Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 10:12  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 10:18  //  zobrazené: 88

Oznámenie o zámere mesta zameniť svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta zameniť svoj majetok -  uzatvoriť  zmluvu o budúcej  zámennej zmluve  s predmetom zámeny:

časť vo výmere cca 180 m2 pozemku reg. C KN parc.č. 1665/19, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 570 m2 v kat. území Senica,  vyznačená na grafickom náčrte  vo vlastníctve spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!