Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 30.06.2020 - 12:36  //  zobrazené: 17324

Materiály a termíny MsZ

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020

 

Mestská rada: 10.09.2020                        Mestské zastupiteľstvo: 24.09.2020

 

Program:

 • Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020

 • Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie

 • Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2019

 • Informatívna správa o  statickej doprave , budovaní nových parkovísk

 • Informatívna správa o  MHD na území mesta

 • VZN č. 1 – Zásady hospodárenia s obecným majetkom

 • VZN č. 37/2020 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na územímesta Senica

 • VZN č. 63/dodatok č.1/2020 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ, ŠJ

 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2020

   

Mestská rada: 26.11.2020                        Mestské zastupiteľstvo: 10.12.2020

 

Program:

 • Opatrenia mestana zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM

 • Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

        škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2019-2020

  -    Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2021

  -    Dodatok VZN č. 3a – miestny poplatok za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad na

       rok 2021

  -    Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2020

  -    Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky  2021, 2022 a 2023

  -     Plán práce HK na I. polrok 2021

  -     Plán zasadnutí MsR na MsZ na I. polrok 2021

   

  Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a predloží  primátor mesta.

 

                   MsR                                 MsZ

               10.09.2020                       24.09.2020

               26.11.2020                       10.12.2020

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná na základe rozhodnutia primátora mesta.                                                                              

 

                                                                   

 

Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a predloží  primátor mesta.

   

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 12 ods.12 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  vydáva Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva v Senici v znení  neskorších zmien a doplnkov.

 

.

 

PRÍLOHY

2020_Materialy_12.MsZ

(zip - 21.88 MB)
2020_Materialy_11.MsZ

(zip - 39.18 MB)
2020_Materialy_10.MsZ

(zip - 45.25 MB)
2020_Materialy_9.MsZ

(zip - 15.98 MB)
2020_Materialy_8.MsZ

(zip - 17.44 MB)
2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)
2019_Materialy_6.MsZ

(zip - 20.66 MB)
Materiály k 5.MsZ 2019

(zip - 22.96 MB)
Materiály k 4.MsZ 2019

(zip - 28.45 MB)
Materiály k 3.MsZ 2019

(zip - 19.48 MB)
Materiály k 24.MsZ 2018

(zip - 13.57 MB)
Materiály k 23.MsZ 2018

(zip - 18.24 MB)
Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!