Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:21  //  aktualizácia: 29.04.2019 - 14:30  //  zobrazené: 20715

Sadzobník správnych poplatkov

 

Sadzobník správnych poplatkov mesta Senica vyberaných mestom Senica na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

I. ČASŤ Všeobecná správa

 

Položka 2

a)  Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 

     písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov   

     alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  ..................................................2 €

b)  Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným  úradom alebo    

      osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,

      knihy úmrtí.................................................................................................................................................5 €                                                                                                                                                                                                   

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo  

    písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo

    súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

      v slovenskom jazyku..................................................................................................................................2 €

      v cudzom jazyku   ......................................................................................................................................3 €

d)  Vyhotovenie   a   osvedčenie   matričných   dokladov   a iných  potvrdení  o  osobnom  stave    

      zasielané     cudzím zastupiteľským   úradom v   Slovenskej   republike.............................................9,50 €

Oslobodenie:

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa písmena a)  tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3

1. Osvedčenie

 1. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.........................................................................2 €

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis...............................5 €

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov..............................................................................................................................................................        2 €

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. Poznámka:

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

 1. školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení,

     zamestnaní...................................................................................................................................................3 €

 1. matriky, živnostenské registre a iné podobné registre.................................................................................3 €
 2. protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia............3 €

 

 1. výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve................4,50 €
 2. osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

 

 1. v slovenskom jazyku...............................................................................................................................1,50 €
 2. v cudzom jazyku..........................................................................................................................................3 €

Poznámky:

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie

písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle).................................................................           5 €

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z

podnetu účastníka konania....................................................................................................................... 16,50 €

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na  účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

 

Položka 15

 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba..........................................................................................................................................9,50 €
 2. právnická osoba..................................................................................................................................165,50 €
 

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

 

II. ČASŤ Vnútorná správa

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.........................................................................................2 €

 

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky      ...........................10 €

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15)  medzi štátnymi

    občanmi Slovenskej republiky....................................................................................................................20 €

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi   

    Slovenskejrepubliky....................................................................................................................................20 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby...................................................................................20

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15)........................................................70 €

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym

    občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami......................................................35 €

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom..................................70

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami......................................................................................            ............200 €

h)  Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky

      trvalý pobyt 16).......................................................................................................................................200 €

 1. § 4 Zákona 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. § 30 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona   

        14/2006 Z. z.

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia   

     preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 1. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na

     matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu  jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v

    skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera  

    pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto

    položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

 1. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa   

    nevyberie.

 1. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie

    manželstva (delegujúci matričný úrad).

 1. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v      

    skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

III. ČASŤ Pôdohospodárstvo

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 1. týždenný..................................................................................................................................................1,50 €
 2. mesačný......................................................................................................................................................3 €
 3. ročný...........................................................................................................................................................7 €
 4. trojročný....................................................................................................................................................17 €
 

 

Oslobodenie:

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných  

    odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v

     pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú

     vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski

     hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone

     pracovnej náplne alebo povolania.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie

     alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády

     Slovenskej republiky.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

 

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA


 

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu .....

40 €

 

2.

pre právnickú osobu .....

100 €

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

20 €


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50 €

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200 €

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 €

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

35 €

 

2.

bytových domov .....

100 €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 €

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 €

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 €

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 €

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50 €

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 €

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 €

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

50 €

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 €

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 €

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

100 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

200 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

400 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

600 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

800 €

 

nad 10 000 000 eur .....

1 000 €

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 €

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60 €

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

150 €


Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu .....

100€

 

2.

fyzickú osobu .....

30 €

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania

 
 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60 €

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

150€

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50 €

 

2.

fyzickú osobu .....

20 €

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 .....

30 €

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu .....

30 €

 

2.

fyzickú osobu .....

10 €

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 €

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 €

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30 €

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

10 €


Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 €

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 
   

právnickú osobu .....

50 €

   

fyzickú osobu .....

20 €

 

3.

terénnych úprav pre

 
   

právnickú osobu .....

100 €

   

fyzickú osobu .....

20 €

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 €

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 €


Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 €

 

2.

bytový dom .....

120 €

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .....

25 €

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 €

 

2.

bytových domov .....

50 €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20 €

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 €

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 €

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 €

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 €

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 €

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 €

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 €

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 €

 

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 €

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

60 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

120 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

250 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

400 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

530 €

 

nad 10 000 000 eur .....

660 €

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

50 €


Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b

a)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....

6,50 €

 

b)

Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....

 9,50 €

 

c)

Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....

 9,50 €

 

d)

Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) .....

 6,50 €

 

e)

Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....

16,50 €


Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


 

VI. ČASŤ

Doprava

 

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku    

    v obci...........................................................................................................................................................25 €

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek  

    v obci.........................................................................................................................................................180 €

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a).................................50 % podľa príslušnej sadzby

d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu..................................................15 €

 

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych     výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny    orgán    môže    na   základe   vzájomnosti     od vybratia    poplatku   upustiť   alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska   zabezpečenia   zásad   dopravnej   politiky, môže    správny    orgán   poplatok   podľa   tejto   položky zvýšiť   až   na   trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu   poplatku až na trojnásobok.

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý  pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.“.

 

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

 

a) za každú jednotlivú dopravu

 

 

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,
najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky
vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

 

 

2. nadmerná doprava

 

 

2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,
ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je
do 40 vrátane............................................................................. 150 eur
nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur
nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur
nad 120 ..................................................................................... 700 eur

 

 

2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je
do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur
nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur
nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur
nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

 

 

b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

 

 

c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

 

 

d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

 

 

1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

 

 

1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

 

 

1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

 

 

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac troch mesiacov

 

 

2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

 

 

2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

 

 

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

 

 

3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

 

 

3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

 

 

Splnomocnenie

 

 

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

 

 

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

 

 

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

 

 

3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,
nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,

 

 

3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b,
nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b.
Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.

 

 

4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

 

Poznámky

 

 

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

 

 

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti alebo iný subjekt.

 

 

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

 

 

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

 

 

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

 

 

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje tak pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

 

 

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

 

 

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

 

 

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

 

 

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

 

 

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

 

 

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

 

 

13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

 

 

14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

 

 

 

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti..............................................................................................................         75 €
 2. do 48 hodín do doručenia žiadosti..............................................................................................................55 €

Poznámka:

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af)

b/ciest............................................................................................................................................................120 €

c/miestnych komunikácií................................................................................................................................80 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. Triedy a miestnych komunikácií..............................70 €

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne  obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych

    komunikácií................................................................................................................................................ 40 €

 

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a

    III. triedy ....................................................................................................................................................75 €

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu..................................................40 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
 

 

Položka 85

      a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie.......................115 €

      b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ................................... 30 €

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ....................60 €

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ..................................150 €

     c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ........................... 30 €

     d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

     1. cestou ..................................................................................................................................................115 €

     2. miestnou komunikáciou.........................................................................................................................75 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.“.

    

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších 

       prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach

       vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné

      súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných

      súprav.

25)  Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

       neskorších predpisov.“. 

 

 

VIII. ČASŤ Finančná správa a obchodná činnosť

   

         Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 

 

Položka 140

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100€

Položka 142

 1. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie..................... 6,50 €
 2. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho        

     roľníka.....................................................................................................................................  1,50 €

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie  rozhodnutia  o  predĺžení   lehoty,    vydanie   rozhodnutia   o  odpustení  zmeškanej  lehoty,    vydanie  rozhodnutia o povolení  odkladu  platenia  dane    alebo platenia  dane  v splátkach, vydanie rozhodnutia o    povolení   úľavy  na   dani  alebo  odpustení   daňového    nedoplatku na dani v daňovom konaní  na základe žiadosti    daňového subjektu podľa osobitného predpisu  32a) .......................................................................................................          9,50 €

b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného

      predpisu 32a)................................................................................................................................               3 €

c) Doplnenie  údajov  na  predtlačenom  tlačive,  ktoré predloží žiadateľ  ...................................             1,50 €                         

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto  položky  je oslobodené  vydanie potvrdenia  o  daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o    zaplatení  dane  na    území  Slovenskej  republiky  pre    nerezidentné  osoby na  účely  aplikácie  medzinárodných    zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Od   poplatku   podľa    tejto   položky  je  oslobodené    potvrdenie  o  registrácii   podľa  výnosu  Ministerstva    financií    Slovenskej     republiky    č.   63/161/1995    o  náležitostiach   žiadosti   o   vydanie  povolenia na    nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka  

Poplatok podľa položky 143  písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra...........................

9,50 €

 

X. ČASŤ Životné prostredie

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba..........................................................................................................................         10 €
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti

     súvisí s podanou žiadosťou..............................................................................................................   100,00 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

Položka 162

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po  vykonaných zmenách 38b) .....................................................................................................................5,00  €

af) Vydanie súhlasov na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e)..................................................................................................10,00  €

 

36p)   Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 37)     Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

 

164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Langová Adela                                                               Schválil: Ing. Mgr. Martin Džačovský

 

 

V Senici 29.3.2019

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!