Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 15:36  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 16:02  //  zobrazené: 93

Návrh na doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Návrh na doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

Predkladáme návrh na doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Navrhovaná zmena sa dotýka nakladania s jedlými olejmi a tukmi z domácností (katalógové číslo 20 01 25).

Podľa doteraz platného VZN č. 64 majú občania možnosť odovzdávať tento odpad v rámci systému zberu, ktorý je zabezpečovaný v pravidelnom intervale raz za mesiac pre občanov bývajúcich v bytových domoch i rodinných domoch, v súlade s platným harmonogramom zberu. Okrem toho je tu možnosť individuálneho odovzdania jedlých olejov a tukov z domácnosti v zbernom dvore.

Spoločnosť INTA s.r.o. so sídlom Rybárska 18, Trenčín ponúka spoluprácu v tejto oblasti a to vytvorením zberného miesta na čerpacej stanici pohonných hmôt Slovnaft a.s., na Vajanského ul. č. 23/15, Senica. Podmienkou odobratia jedlých olejov a tukov z domácnosti je, aby boli v čistých nepoškodených nepriepustných uzatvárateľných nádobách z PET materiálu. Maximálny objem obalu  je prípustný do 10 l. Spoločnosť bude oznamovať údaje o vyzbieraných množstvách odpadu pre účely vedenia evidencie o vzniku odpadov. Náklady spojené so zberom a prepravou hradí spoločnosť Inta s.r.o.

 Vytvorené  zberné miesto je pre občanov dostupné a  rozšíria sa možnosti pre občanov na  odovzdanie jedlých olejov a tukov pre ich ďalšie zhodnotenie.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!