Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE
publikované: 12.05.2017 - 10:49  //  aktualizácia: 29.01.2019 - 11:10  //  zobrazené: 21049

Poradne


Bezplatná poradňa pre verejnosť

Bezplatná poradňa pre verejnosť v oblasti práva, sociálnych vecí, finančných, občianskych a rodinných záležitostí, ktorá sa koná vždy v posledný utorok v mesiaci pokračuje aj tento rok. Pracovníci poradne budú pripravení pomôcť opäť v tieto dni od 13-tej do 16-tej v budove Mestského úradu v Senici.

Poradňa pre verejnosť v Senici poskytuje svoje služby nepretržite od roku 2003. Tento ojedinelý projekt má stále pod patronátom Mesto Senica, ktoré zabezpečuje odborníkov a priestory v zasadačke Mestského úradu. Poradňa neposkytuje služby v mesiacoch júl, august a december. 

 

Termíny poradne pre verejnosť na rok 2019 (v mesiacoch júl, august a december poradňa pre verejnosť služby neposkytuje):

29. január                                           25. jún

26. február                                         24. september

26. marec                                          29. október

30. apríl                                             26. november

28. máj

Koordinátorka poradne:  RNDr. Oľga Ulehlová a Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Mestského úradu v Senici

V poradni pre verejnosť poskytujú služby:

 • JUDr. Gabriela Olejárová – právna poradňa
 • JUDr. Igor Tubel – právna poradňa
 • Dr. Milan Jablonický – mediátor
 • zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica – sociálne veci
 • Ing. Michal Hanečka, Centrum úverov s.r.o., tel.č.: 0911 882 525, email: hanecka.michal@centrumuverov.eu
 • Bc. Róbert Ondrovič, Centrum úverov s.r.o., tel.č.: 0948 096 019, email: ondrovic.robert@centrumuverov.eu

 

 

 


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Robotnícka 62, 905 01 Senica
tel.: 034/651 2061
fax: 034/651 2060
e-mail: pppsenica@centrum.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 ponúka deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správnia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, pozornosť)
 • relaxačné cvičenia a autogénny tréning (tréma, neurotické ťažkosti, stres)

Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže

Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich:

 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • preventívne projekty:  Ako čeliť šikanovaniu, Správne dievča, správny chlapec, Križovatky, Dobrodružná cesta do Krajiny Zdravia, Aby sme si rozumeli
 • diskusné kluby a besedy
 • tematické skupiny
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

Vydávame:

 • časopis „DIALÓGY“•
 • informačné listy a metodické materiály

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Senica

Spojená škola
Brezová 1
905 01 Senica

Telefón: 
Mgr. Ághová Oľga, vedúca CŠPP:            034/654 3447
Psychologická starostlivosť:                      0948 526 514
Špeciálno-pedagogická starostlivosť:     0948 526 513
e-mail:   cspp.senica@gmail.com


Zriaďovateľom centra je Krajský školský úrad v Trnave. Do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené rozhodnutím MŠ SR  9.2.2008 ako súčasť Spojenej školy v Senici, svoju činnosť zahájilo 1.9.2008. Potreba vzniku vychádzala z narastajúceho záujmu o služby zamerané na pomoc deťom a žiakom so zdravotným postihnutím. Preto i zameranie poradenského zariadenia je orientované primárne na deti a žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, tiež na žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Služby poskytujeme deťom od raného veku až do ukončenia prípravy na budúce povolanie. Všetky naše služby sú poskytované bezplatne.


Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Vajanského 17

905 01 Senica

 

Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD.  - psychológ

tel. 034/ 2440622; e-mail: magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk

 

Mgr. Ivana Závodská  - odborný poradca

tel. 034/ 2440621; e-mail: ivana.zavodska@upsvr.gov.sk

 

Referát poradensko-psychologických služieb vykonáva činnosti  podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klientom ponúkame služby v oblastiach:

 •  psychologického a iného odborného poradenstva:
 • v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,
 • individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu,
 • individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode rodičov,
 • poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodičom pri úprave styku s rodičmi po rozvode,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom domáceho násilia,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom drogovej a inej závislosti,
 • základná poradensko-psychologická pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,
 • psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, 
 • psychologickej prípravy:
 • príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
 • činnosti v oblasti psychodiagnostiky:
 • výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, za účelom: vyjadrenia k charakteristike osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenia k jej predpokladom vychovávať dieťa, vyjadrenia k motivácii jej záujmu stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality  a dynamiky vzťahov v rodine, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia napĺňania potrieb dieťaťa v záujme jeho harmonického vývinu (v prípade rozvodu rodičov, pri príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť, a i.),
 • výkon orientačného psychologického posúdenia osobnostných predpokladov neplnoletej matky s ohľadom na jej rodičovskú spôsobilosť.

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!