Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2017 - 09:16  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 09:17  //  zobrazené: 52

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

VIX s.r.o., Poľná 17, Žilina

 

Dátum začatia konania:     29.11.2017     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, breza

Dotknuté územie :

Senica, Štefánikova ul. , pred objektom č. 700/11,  parcela č. 141/26  k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    1.12.2017 – 7.12.2017

 

 

 

V Senici  30.11.2017

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!