Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 27.01.2023 - 12:28  //  zobrazené: 27141

Voľné pracovné miesta

 • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

 

M e s t o     S e n i c a

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na Oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy, Referáte územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku a ŠFRB na pozíciu odborného zamestnanca.

 

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 14. 02. 2023

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na Referáte územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku vykonáva najmä investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí  stavieb, technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb a pracovné činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. a z.č. 17/2006 Z.z. t.j. výkon v oblasti prijímania a posudzovania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a vykonávania kontroly dodržiavania zmluvných podmienok a kontroly čerpania podpory.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo, pozemné stavby, architektúru
 • výhodou je iný osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná spôsobilosť  na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, stavebný dozor, stavby vedúci

(resp. zamestnávateľ mesto Senica zabezpečí  odbornú prípravu na získanie osvedčenia)

 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v odbore vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti

prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

záujem o prácu v samospráve

schopnosť identifikovať a riešiť problém komplexne

komunikačné schopnosti

schopnosť tímovej práce

znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štrukturovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou

Pracovný pomer: na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Mzdové ohodnotenie: je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,  základná tarifná mzda  7. platovej triedy v rozpätí od 884,50 do 1061,00, pričom pre určenie platového stupňa je rozhodujúci počet rokov praxe a ďalšie príplatky k platu podľa zákona 553/2003 Z.z.

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022, príloha č. 4 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 14. 02. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania ŠFRB“

Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú pozíciu  a  vyhradzuje  si právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica   

 


 

 

 

    MESTO SENICA

ako zamestnávateľ v súlade s § 5 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Senica

vyhlasuje výberové konanie

na miesto vedúceho Oddelenia výstavby, životné prostredia a dopravy Mestského úradu Senica

so sídlom: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, územie mesta Senica

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 17. 02. 2023

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou dobou.

Termín nástupu: dohodou

Popis pracovnej pozície: vedúci oddelenia organizuje a riadi prácu, metodicky usmerňuje a zodpovedá za správny výkon činností  oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy za celé oddelenie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo, pozemné stavby, architektúru
 • výhodou je osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná spôsobilosť  - stavebný dozor, stavby vedúci
 • prax  v oblasti územnoplánovacích dokumentácií v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. výhodou
 • skúsenosti s riadením a kontrolnou činnosťou investičných činností
 • prax v oblasti samosprávy výhodou

Ďalšie predpoklady:

 • znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti a aplikačná prax
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • počítačové znalosti - MS Word, MS Excel, Outlook
 • spĺňanie predpokladov pre výkon práce a bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
 • vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • riadiace schopnosti
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • tímová spolupráca
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  

            podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na

            vydanie výpisu z registra trestov a to:

           1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k

 zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

           2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 

                 osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

           3 -  štátne občianstvo,

           4 -  pohlavie,

           5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

           6 -  číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

  s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná mzda  9. platová trieda, platový stupeň v závislosti od rokov uznanej praxe, 15% zvýšenie tarifného platu,  možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou, napr.: 5 dní dovolenky navyše, 37,5 hodinový pracovný čas, skrátený pracovný čas v piatok príspevok zamestnávateľa do DDS, od 1.1.2023 príspevok na stravovanie vo výške 6 eur, príspevky pri životných a pracovných výročiach, pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 17. 02. 2023 do 12.00 hod.

do podateľne MsÚ s označením  „VK - vedúci oddelenia OVŽPaD“

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje  právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu.

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: marek.dosek@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 


 

M e s t o     S e n i c a

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na pozíciu referent

na majetkovo-právnom oddelení.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 25. 01. 2023

Popis pracovnej pozície: referent na majetkovo-právnom oddelení vykonáva samostatnú odbornú prácu vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, vedie agendu nájmov nebytových priestorov a zúčastňuje sa stretnutí  za  mesto v rámci agendy nebytových priestorov, prihlasuje nové odberné miesta, organizuje obchodnú verejnú súťaž a zúčastňuje sa komisie, zabezpečuje revízne správy vyhradených technických zariadení, zabezpečuje energetické certifikáty pre budovy mesta.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • zmysel pre presnosť, zodpovednosť
 • analytické myslenie
 • prax na obdobnej pozícii vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

znalosť v oblasti samosprávy

samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

schopnosť identifikovať a riešiť problém

komunikačné schopnosti

schopnosť tímovej práce

vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štruktúrovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou

Pracovný pomer: na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Mzdové ohodnotenie: funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, platová trieda je určená v závislosti od dosiahnutého vzdelania požadovaného pre výkon uvedenej pozície a platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 25. 01. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent MPO“

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica   

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!