Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 14.12.2022 - 16:03  //  aktualizácia: 24.04.2024 - 13:36  //  zobrazené: 1127

1. zasadnutie MsZ

číslo: 1/2022  |  dátum konania: 13.12.2022  |   zápisnica (pdf)

  Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 14. 12. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

13. decembra 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 1/2022/19 - 57

 

Uznesenie č. 19:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 1. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 13. decembra 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:15              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19   

 

Uznesenie č. 20:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Dušan Podmajerský.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:14            proti:0            zdržal sa:1                 počet poslancov:19  

 

Uznesenie č. 21:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Branislav Grimm, Mgr. Kristína Chudá, MUDr. Andrej Papp.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:15              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 22:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 13.12.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:15              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19   

 

Uznesenie č. 23:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 24:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí MsZ dňa 15.11.2022

2. Uznesenia prijaté na 1. zasadnutí MsR dňa 08.12.2022  

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 25:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zvýšenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti z 9 na 11 členov.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 26:

MsZ v Senici

a/ v o l í

členov komisií MsZ v Senici podľa predloženého návrhu

 

b/ u k l a d á   predsedom komisií

uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisií

V o ľ b a : prítomných:17                               za:17                                     proti:0                                  počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 27:

MsZ v Senici

a/  v o l í

členov mestských výborov podľa predloženého návrhu

 

b/  u k l a d á  mestským výborom

zvoliť si na svojom prvom zasadnutí  predsedu a podpredsedu mestského výboru, ktorý je zároveň poslancom MsZ

V o ľ b a : prítomných:17                               za:17                                     proti:0                                  počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 28:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:15              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 29:

MsZ v Senici

 

zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 30:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023 v pôsobnosti MsÚ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:16             za:16              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 31:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 78/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

s akceptovanými pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:17              proti:0            zdržal sa:1               počet poslancov:19

Uznesenie č. 32:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 2/2022 k VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 33:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 3/2022 k VZN č. 53 o miestnych daniach.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:15              proti:0            zdržal sa:3               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 34:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 2/2022 VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 35:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č.4/2022 k VZN č. 63o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 36:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

preklasifikovanie bežných výdavkov  na kapitálové pre Základnú školu Komenského na nákup akordeónu vo výške 2 999,00 Eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 37:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

preklasifikovanie bežných výdavkov  na kapitálové pre školskú jedáleň pri ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32 , 905 01  Senica na rozšírenie vzduchotechniky vo výške 2 240,00 Eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 38:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2021 – 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v školách na území mesta za školský rok 2021 – 2022, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:17        za:16          proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19

Uznesenie č. 39:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Prírodná vonkajšia učebňa“ v  hodnote 26.229,16 € do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica, IČO 31 827 705.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 40:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Rozšírenie verejného osvetlenia areálu Základnej školy, Sadová 620, Senica “ v  hodnote 37 679,68 € do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica, IČO 31 827 705.

H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:17       proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval         počet poslancov:19

Uznesenie č. 41:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Kovová hracia zostava LIME 2065“ v  hodnote 12 669 € do správy subjektu: Materská škola,  L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica, IČO: 37 840 550.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 42:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Kovová hracia zostava LIME 2308“ v  hodnote 7 200 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica, IČO: 37 840 550.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 43:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Rekonštrukcia plochej strechy-MŠ Senica, elokované pracovisko Kalinčiakova 294, 905 01 Senica“  v  hodnote  18 718,27 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica, IČO: 37 840 550.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 44:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Rekonštrukcia uličného oplotenia areálu ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica“

v  hodnote 41 145,31 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica, IČO: 42 399 769.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

Uznesenie č. 45:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Zateplenie ZŠ V. Paulínyho-Tótha “ v  hodnote 695 734,51 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, 905 01 Senica, IČO 34 028 218.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 46:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 25/2022/802 zo dňa 22.09.2022 z pôvodného znenia:

zverenie majetku „CVČ- zateplenie vonkajšej fasády“  v hodnote  22 286,21 € do správy subjektu: Centrum voľného času, Sadová 646/8,  905 01 Senica, IČO 00 400 106

na nové znenie:

zverenie majetku „CVČ- zateplenie vonkajšej fasády“  v hodnote  23 886,21 € do správy subjektu: Centrum voľného času, Sadová 646/8,  905 01 Senica, IČO 00 400 106.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 47:

MsZ v Senici

1.

a) s c h v a ľ u j e

zámer odkúpenia futbalového štadióna na Sadovej ulici č. 639 v Senici od vlastníka

OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36752673 so sídlom Sadová 639/22, Senica;

b) o d p o r ú č a

primátorovi mesta vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z poslancov MsZ a rokovať spoločne s členmi pracovnej skupiny s vlastníkom najmä o rozsahu majetku, ktorý bude predmetom kúpy,  o kúpnej cene a forme jej úhrady, o spôsoboch vymazania tiarch, ktoré sa na predmetný majetok viažu a ďalších podmienkach prevodu vlastníckeho práva k uvedenému majetku;

 

2.

a) s c h v a ľ u j e

zámer predaja 408 kusov akcií mesta Senica v menovitej hodnote jednej akcie 3320 €  v spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s., IČO 36752673 so sídlom Sadová 639/22, Senica;

b) o d p o r ú č a

primátorovi mesta rokovať spoločne s členmi pracovnej skupiny (vytvorenej podľa bodu 1.b) tohto uznesenia)  so spoločnosťou a spoluzakladateľom o predaji akcií,  o kúpnej cene a ďalších podmienkach prevodu uvedených akcií.

H l a s o v a n i e : prítomných:18             za:18              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 48:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vklad mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie o.z. pre rok 2022 vo výške 458,23 Eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:15             za:15              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 49:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/22.

H l a s o v a n i e : prítomných:16             za:16              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 50:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/22.

H l a s o v a n i e : prítomných:16             za:16              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 51:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Komenského 959, 

90 01 Senica v I. polroku 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:15         proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 52:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 53:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu  hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly financovania vybraných položiek a aktivít realizovaných v I. polroku 2022 v rámci Programového rozpočtu  mesta  Senica na rok 2022 – Program č. 03 – Interné služby mesta, Podprogram 03.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 54:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 55:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 56:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:17             za:17              proti:0            zdržal sa:0               počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 57:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2022 vo výške 3.085,- Eur.

H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:17         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19

 

                                                                                       

 Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

 primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!