Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.02.2022 - 12:44  //  aktualizácia: 10.02.2022 - 12:48  //  zobrazené: 162

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 01. 02. 2022

číslo: 1/2022  |  dátum konania: 01.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2022

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  01. 02. 2022

 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny

                     

Program:

 

1. Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl  

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2022

     / prizvaná Ing. Margaréta Ivanová, PhD. /

 

2. Návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými  

    do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT

    bilingválne

 

3. Návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica

    spol. s r.o.

 

4. Žiadosť o poskytnutie podpory na obnovu Zariadenia sociálnych služieb Senica –

    Zateplenie budovy

 

5. Rôzne.

 

 

     Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných na prvom zasadnutí v roku 2022 a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti  5  členov.   Ako  prizvaní sa komisie zúčastnili Mgr. Filip Lackovič - zástupca primátora mesta a Ing. Margaréta Ivanová PhD – riaditeľka MsKS.  

 

K bodu 1.

 

Rozpis rozpočtu za rozpočtové organizácie na rok 2022. K tomuto bodu programu sa Ing. Výletová ospravedlnila – prípadné dotazy budú zodpovedané na MsZ.

 

Prizvaná  Ing. Margaréta Ivanová PhD – riaditeľka MsKS podala bližšie informácie k predloženému rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS na rok 2022.

Rozpočet bežných výdavkov vychádza zo skutočnej spotreby v roku 2021 a predpokladaného nárastu cien energií a služieb v roku 2022. Rozpočet kapitálových výdavkov odráža hlavné plánované aktivity obnovy a rozvoja majetku MsKS na rok 2022, ktoré budú zabezpečovať plynulý chod jednotlivých prevádzok za nižšej energetickej náročnosti.

MsKS sa v roku 2021 uchádzalo vo výzve MK SK o NFP na modernizáciu osvetlenia v DK.  V prípade, že MsKS bude príspevok schválený, v rozpočte kapitálových výdavkov, následne MsKS bude požadovať od zriaďovateľa finančné prostriedky na dofinancovanie.

         

   

            S T A N O V I S K O  komisie č.1:         Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia  odporúča MsZ schváliť predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových o organizácií na rok 2022.

 

 

K bodu 2.

 

Návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT bilingválne.

V tomto projekte Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT_bilingválne  je  zapojených 2 mestá a 4 obce. Mesto Senica zastupuje všetkých 5 obcí okresu Senica a  nadväzuje na predchádzajúce projekty z rokov 2009 - 2014 . Schválený časový harmonogram projektu  je na roky 2021-2022. Rozpočet mesta a obcí je vo výške 329 402,34 €. Z toho spolufinancovanie mesta a obcí tvorí 5% podiel  čo je 16 470,12 €.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:          Hlasovanie: za 4,     proti: 0,     zdržal sa: 1 

           

Finančná komisia  berie na vedomie návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu BIG_ling SK-AT a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 3.

 

Návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica spol. s r.o.

Finančne prostriedky na navýšenie základného imania  boli schválené v Programovom rozpočte mesta Senica na rok 2022 vo výške 50 000,00 Eur , uznesením č. 20/2021/644. SPMS  tieto finančné prostriedky využije na nákup dlhodobého hmotného majetku – stroje, prístroje a zároveň sa vytvorí priestor pre nové 4 pracovné miesta.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:         Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica spol. s r.o. a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 4.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory na obnovu Zariadenia sociálnych služieb Senica – Zateplenie budovy zo ŠFRB vo výške 178 358,17 € je  vypracovaná na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie – zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:          Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie žiadosť o poskytnutie podpory na obnovu ZSS Senica -zateplenie budovy a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 5.

 

V bode rôzne komisiu informoval Ing. Mozolič o návrhu na odpis pohľadávok, ktorý predkladá MsPS s.r.o za nájom bytov vo výške 4 090,80 €. Boli zastavené dedičské konania z dôvodu pre nemajetnosť.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:     Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o odpísaní pohľadávok a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

     Zasadnutie  ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 

Ing.  Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!