Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 15.05.2017 - 14:46  //  aktualizácia: 24.06.2024 - 08:37  //  zobrazené: 25085

Komisie pri MsZ a dokumenty komisií

Komisie mestského zastupiteľstva sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom.
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 15 z.č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 13 ods. 7  Štatútu mesta Senica  vydáva  ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SENICI. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva mesta Senice upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.

 

Zloženie komisií pri MsZ:

 

Komisia finančná

Predseda:

Ing. Pavol Kalman

Poslanci:

Ing. Ľubica Vyletelová
Mgr. Branislav Grimm
Mgr. Filip Lackovič
Mgr. Ivana Mičová
PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Neposlanci:

Ing. Radoslav Hebnár
Mgr. Vladimír Beliš
Ing. Martin Urban
Ing. Andrej Tomiš
Ing. Jaroslav Hložek

Tajomník:

Monika Rišková

 


Komisia pre správu mestského majetku    

 

Predseda:

Ing. Roman Sova 

Poslanci:

Mgr.  Peter Hutta
Ľubomír Miča

Neposlanci:

Mgr. Filip Planka
Mgr.  Vladimír Beliš
Ing. Roman Kalamen
Ing. Jaroslav Hložek
Ing.  Jana Kocourková
Mgr.M.Sc. Ing. Kristína Žilínková

Tajomník:

Ing. Lenka Búzková 

 


Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu


Predseda:

Ing. arch. Martin Čonka
 

Poslanci:

Dušan Podmajerský 
Ing. Pavol Kalman 

Neposlanci:

Ing. Gabriel Bartošek 
Ing. arch., Mgr.art., PhD. Pavol Mikulíček 
Ing.  Pavol Polák 
Ondrej Danada 
Ing. Róbert Kudláč 
Bc. Andrej Kudláč 

Tajomník:

Ing. arch. Erika Kočíšková

 


 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť

Predseda:

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Poslanci:

Mgr. Kristína Chudá 
MUDr. Andrej Papp 
Ing. Ľubica Vyletelová 

Neposlanci:

Mgr. Petra Morávková 
Mgr. Marta Štítna 
Mgr. Anna Kovárová 
Ing.  Klaudia Zríniová 
Mgr. Dana Kristiník 

Tajomník:

Mgr. Jana Holoďáková

 


 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti


Predseda:

Mgr. Peter Pastucha

Poslanci:

Mgr. Kristína Chudá 
RNDr. Ľubica Krištofová 
Ľubomír Miča 

Neposlanci:

Mgr. Marek Grimm 
Stanislav Prokeš 
Mgr.art.  Eliška Šefčíková Stanková 
Mgr. Tomáš Motus 
Mgr. Katarína Kaňová 
Ing. Ivan Spiššák 
PaedDr. Ľubica Jánošová 

Tajomník:

Ing. Mária Výletová

 


 

Komisia športu

Predseda:

Mgr. Peter Hutta

Poslanci:

Mgr. Vladimir Včelka 
Mgr. Lenka Včelková 

Neposlanci:
Ing. Gabriel Bartošek 
Mgr. Filip Planka 
Ing. Dušan Manďák 
Ing. Marián Lisinovič 
Anna Hurbanová 
Peter Fajnor

Tajomník:

Ivan Tobiáš

 


 

Komisia mládeže

 

Predseda:

Mgr. Ivana Mičová

Poslanci:

Mgr. Kristína  Chudá 

Neposlanci:

Erik Michalička 
Mgr. Petra Morávková 
Ing. Pavol Škodáček 
Ing. Marek Štítny 
Mgr. Silvia Krišáková 

Tajomník:

Mgr. Alexandra Berecová

 


 

 

Komisia životného prostredia

 

Predseda:

RNDr. Ľubica Krištofová

Poslanci:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 
Mgr. Filip Lackovič 

Neposlanci:

Jana Tytykalová 
Ing. Juraj Kabát 
Jaroslav Fodor 
Dana Ševčíková 

Tajomník:

Ing. Magdaléna Veselá

 


 

Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku

 

Predseda:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

Poslanci:

Mgr.  Kristína Chudá 

Neposlanci:

Mgr.art Martin Dudáš 
Ing. Mgr.  Peter Husár 
Ing. Juraj Šefčík 
Mgr. Stanislav Macák 
Mgr.  Adriana Dvouletá 
PhDr. Zita  Kubalaková 
PhDr. Pavol Mihály 
Ing. Silvia Sameková 
PhDr. Adrea Rysová, PhD.
Mgr. Vladimíra Bahnová 
Stanislava Dávideková 

Tajomník:

Stanislava Dávideková

 


 

Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

 

Predseda:

MUDr. Andrej Papp
 

Poslanci:
RNDr. Ľubica Krištofová
Mgr. Peter Pastucha
Ing. Pavol Kalman
Ing. Roman Sova

Tajomník:

JUDr. Natália Mináriková

 


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda:

Mgr. Ľubomír Štvrtecký
 

Poslanci:

RNDr. Ľubica Krištofová
Ľubomír Miča
Ing. Pavol Kalman
Ing. Roman Sova

Tajomník:

Adela Langová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!