Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE
publikované: 12.05.2017 - 10:49  //  aktualizácia: 25.05.2017 - 17:37  //  zobrazené: 924

Poradne

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Robotnícka 62, 905 01 Senica
tel.: 034/651 2061
fax: 034/651 2060
e-mail: pppsenica@centrum.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 ponúka deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správnia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, pozornosť)
 • relaxačné cvičenia a autogénny tréning (tréma, neurotické ťažkosti, stres)

Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže

Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich:

 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • preventívne projekty:  Ako čeliť šikanovaniu, Správne dievča, správny chlapec, Križovatky, Dobrodružná cesta do Krajiny Zdravia, Aby sme si rozumeli
 • diskusné kluby a besedy
 • tematické skupiny
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

Vydávame:

 • časopis „DIALÓGY“•
 • informačné listy a metodické materiály

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Senica

Spojená škola
Brezová 1
905 01 Senica

Telefón: 
Mgr. Ághová Oľga, vedúca CŠPP:            034/654 3447
Psychologická starostlivosť:                      0948 526 514
Špeciálno-pedagogická starostlivosť:     0948 526 513
e-mail:   cspp.senica@gmail.com


Zriaďovateľom centra je Krajský školský úrad v Trnave. Do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené rozhodnutím MŠ SR  9.2.2008 ako súčasť Spojenej školy v Senici, svoju činnosť zahájilo 1.9.2008. Potreba vzniku vychádzala z narastajúceho záujmu o služby zamerané na pomoc deťom a žiakom so zdravotným postihnutím. Preto i zameranie poradenského zariadenia je orientované primárne na deti a žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím, tiež na žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Služby poskytujeme deťom od raného veku až do ukončenia prípravy na budúce povolanie. Všetky naše služby sú poskytované bezplatne.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!