Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 17.10.2018 - 11:12  //  aktualizácia: 04.05.2022 - 08:58  //  zobrazené: 3848

Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky

číslo: VZN č. 41  |  dátum schválenia: 27.09.2018  |  dátum účinnosti: 17.10.2018  |  stav: zrušené

VZN č. 41 - ZRUŠENÉ

Na 23. zasadnutí MsZ dňa 21. 4. 2022 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny uznesením č. 23/2022/709 a nadobúda účinnosť 10.05.2022.

 Dňom účinnosti tohto VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny sa ruší VZN č. 41 zo dňa 2.9.2004 vrátane všetkých jeho a zmien a doplnkov.

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 41

 

MsZ v Senici na základe § 3 ods. 2 písm. g, § 4 ods. 3 písm. p, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN, ktorým sa upravujú podmienky, za ktorých sa môžu poskytovať jednorazové finančné prostriedky na účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej pomoci v čase náhlej núdze a ktorým sa určuje postup pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Čl. 1

Pôsobnosť mesta

 

Pôsobnosť mesta je upravená zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

PRVÁ ČASŤ

Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky

 

Čl. 2

Jednorazové dávky

 

1. Jednorazová dávka je určená obyvateľovi mesta Senica na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

 

2. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

3. Jednorazovú dávku možno poskytnúť aj obyvateľom mesta Senica, keď nie sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi, avšak mimoriadna udalosť ako náhla núdza spôsobená živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, prinútila ich požiadať o materiálnu alebo finančnú pomoc.

4. Finančný príspevok na sociálne účely sa môže poskytnúť obyvateľom ak nie sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi avšak sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii, alebo je v ohrození ich zdravie, život alebo základné životné potreby.

5. Jednorazová dávka sa môže poskytnúť obyvateľovi mesta prepustenému z výkonu trestu, zo zariadenia na výkon ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti, z iného zariadenia pokiaľ je odkázaný na túto dávku.

6. O výške dávky rozhoduje mesto Senica konajúce prostredníctvom primátora mesta na základe podkladov oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Mestského úradu v Senici rozhodnutím v správnom konaní po prešetrení sociálnej situácie obyvateľa, spracovaním dokumentácie a v súlade so schváleným rozpočtom mesta na príslušný rok.

7. Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

 

DRUHÁ ČASŤ

Postup pri poskytovaní príspevkov podľa zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

Čl. 3

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

 

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova mesto Senica môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

a) majú trvalý pobyt v meste Senica

b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené

c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti

d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:

a) kompenzačné príspevky

b) príspevok za bezvládnosť

c) štipendiá

d) príspevok na bývanie

e) príspevok na zdravotnú starostlivosť

f) príspevok pre tehotnú ženu

g) aktivačný príspevok

h) ochranný príspevok

i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie ½ roka na základe žiadosti oprávneného žiadateľa  primátor mesta Senica.

5. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom MsÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

6. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístka autobusom pre aktuálny počet osôb (max. 2) zo Senice do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

7. Ďalšiu časť príspevku na dopravu zo sídla detského domova do Senice možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.

8. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.

9. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

 

Čl. 4

Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého

 

1. Mesto poskytne príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na základe písomnej žiadosti mladého dospelého. Spolu so žiadosťou predloží potvrdenie o výške poskytnutého príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého z centra pre deti a rodiny a potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti v centre.   

2. O spôsobe a forme poskytnutia príspevku vydá primátor mesta rozhodnutie na základe podkladov z oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu.

 

Čl. 5

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

 

1. V zmysle § 88 ods. 3 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne uznesením MsZ v Senici individuálne, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, najneskôr do 30. apríla.

3. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 31. januára predchádzajúceho roku podať žiadosť prostredníctvom MsÚ o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.

4. Žiadosť musí obsahovať:

a) základné identifikačné údaje o subjekte

b) doklad o akreditácii

c) popis obsahu činnosti subjektu

d) finančný rozpočet činnosti subjektu

e) požadovanú výška finančného príspevku

f) rozpis zdrojov financovania subjektu

 

TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 6

Spoločné ustanovenia

 

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

2. Mesto Senica si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

3. V zmysle tohto VZN možno poskytnúť dávku alebo príspevok občanovi mesta. Žiadosti o dávky a príspevky  vybavuje Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Mestského úradu v Senici.

 

VZN mesta schválené na 10. riadnom zasadaní MsZ konanom dňa 2. 9. 2004 uzn. č. 11/04/I a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Doplnok VZN č. 41 schválený na 18. riadnom zasadaní MsZ konanom dňa 15. 12. 2005 uznesením č.21/05/CH a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Zmena VZN č. 41 schválená na 15. riadnom zasadaní MsZ konanom dňa 12. 2. 2009 uznesením č. 15/09/M a nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Zmena VZN č. 41 schválená na 3. riadnom zasadaní MsZ konanom dňa 29. apríla 2015 uznesením č. 3MsZ/2015/74 a nadobúda účinnosť 20. mája 2015.

10. Zmena VZN č. 41 schválená na 24. riadnom zasadaní MsZ v Senici konanom dňa 27. septembra 2018 uznesením č. 24/2018/747, nadobúda účinnosť 17. októbra 2018. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanom dňa 07.09.2018 a zvesený dňa 27.09.2018. Návrh bez pripomienok. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola vyvesená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica od 01.10.2018 do 16.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Branislav Grimm

                                                                                       primátor mesta Senica

PRÍLOHY

VZN_41_2018

(pdf - 221.86 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!