Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 02.12.2020 - 12:57  //  zobrazené: 15561

Voľné pracovné miesta

 • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

 

M e s t o     S e n i c a

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na Oddelení majetkovo - právnom, na Referáte správy mestského majetku, obchodu a služieb na pozíciu odborného zamestnanca

 

so sídlom: Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 11.12. 2020

 

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na Referáte správy mestského majetku, obchodu a služieb.  Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na právo, ekonómiu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v oblasti verejnej správy,  správy majetku  minimálne 1 rok  výhodou pre uchádzača

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • komunikačné schopnosti
 • základná znalosť práce s PC
 • vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o odbornej spôsobilosti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

         1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviskaosoby, ktorej sa žiadosť týka,

         2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

         3 -  štátne občianstvo,

         4 -  pohlavie,

         5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

         6 – číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou

 

Mzdové ohodnotenie:

v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda  6. platovej triedy v rozpätí od 757,50 €  do 909,50 € v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.

 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

do 11.12.2020 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania “.

 

Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú pozíciu  a  vyhradzuje  si právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania. Predpokladaný termín výberového konania, na ktorý budú pozvaní uchádzači , ktorí spĺňajú požadované podmienky:

21.12.2020 o 12,30 hod. v zasadačke Mestskej rady na Mestskom úrade v Senici.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu

 

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 


 
Mesto Senica, zastúpené Ing. Mgr. Martinom Džačovským, primátorom mesta,  ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica, so sídlom Senica, Námestie oslobodenia 11/17
 
vyhlasuje 

výberové konanie na  riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

 
Úspešného  uchádzača vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica  navrhne primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Senici  na vymenovanie do funkcie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Miesto výkonu práce: Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11/17, Senica 
 
Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
                  
                                                                                               
Ďalšie požiadavky:
 • prax v oblasti riadiacej práce minimálne  3 roky
 •  komunikatívnosť, organizačné  a riadiace schopnosti 
 • kreatívnosť,  bezúhonnosť
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail)    
 • vodičský preukaz sk. B                           
 
Požadované doklady:
 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • úradne overený  doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace 
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • koncepčný zámer rozvoja MsKS  Senica 
 • doklad o praxi  v oblasti riadiacej práce
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:
         1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k                   zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,
         2 - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu                  a   u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
         3 - štátne občianstvo, 
         4 - pohlavie, 
         5 - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 
         6 - číslo občianskeho preukazu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania a predloženia úspešného uchádzača z výberového konania  na rokovanie Mestského zastupiteľstva  v súlade    s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
 
 
Predpokladaný dátum nástupu na funkciu riaditeľa MsKS  - po vymenovaní  kandidáta Mestským zastupiteľstvom v Senici dňom 01.03.2021.
 
Ponúkaný nástupný plat :  osobný plat  v rozpätí od 1 700€ do 2 000€ určený   na základe § 7a  z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe zamestnávateľom. 
 
Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:   
Mestský úrad Senica                                                                                                               sekretariát prednostky        
Štefánikova 1408/56
905 25  Senica     
 
s uvedením : „Prihláška do výberového konania na  pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica“
                                                                                                      
Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom konaní: do 04.01.2021 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ osobne alebo poštou.
 
Bližšie informácie poskytuje :  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu v Senici. Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.
 
Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Mestského kultúrneho strediska Senica  uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámi termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
 
 
 
Ing. Mgr. Martin  Džačovský, v.r.
primátor mesta Senica
 
 
 

 

 

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!