENIE MESTA

 

Čl. 20

Majetok mesta

 

1. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon 19/ a VZN č. 1 o Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica.

 

Čl. 21

Financovanie mesta, rozpočet mesta a rozpočtové opatrenia

 

Postavenie rozpočtu mesta, jeho  funkciu, tvorbu, obsah, zostavovanie rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení  naň napojených, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu, použitie prostriedkov rozpočtu, pravidlá hospodárenia s nimi, kontrolu ich dodržiavania a vzťah rozpočtu mesta k štátnemu rozpočtu (ŠR), rozpočtu vyššieho  územného celku (VÚC),  k právnickým (PO) osobám a fyzickým osobám (FO) atď. ustanovuje najmä zákon NR SR 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta a ďalšie súvisiace všeobecne záväzné nariadenia a interné  smernice mesta.

 

 

Čl. 22
Dotácie z rozpočtu mesta a peňažné fondy

 

1/ Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

2/ Mesto vytvára vlastné  peňažné fondy , ktorých zdrojmi môžu byť  najmä: prebytok    rozpočtu za uplynulý rok,  zisk z podnikateľskej činnosti, zostatky týchto fondov z minulých rozpočtových rokov  a pod. Zostatky fondov koncom roka neprepadajú, o použití fondov rozhoduje MsZ.

 

Čl. 23
Proces schvaľovania rozpočtu a právna úprava rozpočtových pravidiel

                                                         

Návrh rozpočtu mesta je pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste  obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záve- rečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

Mesto vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  Mesto dáva overiť ročnú účtovnú závierku v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené  napríklad zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

IV. časť

 

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Čl. 24

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

1. Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení 20/

 

2. Poslancovi za výkon funkcie sa poskytuje odmena na základe zákona o obecnom zriadení 21/ a podľa Zásad odmeňovania – vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.

 

3. Primátor môže zvolať pracovnú poradu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva na prejednanie dôležitých otázok činnosti mesta.

 

V. časť

SPOLUPRÁCA OBCÍ

 

Čl. 25

Spolupráca obcí

Vnútroštátna spolupráca a medzinárodná spolupráca

 

1/ Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy s obcami a mestami za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

 

2/ Mesto môže  na základe zmluvy zriaďovať združenia obcí 22/, zriaďovať alebo  zakladať právnické osoby podľa osobitného predpisu. 23/

 

3/ Mesto môže v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na samosprávu zriadiť Spoločný obecný úrad v Senici.        

 

4/ Spoločný obecný úrad sa zriaďuje na základe zmluvy s obcami, pričom spolupráca obcí sa                                                                                                                                                    

riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Zriadenie Spoločného obecného úradu    podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Senici a príslušných  obecných zastupiteľstiev. Náležitosti zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu upravuje §20a zákona o obecnom zriadení.

 

5/ Obec môže  v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. Uzavieranie medzinárodných dohôd podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva a vzťahuje sa na ne ustanovenie § 21 zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 26

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami,

hnutiami a občianskymi združeniami

 

V záujme plnenia samosprávnej pôsobnosti a prenesenej pôsobnosti štátnej správy  mesto Senica spolupracuje s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami.

 

VI. časť

SYMBOLY MESTA

 

Čl. 27

Symboly mesta

1/ Symboly mesta sú: a/ erb mesta

                                    b/ vlajka mesta,

                                    c/ pečať mesta.

 

2/ Podrobné vyobrazenie mestských symbolov tvorí prílohu tohto Štatútu.

 

3/ Právnické a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len s písomným súhlasom mesta.

 

4/ Erbom mesta a vlajkou mesta sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.

 

5/ Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta zodpovedá ten, kto ich použil.

 

6/ Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri slávnostnom zhromaždení, pri príležitosti stretnutí s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto, pri slávnostných obradoch v obradnej sieni Mestského úradu v Senici a pod. primátor mesta používa insígnie mesta, ktoré zároveň aj uschováva.

 

Čl. 28
Erb mesta

 

1/ Erb mesta bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SSR 2.apríla 1987 a bol schválený plenárnym zasadnutím Mestského národného výboru v Senici dňa 23.6.1987 uznesením č. 58/87.

 

2/ Erb mesta Senica má takúto podobu: zo spodného okraja modrého štítu vyrastá strieborná postava rytiera so zlatými vlasmi / Martin /, držiaceho pred sebou vodorovne zlatý meč,   ktorým roztína červený plášť.

 

3/ Erb mesta sa používa na písomnostiach mesta, na propagačných materiáloch mesta, pri slávnostných príležitostiach , pri prezentácii mesta  a pod.

 
Čl. 29

Vlajka a zástava mesta

 

1/ Vlajka mesta vychádza z farieb erbového znamenia a tvoria ju štyri rovnako široké vodorovné pruhy zhora nadol alebo zľava doprava : biely, červený, modrý a žltý. Vlajka podľa zásad domácej mestskej vlajkovej tvorby je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky / tzv. lastovičí chvost/. Pomer dĺžky a šírky je 3:2.

 

2/ Zástava mesta je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

 

3/ Vlajka a zástava mesta sa používajú pri významných udalostiach  mesta.

 
Čl. 30

 Pečať mesta

 

1/ Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom „ Pečať mesta Senica“ v slovenskom a latinskom jazyku.

 

2/ Pečať  mesta uschováva primátor mesta.

 

3/ Pečať mesta sa používa:

    a/ na  pečatenie významných listín a dokumentov,

    b/ na listinách o udelení čestného občianstva mesta Senica,

    c/ v ďalších prípadoch určených primátorom mesta.

 
Čl. 31

Čestné občianstvo mesta

 

1/ Osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo  udeliť čestné občianstvo mesta.

 

2/ Čestné občianstvo mesta možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta  nezakladá štátne občianstvo.

 

3/ Návrh na udelenie čestného občianstva mesta predkladá primátor mesta a mestská rada.

 

4/ O udelení čestného občianstva mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta. Ak sa čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku toho, komu sa čestné občianstvo udeľuje.

 

5/ Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti  zapisuje do „ Pamätnej knihy mesta Senica“.

 

6/ Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo  mesta, má právo podieľať sa na samospráve mesta v rozsahu určenom v § 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

7/ Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta nie je tejto pocty hoden.

 
Čl. 32

Vyznamenania mesta

 

1/ Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, výkony ktoré reprezentujú určitú oblasť športu alebo kultúry alebo ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením „ Ceny mesta Senica“.

 

2/ Cenu mesta Senica vyjadruje plaketa zobrazujúca erb mesta.

 

3/ Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora alebo mestskej rady .

 

4/ Odovzdanie ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom.

 

5/ Činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj  mesta, môže byť ocenená udelením vyznamenania „ Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta“.

 

6/  Udelenie „Ceny mesta Senica“ a „ Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mesta“ je spojené so zápisom do  „ Pamätnej knihy mesta Senica“.

 

Čl. 33

Naša Senica

 

1/ Mesto Senica vydáva informačné a spravodajské periodikum Naša Senica.

2/ Noviny vychádzajú 10-krát do roka, z toho  8-krát ako mesačník a 2-krát ako dvojmesačník. Noviny dokumentujú činnosť samosprávy mesta,  jej orgánov a organizácií v  zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta. Súčasťou novín sú príspevky zo  spoločenského, kultúrneho, ekonomického a športového diania v meste, názory občanov, činnosť občianskych združení, spolkov, inštitúcií, inzercia a reklama.

3/ Poradným a konzultačným orgánom vydavateľa je redakčná rada. Jej členmi sa automaticky stávajú  zástupca primátora, prednosta mestského úradu a vedúci redaktor.

4/ Mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva členov redakčnej rady na návrh primátora mesta.

5/ Členstvo v redakčnej rade zaniká v prípadoch, ak sa člen redakčnej rady bez vážnych dôvodov a ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe zasadnutia redakčnej rady alebo ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach redakčnej rady .

6/ Vedúci redaktor má právo predložiť primátorovi odôvodnený návrh na odvolanie člena redakčnej rady.

7/ Člen redakčnej rady má právo vzdať sa členstva v redakčnej rade.

 

Čl. 34

Kronika mesta

 

1/ Mesto Senica vedie svoju kroniku.

 

2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy dokumentujú spoločensko – politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v meste. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia / fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod./ Kronikár pri získavaní podkladov spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami na území mesta.

 

3/ Kronikára vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.

 
Čl. 35
Pamätná kniha mesta Senica

 

1/ Pamätná kniha mesta Senica sa vedie v úradnom jazyku.

 

2/ Zápisy do Pamätnej knihy mesta Senica sa vykonávajú pri príležitosti:

    a/ udelenia Čestného občianstva mesta Senica,

    b/ udelenie Ceny mesta Senica,

    c/ udelenia  Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mesta,

    d/ významných udalostí mesta,

     e/ významných návštev mesta,

     f/ významných životných jubileí občanov mesta Senice, ktorí sa pričinili o jej rozvoj,

     g/ mimoriadnych významných príležitostí občanov mesta Senice.

 

VII. časť

 

Čl. 36
Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1/ Štatút mesta Senica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, jej orgánov, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, rieši širšie vzťahy mesta , symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a vyznamenaní.

 

2/ Ďalšie skutočnosti, vzťahy a podrobnosti, ktoré neupravuje tento štatút sa riadia ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

 

3/ Štatút mesta Senice, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Senici nadpolovičnou väčšinou prítomných  poslancov.

 

4/ Súčasťou Štatútu sú:

    a/ vyobrazenie erbu mesta

    b/ vyobrazenie vlajky mesta

 

5/ Dňom účinnosti tohto Štatútu sa ruší  Štatút mesta Senice, ktorý bol schválený 12.decembra 1991 uznesením  MsZ č.9/F/91 a nadobudol účinnosť dňom 29. januára 1992 v znení neskorších doplnkov.

 

6/ Štatút mesta bol schválený uzn. MsZ č. 5/07/N prijatým na 5. riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva  konanom  dňa 21. júna 2007.

 

7/ Štatút nadobúda účinnosť dňom 21. júna 2007.

 

8/ Dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa  Štatút mesta Senica bol schválený uzn. MsZ č. 25/2010/0/1,2  prijatým na  25.riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva  konanom dňa  16. septembra 2010.  Dodatok Štatútu nadobúda účinnosť dňom 17. septembra 2010. Zároveň sa ukladá prednostke Mestského úradu vydať úplné znenie Štatútu mesta.

 

9/ Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Senica bol schválený uzn. MsZ č. 23MsZ/2014/719, prijatým na 23. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa  25. septembra 2014. Dodatok Štatútu nadobúda účinnosť dňom 26. septembra 2014.

 

10/ Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút meste Senica bol schválený uzn. MsZ č. 1/2019/27 prijatým na 1. riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa 07.02.2019 a nadobúda účinnosť dňom 08.02.2019.

 

11/ Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút meste Senica bol schválený uzn. MsZ č. 2/2019/67 prijatým na 2. riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa 21.03.2019 a nadobúda účinnosť dňom 22.03.2019.

 

12/ Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút meste Senica bol schválený uzn. MsZ č. UST/2022/15 prijatým na Ustanovujúcom zasadnutí MsZ konanom dňa 15.11.2022 a nadobúda účinnosť dňom 16.11.2022.

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica                

 

 

Vysvetlivky:

 

1/   Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

      Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene       

      a doplnení niektorých z.

      Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov

2/  § 52 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych

      a iných práv k  nehnuteľnostiam

3/   Opatrenie Ministerstva vnútra SR č. 28/1996 Z.z. , ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí

      a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v SR

4/   napr. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

5/   zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení     

     niektorých zákonov

6/  § 11, 11a, 11b, 12 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení

7/ § 11a zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení

8/ zákon č. 180/2014 Z.z. . o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov

9/ § 13 a § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

10/ zákon č. 253/1994

11/ § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

12/ § 18, §18a,§18c,§18d,§18e,§18f z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

13/ § 16  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

14/ § 17 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

15/ § 13 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

16/  zákona č. 564/1991  Zb. o obecnej polícii

17/ § 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení

18/ § 33 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení

19/ zákon SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

20/ § 25, 26 zákona č. 369 o obecnom zriadení

21/ § 25 zákona č. 369 o obecnom zriadení

22/ § 20 b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

      predpisov

23/ Obchodný zákonník, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. , 523/2004 Z.z.

      zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne

      prospešné služby.

 

 

 

 

 

PRÍLOHY

Štatút mesta 2022

(pdf - 240.27 kB)
Štatút mesta Senica

(pdf - 669.8 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!