Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2022 - 14:07  //  aktualizácia: 08.04.2022 - 14:45  //  zobrazené: 1004

MsÚ Senica prijme právnika na majetkovo-právne oddelenie

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje oznámenie
o voľnom pracovnom mieste na Majetkovo-právnom oddelení, na referáte právnom MsÚ Senica

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: 20. 4. 2022

Termín nástupu: dohodou/ihneď

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú na 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace, s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Názov pracovnej pozície: právnik – odborný administratívny zamestnanec na majetkovo-právnom oddelení, referáte právnom.

Popis pracovnej pozície: tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, tvorba a pripomienkovanie zmlúv, poradenstvo a konzultácie iným oddeleniam, vedenie správneho konania, konania o priestupkoch a správnych deliktoch, opatrovnícka agenda, správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania zamestnávateľa v konaniach pred súdom a iných právnych veciach v rozsahu poverenia primátorom mesta.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – v študijnom odbore právo.

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení je pre danú pozíciu v 8. platovej triede so zvýšením tarifného platu o 15 % v zmysle zákona nástupný plat v rozpätí od 1020,00 EUR do 1224,50 eur v závislosti od rokov uznanej praxe.

Po skúšobnej dobe a na základe dosahovaných pracovných výsledkov možno priznať osobný príplatok až do výšky 100 % základného tarifného platu a po splnení podmienok aj ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor právo
 • prax v odbore 2 roky
 • prax v oblasti samosprávy výhodou

Vítaní sú aj zanietení absolventi práva, ktorým v prípade nesplnenia požiadaviek praxe ponúkame možnosť práce na pracovnej pozícii - asistent na právnom referáte, mzdové ohodnotenie v zmysle vyššie uvedeného v 6. platovej triede, nástupný plat 871,50 eur s možnosťou postupu podľa dosahovaných výsledkov.

Ďalšie predpoklady:

 • znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • počítačové znalosti - MS Word, MS Excel, Outlook
 • znalosť právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 513/1991- Obchodný zákonník, zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • tímová spolupráca
 • chuť prijímať nové výzvy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej

podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 6 - číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia doručia svoje žiadosti s požadovanými prílohami na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, do 20. 4. 2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu.
Kontakt: tel. 034/651 2296, e-mail: prednosta@senica.sk


Ing. Mgr. Martin Džačovský primátor mesta Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!