Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 29.09.2017 - 14:10  //  aktualizácia: 08.11.2017 - 12:15  //  zobrazené: 95

Uznesenia MsZ č. 18/2017

číslo: 18/2017  |  dátum konania: 21.09.2017  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na 18. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

21. septembra 2017.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 18/2017/523 - 561:

 

Uznesenie č. 523:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 18. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. septembra 2017 s vypustením bodov 16/9, 16/10, 16/11.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 524:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: J. Drinková, I. Mičová, E. Valášková

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:22          proti:       zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 525:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: J. Hurban, P. Krutý,  M. Čonka

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:      zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 526:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 21.09.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:22          proti:0           zdržal sa:           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 527:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23           proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 528:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 5. septembra 2017.

2. Uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 29. júna 2017.

3. Uznesenia prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 27. júla 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 529:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:22          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 530:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:21          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 531:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok 2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 532:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informáciu o nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 533:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Štatút Nocľahárne.

H l a s o v a n i e : prítomných:23   za:22     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 534:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Rozšírenie kapacity Mestských jaslí Senica.

b) u k l a d á

Mestskému úradu predložiť Návrh  Štatútu Mestských jaslí v Senici

     -predložiť návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby

      poskytované v nich

     -predložiť návrh dodatku VZN č. 48 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške

      úhrad za soc. služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

                                                                                T: 02.11.2017 – 5.MsR

                                                                                       Z: Mgr. Rastislav Vartiak,

                                                                                            ved. odd. soc. vecí, školstva, kultúry a športu                                                            

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:22    proti:0    zdržal sa:1; 1 nehlasoval      počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 535:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu VZN č. 9 Zásady prideľovania bytov v meste Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 536:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informatívnu správu o statickej doprave, budovaní nových parkovísk.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 537:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informatívnu správu o MHD v meste Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 538:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Organizačno – technické  zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 po línii MsÚ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 539:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017  za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia telocvične ZŠ

s MŠ J. Mudrocha Senica“,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 7 035,60 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:22    proti:0    zdržal sa:0; 2 nehlasovali     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 540:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senica:

stavba bez súp. čísla – prístrešok, postavený na pozemku reg. CKN p.č.1661/73,

pozemok  CKN p.č. 1661/73, druh ostatné plochy vo výmere 197 m2

pozemok CKN p.č. 1661/283,druh pozemku zast. plochy a nádvoria  vo výmere 100 m2

pozemok CKN p.č. 1661/284,druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 25 m2

spolu vo výmere 322 m2 žiadateľovi: Elena Krásná, Komenského 958/2, 905 01 Senica za cenu:

- prístrešok 4000 €

- pozemky za jednotkovú  cenu  30 €/m2

 

 

 

 

b) s c h v a ľ u j e

Prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalých kasární boli strategicky určené na predaj ich užívateľom s cieľom premeny tohto areálu na priemyselnú zónu. Žiadateľka je tiež podnájomcom predmetných nehnuteľností na základe podnájomnej zmluvy, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle živnostenského oprávnenia.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 541:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Zámenu časti pozemku CKN p.č. 1421/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 936 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 589/2017 ako novovytvorený pozemok CKN  p.č. 1421/4, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 92 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve GASEMA, s.r.o., Štefánikova 700, 905 01 Senica, IČO: 43 842 216

za časť pozemku  CKN p.č. 1455/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 69287 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 589/2017 ako novovytvorený pozemok CKN p.č. 1455/25, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 160 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve mesta Senica.

Rozdiel 68 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností GASEMA, s.r.o. uhradí mestu Senica finančným doplatkom v celkovej sume 2040 € (30 €/m2) v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

K uzavretiu zámennej zmluvy dôjde až po odstránení poznámky zapísanej na LV č. 3353 o duplicitnom vlastníctve, týkajúceho sa pozemku p.č. 1455/1 na LV č. 3353 a pozemku  p.č. 1638/1 na LV č. 1511  pre k.ú. Senica.

 

b) s c h v a ľ u j e

Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde  k majetkovoprávnemu usporiadaniu verejného priestranstva a zároveň k možnosti realizácie stavebného zámeru spoločnosti GASEMA, s.r.o. výsledkom ktorého bude rozšírenie služieb pre verejnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 542:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemku reg. CKN p.č. 669/92, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov a nebytových priestorov (podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) v bytovom dome so súp. číslom 3107 v kat. území  Senica  za cenu:

50  € / m2

 

 

 

b) s c h v a ľ u j e

Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/, ktorú je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu.

Osobitným predpisom je zákon  č.182/1993  Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22          proti:0         zdržal sa:1              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 543: 

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

 • pozemok reg. C KN p.č. 34210/4, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 20010 m2

(po odčlenení  časti, určenej pre budúcu komunikáciu na základe geometrického plánu, zadaného pre tento  účel)  formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka

s týmito podmienkami:

 

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica  ako  pozemok  reg. C KN  parc. č. 34210/4, druh pozemku  ostatné  plochy vo výmere

20010 m2  po odčlenení  časti  určenej pre budúcu  komunikáciu a to na základe geometrického plánu, zadaného pre tento  účel. Výmera pozemku reg. CKN parc.č. 34210/4 určeného na odpredaj v obchodnej verejnej súťaži tak bude ponížená  o výmeru pozemku určeného na komunikáciu, zameraného predmetným geometrickým plánom. 

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  jednotkovú kúpnu cenu najmenej 18,15 € / m2.

Stanovená minimálna kúpna cena vychádza z ocenenia nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 208/2017 Ing. Stanislava Cáka, Koválov 234, znalca v odbore stavebníctvo

v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 50 000 €, slovom päťdesiattisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný  záujemca  zapísaný v registri partnerov verejného sektora

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie    podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť  a poslanec  MsZ

             Ing. Ján Hurban,  člen MsR a poslanec MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:19          proti:0         zdržal sa:4              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 544:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemkov reg. E KN v k.ú. Senica:

 • p.č. 1628/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1496 m2
 • p.č. 1629/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 3316 m2, spolu vo výmere 4812 m2

žiadateľovi: JUDr. Ľubomír Polák, Hurbanova 522/18, 905 01 Senica za jednotkovú kúpnu  cenu:

30  € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku CKN parc.č.1407/10, druh pozemku orná pôda  vo výmere 17791 m2, na ktorý je vypracovaný investičný zámer “ IBV Topoľová“. Zahrnutím pozemkov EKN parc. č. 1628/1 a 1629/1 do projektového zámeru  žiadateľa vznikne nový a usporiadaný urbanistický celok s prístupovými komunikáciami. Spojením uvedených pozemkov sa dosiahne optimálne využitie týchto pozemkov aj prihliadnutím na ich ťažko prístupnú polohu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:22    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 545:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odkúpenie stavby so  súp. číslom 724 – dom Sokolovňa, postavenej na pozemku reg. CKN p.č. 94 vrátane vedľajších stavieb, pozemku reg. CKN p.č. 94, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 135 m2 a pozemku reg. CKN p.č. 95, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 470 m2 v kat. území Senica od vlastníka Telovýchovná jednota Záhoran Senica, občianske združenie so sídlom Štefánikova 724/20, Senica, IČO:17 641 730  za kúpnu cenu:

289 000 €

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:16          proti:0         zdržal sa:2              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 546 :

MsZ v Senici

s ť a h  u j e

z rokovania materiál:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Bezodplatný prevod  stavby “ Rozšírenie panelovej komunikácie, Čáčov“, zameranej geometrickým plánom č. 59/2017 na zameranie spevnenej plochy  p.č. 2283/2 a  pozemku pod stavbou CKN p.č. 2283/2 vo výmere 757 m2, druh pozemku orná pôda ( po zápise GP č. 59/2017 sa zmení  druh pozemku na zast. plochy a nádvoria)  od vlastníkov: Ing. Milan Zelenka a Nadežda  Zelenková, obaja bytom  Morušova 5084/3, 903 01 Senec do vlastníctva mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

Bod programu stiahnutý z rokovania na základe výsledku hlasovania.

 

Uznesenie č. 547:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

stavba „Rekonštrukcia atletickej dráhy – Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32“ v celkovej hodnote 64 109,26 € do správy subjektu:  Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 548:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyradenie majetku - nehnuteľností v  kat. území Senica, evidovaných ako 

 • pozemok reg. E KN p.č. 236, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2 ( LV č. 60)
 • pozemok reg. E KN p.č. 464, druh pozemku záhrada vo výmere 653 m2 ( LV č. 3353)
 • pozemok reg. E KN p.č. 362/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2 ( LV č. 3353)
 • pozemok reg. E KN p.č.468/2, druh pozemku záhrada vo výmere 56 m( LV č. 3353)
 • pozemok reg. E KN p.č.519/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m ( LV č. 3353)
 • pozemok reg. E KN p.č.520, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 576 m2  ( LV č. 3353)

z dôvodu opravy údajov v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností na základe rozhodnutí Okresného úradu Senica katastrálneho odboru.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 549:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 18.11.2014, uzatvorenej medzi mestom Senica ako prenajímateľom a Mestským podnikom služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica ako nájomcom, predmetom ktorej je nájom špecifikovaných nehnuteľností s príslušenstvom za účelom prevádzkovania areálu a poskytovania služieb pre vlastníkov a nájomcov prevádzok  v areáli bývalých kasární nasledovne:

 1.  Doba nájmu sa zmení na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou  lehotou
 2.  Nájomné počnúc rokom 2018 bude 50 eur  ročne.

Zmena zmluvy bude vykonaná uzavretím  dodatku č.2 k predmetnej  nájomnej zmluve.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 550:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie Zmluvy o úvere.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 551:

MsZ v Senici

a)  s c h v a ľ u j e

Návrh na prijatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta Senica vo výške 1 000 000 Eur od Všeobecnej úverovej banky  a.s. so splatnosťou 72 mesiacov a ručenie za úver formou blankozmenky.

 

b) p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie investičného úveru a k podpisu blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 552:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Zvýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s. r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44525371 (v ktorej je mesto jediný spoločník), peňažným vkladom mesta Senica vo výške 100 000 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne v Senici.

 

b) p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre zvýšenie základného imania v spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s. r.o.

 

c) o d p o r ú č a

na valnom zhromaždení spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. účelovo zaviazať konateľa spoločnosti na úhradu za realizáciu rekonštrukčných prác na Mestskej plavárni v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 553:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora

č. 2/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 554:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017 s následným finančným premietnutím

do Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 555:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavenia sťažnosti vo veci vydania búracieho povolenia – Spoločný obecný úrad.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 556:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 557:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:24      za:24          proti:0         zdržal sa:0               počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 558:

MsZ v Senici

a)  b e r i e  na  v e d o m i e

-   Správu o činnosti za rok 2016 - OMS ARENA Senica, a.s.

-   Návrh OMS ARENY  Senica a.s. na krytie nákladov na prevádzku futbalového štadióna pre rok 2017 a Indikatívnu ponuka na odpredaj akcionárskeho podielu v OMS ARENE Senica, a.s.

-   Informáciu o výsledkoch  rokovania pracovnej skupiny vytvorenej na základe uzn. MsR  so zástupcami OMS, a.s., OMS Arény Senica, a.s. a FK Senica  konaného dňa 13.09.2017  a následného rokovania pracovnej skupiny dňa  20.9.2017

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom areálu v majetku OMS ARENA Senica, a. s. Rekreačným službám mesta Senica, s.r.o. od 1.1.2018 na dobu neurčitú, s možnosťou budúceho získania predmetu nájmu do majetku mesta Senica. Podmienkou je oddlženie majetku a následné zrušenie záložného práva, s akceptáciou záväzku voči Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) a MŠVVaŠ SR

 

c) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta spoločne s členmi vytvorenej pracovnej skupiny „OMS ARENA“ rokovať o podmienkach a spôsobe získania majetku OMS ARENA Senica, a.s. do majetku mesta Senica.

 

d) n a v r h u j e

do rozpočtu Mesta Senica pre rok 2018 schváliť čiastku vo výške 150 tis. EUR  RSMS spol. s r. o.  na prevádzku areálu OMS  ARENA Senica, a.s. s tým, že skutočné náklady sa  prehodnotia po 1. polroku doby prenájmu

                                                                                                          Z: Ing. Róbert Mozolič

                                                                                                          T: 14.12.2017 – 20.MsZ

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:19          proti:0         zdržal sa:5              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 559:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmluvu o združení finančných prostriedkov za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa v úseku železničná stanica – Sotina“ medzi Mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 560:

MsZ v Senici

b e r i e  na  v e d o m i e

Memorandum o spolupráci medzi The Europe and China friendly chamber  ( ECFC) z Hong Kong, ČĽR a mestom Senica, SR.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23          proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 561:

MsZ v Senici

a) b e r i e  na  v e d o m i e

zánik členstva týchto členov:                                                           

Marcel Jurík, MsP – MsV č.2

Tibor Lauko– MsV č. 2

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:22    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov: 25

 

b) v o l í

nových členov:

Ferdinand Jakubovič, MsP – MsV č. 2

Juraj Mitter – MsV č. 2

V o ľ b a : prítomných:23                    za:23                     proti:0                              počet poslancov: 25

 

 

Návrh uznesenia prerokovaný a neprijatý na 18. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 21.9.2017:

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemkov  reg. CKN v k.ú. Senica:

p.č. 669/93, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 32 m2 a p. č. 669/94, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, spolu vo výmere 64 mspoločnosti: MG 88 Holding s.r.o., Hviezdoslavova  ulica 1562/61A, 905 01 Senica, IČO: 44 128 801 za cenu:

a) 50  € / m2

b) inú cenu

 

b) s c h v a ľ u j e

Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno b) ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Na pozemkoch parc. č. 669/93 a 669/94 je postavené parkovisko vo vlastníctve žiadateľa skolaudované kolaudačným rozhodnutím príslušného špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie mesta Senica číslo OVŽPaD/JO/2016/71 zo dňa 26.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.02.2016.

Pre mesto je uvedený majetok  prebytočný .

 

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:1          proti:16         zdržal sa:            počet poslancov: 25

 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

 

 

Návrhy uznesení vypustené z programu na 18. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 21.9.2017:

 

16/9

MsZ v Senici

a) schvaľuje

odpredaj častí  pozemku  reg. EKN p.č. 543, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 26/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/9, druh pozemku zast.  plochy  a nádvoria vo výmere 201 ma novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/11, druh pozemku orná pôda vo výmere 38 m2, spolu vo výmere 239 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi: Pavel Ďurina, bytom Petrov 448, 696 65 Česká republika za cenu:

 

a) 30 € / m2

b) inú cenu

 

b) schvaľuje

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Na pozemkoch žiadateľ vybuduje  stavebný objekt odbočovací pruh z  cesty I/51, ktorý bude slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie a v budúcnosti bude súčasťou  plánovaného prepojenia cesty I/51 z  Vajanského ulice  s ulicou SNP. Predmetný objekt bude slúžiť potrebám verejnosti.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

 

16/10

MsZ v Senici

a) schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. EKN p.č.543, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva  v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov  strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a/ sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 200 m2 v geometrickom pláne č. 24/2017 na vyznačenie  práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č. 594/1, 594/3, 595/2, 636.

Vecné bremeno uvedené v bode b/ sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1 m2 rozsahu vecného bremena.

 

16/11

MsZ v Senici

a) schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch  registra  EKN p.č.543, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 a p.č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 2044 m2 v k.ú. Senica v prospech: Pavel Ďurina, bytom 696 65 Petrov 448,  Česká republika, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie;

b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  na pozemky p.č.543 a 1615/1 za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia  prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie.

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a/ sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 211 m2 a diel 3 vo výmere 19 m2  v geometrickom pláne č. 23/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č.594/1, 595/1-2,1219/3.

Vecné bremeno uvedené  v bode  b/  sa vzťahuje na celé zaťažené nehnuteľnosti.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.

 

Návrhy vypustené z programu 18. riadneho zasadnutia MsZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Branislav Grimm v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!