Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:06  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 13:23  //  zobrazené: 22507

Spoločný školský úrad

Adresa:                        

Mesto Senica
Spoločný školský úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

 

Kontakt:                       

tel.: 034/6987665

mobil: 0918 812 951

e-mail: martin.dudas@senica.sk

 

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve      pre mesto Senica  a obce Bílkove Humence, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Moravský Sv. Ján, Osuské, Plavecký Peter, Prietrž, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence nasledovné činnosti:

a) výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,

b) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,

c) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru školstva OÚ,

d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 

 

Činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva

 

(1) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa písm. a) vo veciach rozhodovania riaditeľa základnej školy, a to o:

a) prijatí žiaka do základnej školy (§ 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.“ ),

b) povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka (§ 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení do nultého ročníka (§ 19 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) ukončení deviateho ročníka žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu, ktorý dovŕšil 16 rokov, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17. rok jeho veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.),

e) umožnení vzdelávania žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím do konca školského roka, v ktorom dovŕši 18 rokov veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.),

f) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy (§ 24 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

g) individuálnom vzdelávaní žiaka (§ 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

h) oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí (§ 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

i) vykonaní komisionálnych skúšok žiakovi (§ 57 č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 7 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

j) povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, ktorý má individuálne vzdelávanie (§ 24 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),

k) zrušení povolenia individuálneho vzdelávania žiakovi (§ 24 ods. 11 a 12 zákona č. 245/2008 Z. z.),

l) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky (§ 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.),

m) žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 25 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.),

n) konaní skúšok na inej škole v Slovenskej republiky zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole (§ 25 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),

o) povolení vzdelávania sa žiakovi podľa individuálneho učebného plánu (§ 26 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

p) vyskúšaní a klasifikovaní žiaka v náhradnom termíne, ak ho nemožno vyskúšať v riadnom termíne v prvom alebo druhom polroku (§ 56 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a č. 5 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

q) vykonaní opravných skúšok (§ 56 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a čl. 6 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

r) uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy (§ 58 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 9 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

s) prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 61 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

t) prijímaní žiakov s nadaním (§ 105 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

u) preradení alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie požiadaviek rozumovej, umeleckej, športovej, praktickej prípravy alebo zo zdravotných dôvodov (§ 106 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

v) zmene formy vzdelávania žiaka, u ktorého sa prejavia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby po prijatí do školy (§ 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

w) určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

(2) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa písm. b) pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou výkonu kontroly, ktorá patrí podľa zákona č. 596/2003 Z. z. do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

 

(3) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa písm. c) vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny a na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom.

 

(4) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom a to najmä v oblastiach:

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania (napr. zákon č. 245/2008 Z. z.; zákon č. 596/2003 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 324/2009 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 245/2011 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadeniach školského stravovania; vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z.); vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.); vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z.); vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode Z. z. atď.),

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách (§ 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.),

c) kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 317/2009 Z. z.“) a vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.  

 

(5) Zamestnanci obcí ako školských úradov môžu odborne zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä môžu pripravovať podklady vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti základných škôl, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!