Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senica

Všeobecné záväzné nariadenia mesta (VZN) sú právnym predpisom platným na území mesta. Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú.

Číslo
  
Názov
  
VZN č. 53
účinné
VZN č. 53
účinné
účinné
účinné
účinné

Dôležité!

  • Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre územie mesta všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenie"). Nariadenie nesmie odporovať ústave ani zákonu. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy (§ 5) môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
  • Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, sa zverejní vo vývesnej tabuli mesta, na internetovej adrese mesta alebo iným spôsobom v meste obvyklým, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenie začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!