Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE
publikované: 12.05.2017 - 10:49  //  aktualizácia: 17.03.2023 - 09:22  //  zobrazené: 25454

Poradne


Bezplatná poradňa pre verejnosť

V tomto roku budú opäť občanom k dispozícii služby bezplatnej právnej poradne, ktorú zastrešuje priamo mesto Senica. Vždy posledný utorok v mesiaci počas celého roka (okrem mesiacov júl, august a december) si záujemci môžu prísť do zasadačky budovy Mestského úradu Senica odkonzultovať svoje problémy a naliehavé životné situácie s odborníkmi z rôznych oblastí práva a takisto spravovania financií. „Stačí v určené dni jednoducho prísť na mestský úrad, nie je potrebné objednávať sa dopredu,“ dopĺňa prednosta MsÚ Senica Marek Došek. 

Po minulé roky klienti senickej bezplatnej právnej poradne väčšinou hľadali pomoc pri riešení rodinných i pracovno-právnych problémoch a s finančným poradcom často riešili aj problémy s dlhmi. V budúcnosti plánuje mesto Senica opätovne nadviazať na spoluprácu v rámci poradne aj s pracovníčkami Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Senici. Tím bezplatnej právnej poradne mesta Senica tvoria pracovníci mestského úradu s právnickým vzdelaním, ako aj mediátor a finančný poradca. 

Právna poradňa bude v spomínaný, vždy posledný utorok v mesiaci, fungovať od 13.00 do 16.00 hodiny popoludní. Po prvýkrát v tomto roku bude pre verejnosť otvorená 31. januára. Ďalšie termíny sú stanovené na 28. februára, 28. marca, 25. apríla, 30. mája, 27. júna, 26. septembra, 31. októbra a 28. novembra.

 


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Robotnícka 62, 905 01 Senica
tel.: 034/651 2061
fax: 034/651 2060
e-mail: pppsenica@centrum.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 ponúka deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správnia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, pozornosť)
 • relaxačné cvičenia a autogénny tréning (tréma, neurotické ťažkosti, stres)

Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže

Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich:

 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • preventívne projekty:  Ako čeliť šikanovaniu, Správne dievča, správny chlapec, Križovatky, Dobrodružná cesta do Krajiny Zdravia, Aby sme si rozumeli
 • diskusné kluby a besedy
 • tematické skupiny
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

Vydávame:

 • časopis „DIALÓGY“•
 • informačné listy a metodické materiály

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Senica

Spojená škola
Brezová 1
905 01 Senica

Telefón: 
Mgr. Ághová Oľga, vedúca CŠPP:            034/654 3447
Psychologická starostlivosť:                      0948 526 514
Špeciálno-pedagogická starostlivosť:     0948 526 513
e-mail:   cspp.senica@gmail.com


Zriaďovateľom centra je Krajský školský úrad v Trnave. Do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené rozhodnutím MŠ SR  9.2.2008 ako súčasť Spojenej školy v Senici, svoju činnosť zahájilo 1.9.2008. Potreba vzniku vychádzala z narastajúceho záujmu o služby zamerané na pomoc deťom a žiakom so zdravotným postihnutím. Preto i zameranie poradenského zariadenia je orientované primárne na deti a žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, tiež na žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Služby poskytujeme deťom od raného veku až do ukončenia prípravy na budúce povolanie. Všetky naše služby sú poskytované bezplatne.


Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Vajanského 17

905 01 Senica

 

Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD.  - psychológ

tel. 034/ 2440622; e-mail: magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk

 

Mgr. Ivana Závodská  - odborný poradca

tel. 034/ 2440621; e-mail: ivana.zavodska@upsvr.gov.sk

 

Referát poradensko-psychologických služieb vykonáva činnosti  podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klientom ponúkame služby v oblastiach:

 •  psychologického a iného odborného poradenstva:
 • v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,
 • individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu,
 • individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode rodičov,
 • poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodičom pri úprave styku s rodičmi po rozvode,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom domáceho násilia,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom drogovej a inej závislosti,
 • základná poradensko-psychologická pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,
 • psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, 
 • psychologickej prípravy:
 • príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
 • činnosti v oblasti psychodiagnostiky:
 • výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, za účelom: vyjadrenia k charakteristike osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenia k jej predpokladom vychovávať dieťa, vyjadrenia k motivácii jej záujmu stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality  a dynamiky vzťahov v rodine, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia napĺňania potrieb dieťaťa v záujme jeho harmonického vývinu (v prípade rozvodu rodičov, pri príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť, a i.),
 • výkon orientačného psychologického posúdenia osobnostných predpokladov neplnoletej matky s ohľadom na jej rodičovskú spôsobilosť.

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!