Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 15.11.2017 - 14:15  //  aktualizácia: 07.12.2017 - 09:05  //  zobrazené: 55

19. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 19/2017  |  dátum konania: 14.11.2017  |   zápisnica (pdf)

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

14. novembra 2017.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 19/2017/562 - 601:

 

Uznesenie č. 562:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 19. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. novembra 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18             proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 563:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Roman Sova, Ing. Pavol Kalman

H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:18             proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 564:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Ing. Emília Wágnerová, MUDr. Jozef Gembeš

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 565:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.11.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:19            proti:0        zdržal sa:1          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 566:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19            proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 567:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 2. novembra 2017.

2. Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 21.septembra 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 568:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 569:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl, materskej školy a základnej umeleckej školy  za školský rok 2016 – 2017, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach centra voľného času za školský rok 2016 – 2017, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

b) b e r i e    na    v e d o m i e

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach  v  školách na území mesta za školský rok 2016 – 2017, kde nemá zriaďovateľskú  pôsobnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 570:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19            proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 571:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 572:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Štatút Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 573:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Sobotište za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20           proti:0        zdržal sa:1          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 574:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 575:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných: 21       za:21            proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 576:

MsZ v Senici

a) b e r i e  na  v e d o m i e

Správu o spracovaní Územného plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky  č. 1/2017

 

b) s ú h l a s í

So spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky č. 1/2017, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia.

 

c) s c h v a ľ u j e

1. podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Územný plán mesta Senica  - Zmeny a doplnky č. 1/2017

2. V zmysle §-6 a §-11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 27 ods. 3 Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 16, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky č.  1/2017

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 577:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senica:

  • garáž so súp. číslom 3353, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 3370/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2
  • garáž so súp. číslom 3354, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 3370/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2

od vlastníka: Ing. Vladimír Jablonický, Sadová 2719/3B, 905 01 Senica  za cenu:

5.800 € spolu  za obe garáže

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20     proti:0   zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 578:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu časti pozemku reg. C KN p.č. 2095, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 101 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 16/2017 ako novovytvorený pozemok p.č. 2095/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 vo vlastníctve: Ivan Stehlíček, Čáčovská 5141/68, 905 01 Senica

za časť pozemku reg. EKN p.č. 360/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 17 396 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 16/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2163/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve mesta Senica.

Rozdiel 372 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností Ivan Stehlíček uhradí mestu Senica finančným doplatkom v celkovej sume 5.580 € (15 €/m2) v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa usporiadajú pozemky v danej lokalite z hľadiska potreby ich užívania, mesto si vysporiada pozemok pod miestnou komunikáciou a zároveň  žiadateľovi bude poskytnutá  možnosť lepšej využiteľnosti pozemku parc.č. 2163/8, ktorý nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je vzhľadom na úzky a svahovitý charakter pre iného nevyužiteľný.

Pozemok je pre mesto prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21            proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 579:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 7961 pre kat. územie Senica ako :

  • byt č. 23 v bytovom dome so  súp. číslom 839 na parcele CKN č. 634/1 na ulici Moyzesova, vo vchode 2 na 3. poschodí a  podiel priestoru 445/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  bytového domu so súp. číslom 839 v k.ú. Senica formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 7961 pre kat. územie Senica ako byt č. 23 v bytovom dome so súp. číslom  839 na parcele CKN č. 634/1 na ulici Moyzesova, vo vchode 2 na 3. poschodí a podiel priestoru 445/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  bytového domu so súp. č. 839 v k.ú. Senica

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej  32 500 €.

Stanovená minimálna kúpna cena vychádza z ocenenia nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č.262/2017 Ing. Stanislava Cáka, Koválov 234, znalca v odbore stavebníctvo v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 5 000 €, slovom päťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

g) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

h) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť  a poslanec  MsZ

             Ing. Ján Hurban, poslanec MsZ.

ch) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 580:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku reg. CKN p.č. 1091/2, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 891 m2 v k.ú. Sobotište v rekreačnej oblasti Kunov vlastníkom rekreačných chát v súlade s podmienkami stanovenými uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 5MsZ/2015/139  tj. za účelom výstavby prístavieb a vedľajších stavieb (altánkov, prístreškov na drevo, parkovacích miest) a objektov, slúžiacich pre rekreačné účely  (krby, bazény), ako aj za účelom legalizácie už vybudovaných  vyššie uvedených stavieb a objektov  na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za

0,90 € / m2 / rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť že chaty, ktoré v rekreačnej oblasti boli postavené zväčša v 60-tych  až 70-tych  rokoch  sú zastaralé a  prejavuje sa potreba ich rekonštrukcie a stavebných úprav. Tieto stavebné  úpravy však  majú za následok  zmenu  pôdorysov chát, ktoré  zasahujú  do okolitého pozemku vo vlastníctve  mesta Senica. Rovnako vlastníci chát  majú záujem o vybudovanie rôznych doplnkových objektov (altánky, terasy, bazény), ktoré sa v  súčasnosti už stali  bežnou súčasťou vybavenia rekreačných chát.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 581:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

stavba „Prístavba skladu hračiek a bezbariérového vstupu na ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica“ v celkovej hodnote 8.900,43 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 582:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

stavba „Zateplenie materskej školy Kalinčiakova 294/14, Senica“ v celkovej hodnote 55.189,22 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 583:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku reg. E KN p.č. 1580/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m2 v k.ú. Senica od vlastníka: Slovenská republika, správca: Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

- maximálne za  cenu   stanovenú znaleckým posudkom

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 584:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku reg. E KN p.č. 4/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 282 m2 v k.ú. Senica od vlastníka:  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava ( neznámy vlastník Bedrich Tebery) 

- maximálne za  cenu   stanovenú znaleckým posudkom

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 585:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod vlastníctva častí pozemkov registra EKN parc.č. 1422, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 6618 m2 a parc.č. 1425/27, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 1132 m2 v k.ú. Senica, ktoré  sú  vyznačené  na  geometrickom pláne č. 63/2017  ako

novozameraný pozemok registra CKN parc.č.14012/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a

novozameraný pozemok registra CKN parc.č.14046/6, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 493 m2

od vlastníka:  Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 811 04 Bratislava.

Na novozameraných pozemkoch CKN parc. č. 14012/3 a parc. č. 14046/6 bude postavená verejnoprospešná stavba- prístupový chodník s cyklotrasou k  Pomníku  povstania v

r.1848-49, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Verejnoprospešná stavba bude postavená v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. Jánom Pagerkom – Cestné komunikácie Senica, Štefánikova 713, Senica a stavebníkom je mesto Senica, ktoré je  vlastníkom Pomníka povstania v r.1848-49.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 586:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod  vlastníctva  pozemku registra EKN parc.č. 1591/2, druh pozemku ostatné plochy  vo výmere 6985 m2  v kat. území Senica 

od vlastníka:  Slovenská republika v správe  Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 811 04 Bratislava.

Pozemok EKN parc. č. 1591/2 sa nachádza v záujmovom území  riešenom v schválenom územnom pláne mesta Senica vrátane jeho zmien a doplnkov ako hlavné koridory pre komunikácie a technickú infraštruktúru na zozname verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb. Cez tento pozemok je plánovaná výstavba cyklistického chodníka Železničná stanica- Sotina, Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 587:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Spolufinancovanie projektu Základnej školy, V. Paulínyho-Tótha 32 Senica „Inkluzívny tím“ predloženého  v rámci výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje; Prioritná os 1. Vzdelávanie; Investičná priorita 1.1  Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom  opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov,

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 252.000,00 €

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške  12.600,00 € z celkových oprávnených   

  výdavkov

- spôsob financovania – vlastné zdroje.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 588:

MsZ v Senici

a) b e r i e   na   v e d o m i e

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za: 21           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

                                        

b) v o l í

p. Alenu Tauchmanovú

p. Jarmilu Mackovú

za prísediace pre Okresný súd v Senici.

V o ľ b a : prítomných:21              za: 20               proti:0             zdržal sa:1           počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 589:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej  rady Naša  Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.   

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 590:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Ing. Elene Valáškovej, zástupkyni primátora mesta s účinnosťou od poverenia výkonu funkcie primátorom mesta dňa 18.10.2017, mesačnú odmenu vo výške 1.500,00 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0          zdržal sa:1          počet poslancov: 25

 

 

 

Uznesenie č. 591:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:19             proti:0       zdržal sa:1          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 592:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zníženie počtu členov mestskej rady na 7 členov.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 593:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Vykonávať funkciu sobášiaceho – Mgr. Filipa Lackoviča   

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0          zdržal sa:1          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 594:

MsZ v Senici

a)  b e r i e    na   v e d o m i e

Vzdanie sa mandátu v orgánoch spoločností

Ing. Jána  Hurbana

Stoma Senica  a.s. – člen predstavenstva

Poliklinika Senica n.o. – člen dozornej rady

                                          

b) s c h v a ľ u j e

Náhradných zástupcov mesta do štatutárneho orgánu na volebné obdobie 2014 – 2018: 

Stoma Senica  a. s. – člen predstavenstva

Mgr. Vladimíra Včelku, poslanec MsZ                                               

Poliklinika Senica n.o. – člen dozornej rady

PharmDr.Luciu Blažekovú, magistru – vedúcu lekárne Polikliniky Senica, n.o.

H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 595:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 596:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce.

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval   počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 597:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21             proti:0        zdržal sa: 0         počet poslancov: 25

Uznesenie č. 598:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21            proti: 0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 599:

MsZ v Senici

b e r i e    na   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta s pripomienkou.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 600:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Zánik členstva kpt. Ing. Milana Černáka v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25                                           

                                        

b) v o l í

npor. Ing. Juraja Šefčíka, príslušníka oddelenia požiarnej prevencie za člena  Komisie pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností.

V o ľ b a : prítomných:20                   za:20                  proti:0                                 počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 601:

MsZ v Senici

b e r i e  na  v e d o m i e

Memorandum o spolupráci medzi The Europe and China friendly chamber (ECFC) mestom

JI’ AN, ČĽR a mestom Senica, SR.

H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:20     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Branislav Grimm v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!