Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ

Uznesenia a zápisnice mestského zastupiteľstva

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Uznesenie mestského zastupiteľstva obsahuje

  • odvolanie sa na príslušný bod programu ku ktorému je uznesenie prijaté spolu s uvedením údaju o tom či ho mestské zastupiteľstvo prerokovalo,
  • vyjadrenie mestského zastupiteľstva k prerokúvanej problematike alebo materiálu, v ktorom mestské zastupiteľstvo podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, zriaďuje, zrušuje, vymenováva, odvoláva, vyhlasuje, ukladá, žiada, poveruje a pod.

Mestské zastupiteľstvo môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení, štatútom mesta, nariadeniami a ostatnými vnútorno-organizačnými predpismi mestského zastupiteľstva (prednostovi mestského úradu, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľom mestom založených alebo zriadených právnických osôb).

Uznesenia a nariadenia mestského zastupiteľstva nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta, nariadeniami a ďalšími vnútorno-organizačnými normami.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!