Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 10:44  //  aktualizácia: 28.06.2024 - 12:36  //  zobrazené: 174173

Úradné hodiny a kontakty

Budova Mestského úradu Senica

Mestský úrad Senica

Adresa: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.č.: 034/651 5004,
 

Číslo elektronickej schránky: E0005584772

Bankové účty:

Daň z nehnuteľnosti
SK59 5600 0000 0092 0051 6053

Poplatok za komunálne odpady
SK47 5600 0000 0092 0051 2001

Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovacie miesto
SK55 0200 0000 0000 1982 8182

Ostatné miestne dane a poplatky
(daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatok za rozvoj)
SK37 5600 0000 0026 0109 6035

Daňové exekúcie
SK85 5600 0000 0026 0109 3037

Mestské jasle
SK73 5600 0000 0092 0051 8032

Poplatky a platby - ostatné
SK78 5600 0000 0092 0051 6002

 

Stránkové dni a úradné hodiny:

PO

8.00 – 11.00

12.00 - 15.00

UT

8.00 – 11.00

12.00 - 15.00

ST

8.00 – 11.00

12.00 – 16.00

ŠT

nestránkový deň

PI

8.00 – 11.00

12.00 – 14.00


Pokladňa MsÚ Senica:

 

PO

8.00 – 11.00

12.00 - 15.00

UT

8.00 – 11.00

12.00 - 15.00

ST

8.00 – 11.00

12.00 – 16.00

ŠT 8.00 – 11.00 12.00 - 15.00

PI

8.00 – 11.00

12.00 – 14.00

V čase od 11:00 do 12.00 hod. je polhodinová prestávka na obed.

Kontakty:

Č.dv.

Oddelenie: Meno: Priame číslo               E-mail
300 primátor mesta Ing.Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ 6514102 primator@senica.sk
301 sekretariát primátora Bc. Roderika PETRÁKOVÁ 6514102 sekretariat@senica.sk 
         
402 zástupca primátora Mgr. Filip LACKOVIČ 6512594 filip.lackovic@senica.sk
401 sekretariát, podateľňa SOÚ Lívia BORSÁNYIOVÁ 6512594 livia.borsanyiova@senica.sk
201 prednosta úradu JUDr. Marek DOŠEK 6512296 prednosta@senica.sk
200 sekretárka prednostu Adela LANGOVÁ 6512296 adela.langova@senica.sk

Hlavný kontrolór
413 hlavný kontrolór Mgr. Tomáš Makas 6574889 tomas.makas@senica.sk


Europe Direct Senica

203 manažérka centra Mgr. Alexandra BERECOVÁ 6516180 alexandra.berecova@senica.sk
203   Mgr. Matúš Ferenčík 6516180 matus.ferencik@senica.sk

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

206 vedúca oddelenia Mgr. Silvia KRČOVÁ 6510101 silvia.krcova@senica.sk
204 ohlasovňa pobytu Mgr. Lenka PUKANČÍKOVÁ 6987611 lenka.pukancikova@senica.sk
208 podateľňa Andrea MALÍKOVÁ 6987610 podatelna@senica.sk
208 podateľňa Eva JURÁŇOVÁ 6987610 podatelna@senica.sk
  prízemie informátor Ivona BARTOŇOVÁ 6515004 informator@senica.sk
207 personálne Mgr. Dagmar MATIAŠOVÁ 6987615 dagmar.matiasova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Mgr. Zuzana GRIMMOVÁ 6574655 zuzana.grimmova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Eva BARANOVÁ 6574655 eva.baranova@senica.sk
205 civilná ochrana, požiarny technik Bc. Branislav BEDERKA 6987608 branislav.bederka@senica.sk
213 vodič, správca budovy Vladimír ZICH 6987645 vladimir.zich@senica.sk
  údržba Peter ŠENKÁR 6987642  

Oddelenie informatiky
210 vedúci oddelenia Mgr. Milan DIENEŠ 6987648 spravca@senica.sk
209 správa IT Peter JAMÁRIK 6987616 peter.jamarik@senica.sk
209 správa IT Ing. Slavomír BUČÁK 6987616 slavomir.bucak@senica.sk

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu 
214 vedúca oddelenia Ing. Renáta HEBNÁROVÁ 6987613 renata.hebnarova@senica.sk
213 posudková činnosť, jednorázové dávky, opatrovateľská služba Mgr. Alena LIGASOVÁ 6510102 alena.ligasova@senica.sk
213 terénny sociálny pracovník, referát bytov Mgr. Zuzana KOPRIVOVÁ 6510102 zuzana.koprivova@senica.sk
211 posudková činnosť, jednorázové dávky Mgr. Jana HOLOĎÁKOVÁ 6987664 jana.holodakova@senica.sk
211 terénny sociálny pracovník, vyplácanie rodinných prídavkov, posudková činnosť Mgr. Silvia SEKEREŠOVÁ 6987664 silvia.sekeresova@senica.sk
  vodič Jozef BLAŽEK    
212 kultúra, šport Ivan TOBIÁŠ 6987617 ivan.tobias@senica.sk
215 hovorkyňa mesta, Naša Senica Mgr. Tatiana MORAVCOVÁ 6987618 tatiana.moravcova@senica.sk
215 komunikácia s verejnosťou Stanislav Prokeš 6987618 stanislav.prokes@senica.sk
zasad.4.NP kronikárka Anna Hamerlíková   kronika@senica.sk

Oddelenie výstavby a dopravy
307 vedúci oddelenia Ing. Ferdinand BARTAL 6933206 ferdinand.bartal@senica.sk
305 investičná výstavba, stanoviská pre stavby, ŠFRB Ing. arch. Michaela FORDINÁLOVÁ 6574022

michaela.fordinalova@senica.sk 

305 investičná výstavba, stanoviská pre stavby  Ing. Bibiána KUDLÁČOVÁ 6574022 bibiana.kudlacova@senica.sk
311 súpisné čísla, vek a existencia stavieb Ing. arch. Erika Kočíšková 6987629 erika.kociskova@senica.sk
311 trvalé parkovanie, dopravné značenie, využívanie verejného priestranstva - zelené plochy Bc.    Júlia Surová 6987629 julia.surova@senica.sk
306

územné plánovanie, investičná výstavba

Ing. arch. Ladislav MICHALKA 6987623 ladislav.michalka@senica.sk
310

správa geografického informačného systému, analytika údajov

Mgr. Štefan Uherčík 6987614 stefan.uhercik@senica.sk

Majetkovo - právne oddelenie
309     6987646  
308 právne záležitosti JUDr. Zdenka Halmiová  6987663 zdenka.halmiova@senica.sk
308 prevádzkový čas, farmárske trhy, samostatne hospodáriaci roľník Ing. Katarína ZÁVODNÁ MARTIŠOVÁ 6987626 katarina.zavodna@senica.sk
312 zmluvné vzťahy – pozemky Anna LUČANOVÁ 6933201 anna.lucanova@senica.sk
313 užívanie verejného priestranstva, poistné a škodové udalosti, ambulantný predaj- tržnica

Mgr. Eva VALÁŠKOVÁ, LL.B

6933200 eva.valaskova@senica.sk
313 zmluvné vzťahy – nebytové priestory, jarmok, vianočná dedina Ing. Lenka BÚZKOVÁ 6987628 lenka.buzkova@senica.sk
Finančné oddelenie
412 vedúci oddelenia Ing. Róbert MOZOLIČ 6512273 robert.mozolic@senica.sk
419 správa výherných prístrojov   6513319  
408 pokladňa Bc. Miroslava SAIBELOVÁ 6987631 miroslava.saibelova@senica.sk
prízemie pokladňa Božena KUCHTOVÁ 6987607 bozena.kuchtova@senica.sk
prízemie pokladňa Ing. Monika BRŇOVÁ 6987607 monika.brnova@senica.sk
409 mzdová účtovníčka Lýdia MAREŠOVÁ 6987632 lydia.maresova@senica.sk
411 fakturácie Mgr. Jana FAJNOROVÁ 6987634 jana.fajnorova@senica.sk
414 verejné obstarávanie Mgr. Ľuboš HAZUCHA 6987680 lubos.hazucha@senica.sk
415 školstvo Ing. Mária VÝLETOVÁ 6987653 maria.vyletova@senica.sk
417 účtovníčka Monika RIŠKOVÁ 6987644 monika.riskova@senica.sk
418 účtovníčka Hana GEMBEŠOVÁ 6987654 hana.gembesova@senica.sk
418 účtovníčka Renáta ŠMIDOVÁ 6987654 renata.smidova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľubica KADLEC MELIŠOVÁ 6987652 lubica.melisova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Dana JURKOVÁ 6574058 dana.jurkova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Lucia VAJDOVÁ 6903204 lucia.vajdova@senica.sk

Oddelenie správy daní a poplatkov

419 vedúca oddelenia JUDr. Natália MINÁRIKOVÁ 6987637 natalia.minarikova@senica.sk
410  daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za rozvoj Zuzana MANĎÁKOVÁ 6987633 zuzana.mandakova@senica.sk
410 daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za rozvoj Erika KOLAJOVÁ 6987633 erika.kolajova@senica.sk
407 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za užívanie verejného priestranstva, daňové exekúcie Mgr. Tatiana MOZOLIČ 6987624 tatiana.mozolic@senica.sk
407 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za užívanie verejného priestranstva, daňové exekúcie Ing. Jana KOŠIČÁROVÁ 6987624 jana.kosicarova@senica.sk

Oddelenie životného prostredia

304 vedúca oddelenia Ing. Mária GAVOROVÁ, PhD. 6512641

maria.gavorova@senica.sk

314 životné prostredie Ing. Magdaléna VESELÁ 6987622 magdalena.vesela@senica.sk
314 životné prostredie RNDr. Peter Brunovský, PhD. 6987622 peter.brunovsky@senica.sk

314

životné prostredie Peter Bartoš 6987622 peter.bartos@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Pavol PUKANČÍK 6987645 pavol.pukancik@senica.sk


Spoločný školský úrad

416   Mgr. Art. Martin DUDÁŠ 6987665 martin.dudas@senica.sk

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad )
405 vedúci oddelenia - Senica Ing. Ivan NOSKO 6987649 ivan.nosko@senica.sk
404 Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sobotište Ing. Saskia PETROVÁ 6987661 saskia.petrova@senica.sk
403 Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Ľubomír PLANKA 6512642 lubomir.planka@senica.sk
403 Senica Ing. Miroslav ORAVEC 6987605 miroslav.oravec@senica.sk
403 Senica - ohlasovačky, Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Gabriela MÚČKOVÁ 6513319 gabriela.muckova@senica.sk
406 investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb  alebo technologických častí stavieb, agenda rozvoja bývania, doprava

Ing. Vladimír ŠTOFAN

6933205

vladimir.stofan@senica.sk


Mestská polícia
  náčelník MsP Mgr. Jaroslav PECHA 6515886 msp@senica.sk
  zástupca náčelníka MsP Mgr. Peter SEKÁČ 6987639  
  sekretariát Mgr. Iveta DOBRUCKÁ 6517765 iveta.dobrucka@senica.sk
  sekretariát Ing. Dagmara CHODÚROVÁ 6517765 dagmara.chodurova@senica.sk
  Operačné MsP   6987636 operacne@senica.sk
  Tiesňové volanie   159  
  Chránená dieľňa   6987660  

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

meno: JUDr. Radovan Tomaško
e-mail: tomasko@osobnyudaj.sk
tel. č.: 0915 751 071
web: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/309974

                koordinácia nezamestnaných 6987645             

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!