Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 20.02.2024 - 14:11  //  zobrazené: 33878

Voľné pracovné miesta

 • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - uchádzač o zamestnanie

MESTO SENICA

 

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na Oddelení majetkovo-právnom.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

 

Pracovná pozícia: právnik

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania:   do 08. 03. 2024

 

Popis pracovnej pozície: právnik - odborný administratívny zamestnanec na Referáte právnom, Oddelení majetkovo-právnom Mestského úradu Senica, vykonáva právnu agendu zamestnávateľa, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo
 • znalosť a orientácia v právnych predpisoch a príslušnej legislatíve v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy, najmä z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť
 • vhodné aj pre absolventa
 • prax v odbore vítaná

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikačné schopnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

            1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene

                  mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

            2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a

                  u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

            3 -  štátne občianstvo,

            4 -  pohlavie,

            5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

            6 -  číslo OP

 

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou, ihneď

 

Pracovný pomer: na plný úväzok, 3-mesačná skúšobná doba

 

Mzdové ohodnotenie:

Funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, platová trieda je určená v závislosti od dosiahnutého vzdelania a kvalifikačného predpokladu požadovaného pre výkon uvedenej pozície, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe. Osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. až 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy.

 

Zamestnanecké výhody a benefity v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou:

- 37,5 hodinový týždenný pracovný čas 

- 5 dní dovolenky navyše

- 1 deň plateného voľna navyše

- pružný pracovný čas a skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy

- príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 31,23 € mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 7 €

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- rekreačný pobyt za zamestnaneckú priaznivú cenu v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 08. 03. 2024 do 12.00 hod.,

do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania – právnik“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!