Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 22.03.2019 - 12:16  //  aktualizácia: 17.09.2019 - 11:45  //  zobrazené: 7806

Voľné pracovné miesta

  • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

 

Mesto Senica

ako zamestnávateľ v súlade s §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  a v súlade s Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Senica

vyhlasuje

 

výberové konanie

na miesto vedúceho Oddelenia sociálnych vecí,  kultúry a športu Mestského úradu v Senici

 

so sídlom: Mestský úrad Senica

                   Štefánikova 1408/56,  905 25 Senica

 

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Predpokladaný  dátum nástupu na voľné pracovné miesto:   04.11.2019 

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme v platnom znení  základná tarifná mzda  9. platovej triedy v rozpätí   883,50€ - až 1060,50€  v závislosti od rokov uznanej praxe, + percentuálny podiel príplatku za riadenie,  + 15%  zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Flexibilita a otvorenosť pre prácu na zverenom  úseku verejnej správy, záujem o odborný rast,  schopnosť  systematicky organizovať prácu a riadiť pracovný tím , schopnosť spolupracovať,  schopnosť riešiť konfliktné situácie, schopnosť zvládania stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej komunikácie.

 

Požadované odborné znalosti:

- Znalosť zákonov, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, základných  rozpočtových  pravidiel   územnej samosprávy, znalosť právnych predpisov v oblasti nájomných bytov a zásad hospodárenia s majetkom mesta.

- Prax v oblasti samosprávy minimálne  v dĺžke 3 roky.

- Prax v oblasti riadiacej práce minimálne v dĺžke 3 roky.

- Počítačové znalosti: MS Office ( Word, Excel, Outlook), Internet

 

Požadované doklady:

 - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overená  kópia            

-  profesijný štrukturovaný životopis

- písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami z.č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:

   Mestský úrad Senica                                                                                           

   sekretariát prednostky       

   Štefánikova 1408/56

   905 25  S e n i c a    

 

s uvedením:  prihláška do výberového konania                                                                                                         

 

Termín  na podanie žiadosti na účasť na výberové konanie:  do 27.09.2019 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje:  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu v Senici.

 

Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 


 

Mesto Senica, zastúpené Ing.Mgr. Martinom Džačovským, primátorom mesta,  ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica, so sídlom Senica, Námestie oslobodenia 11/17

 

vyhlasuje

výberové konanie na  riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

 


Úspešného  uchádzača vo výberovom konaní na miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica  navrhne primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Senici  na vymenovanie do funkcie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 


Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

                                                                                             

Ďalšie požiadavky:

- prax v oblasti riadiacej práce minimálne  2 roky

- komunikatívnosť, organizačné  a riadiace schopnosti

- kreatívnosť,  bezúhonnosť

-  znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail)                             

 


Požadované doklady:

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

- doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie)

- profesijný životopis

- koncepčný zámer rozvoja MsKS  Senica                                     

- doklad o praxi   v oblasti riadiacej práce

- písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný dátum nástupu na funkciu riaditeľa MsKS – 1. január 2020 - po schválení kandidáta Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Ponúkaný nástupný plat:  Vyplýva z prílohy č. 3  Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe  a určuje sa  v rozpätí od 883,50 € do 1060,50€. K platu pre vedúceho pracovníka je aj následne určený  príplatok za riadenie v percentuálnom rozpätí    12-40 % z platovej tarify najvyššieho platového stupňa priznanej platovej triedy,  osobný príplatok, ktorý možno priznať až do výšky 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa priznanej platovej triedy a 5% zvýšenie tarifného platu pre zamestnanca vykonávajúceho výkon práce vo verejnom záujme.


Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:   Mestský úrad Senica, sekretariát prednostky, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica    

s uvedením : prihláška do výberového konania  

                                                                                                    

Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom konaní: 27.09.2019 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ osobne alebo poštou.

 


Bližšie informácie poskytuje:  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu v Senici. Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Mestského kultúrneho strediska Senica  uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámi termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 


Ing. Mgr. Martin  Džačovský
primátor mesta Senica

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!