Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.01.2018 - 09:31  //  aktualizácia: 18.01.2018 - 10:19  //  zobrazené: 271

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Okresné stavebné družstvo, Štefánikova 718,  Senica

 

Dátum začatia konania:     17.1.2018       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks drevín, smrek

Dotknuté územie :

Senica, pred bytovým domom č. 226 na Ružovej ul.,  parcela č. 982  k.ú. Senica, register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    19.1. – 25.1.2018

 

V Senici  18.1.2018

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!